Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 307
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0164
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
307 Το έν Βάσσαις άρχαιότερον ίερδν τον Απόλλωνος· υπό Κ. Κουρουνιώτου 308

ματος εικονίζονται έκ τοϋ πλαγίου, ένώ το στήθος πλασιν τοΟ σώματος, προς το ανωτέρω έςετασθέν
φαίνεται κατενώπιον κατά τον βεβιασμένον και άγαλμάτιον.

παρά φύσιν τρόπον της απεικονίσεως ανθρωπίνων . Ή μορφή πιθανώτατα είνε γυμνή, ή οέ τοςοει-

μορφών έν τοις άρχαϊκοΐς έλληνικοΐς άναγλύφοις, δής γραμμή άνωθεν της χειρός, ήτις ήίύνατο νά
διότι ώς έν αναγλύφω παρίστατο ή μορφή προση- έκληφθή ώς το άκρον στενοΟ χειριδωτου χιτώνος
λωμένη μετ'άλλων έπι ςυλίνου τινός ή άλλου έδά- σηιχειοΐ μόνον τήν μετάοασιν άπό της χειρός εις
οους. τον λοιπόν βραχίονα" άβέβαιον είνε μόνον τί πα-

Ή βραχεία κόμη, το περίγραμμα τών όφθαλ- ριστά ή μικρά κάτωθεν της όσφύος εξοχή' είνε το

άκρον περιζώματος; ή είνε ό'λως άοεΕίως και παρά
φύσιν είκονισμένον άνδρικόν μόριον;

Έπι της κεφαλής καϊ έν μέσω τής κοιλίας σώ-
ζονται μέρη τών σιδηρών ήλων, κάτωθεν δέ τών
ποδών εις χαλκοΟς άκέφαλος, δι' ών ή μορφή ήτο
προσηλωμένη.

Η έπιφάνεια έχει ώραίαν πρασίνην χροιάν, μό-
νον δέ περί τοΰς σιδηροΟς ήλους κατεστράφη αύτη
έκ τής κατιώσεως.

ΕΙκ. 24. "Ομοιον λεπτον έλασμα περιτετμημέ-
νον εις μορφήν ανδρός έν κα-
τατομή βαίνοντος προς αρι-
στερά υψ. 0.0Β5. Τήν δε-
ξιάν έχει ύψωμένην, ή δ'άρι-
στερά κεκαμμένη έστηρίζετο,
ώς φαίνεται, επί τής όσφύος·
Ο όφθαλμάς, ή κόρη, οί μα-
στοί και δ ομφαλός είνε διά
λεπτών χαραγμάτων δεδη-
λωμένοι. Ή οπίσθιος επιφά-
νεια είνε λεία, φαίνεται δ'ό'τι
ή μορφή ήτό που προσκεκολ-
λημένη.

Ομοίως είργασμένα χαλκά ψ*' 24-

, > · ; -> , Μορφή εξ ελάσματος.

ΕΙκων 23. Μορφή εξ έ/.άοματος. περιτετμημενα ανάγλυφα αν-
θρώπων κα'ι ζώων εύρέθησαν αρκετά έν 'Ολυμ-

μών, το χείλος, οί μαστοί, τά γόνατα και οί δά- πια (Όΐβ Βνοηζβη πίν. ΧΕ,-ΧΕ,Ι κα'ι σ. 108. Βΐ'οη-

κτυλοι τών χειρών και τών ποδών ώς και οί άστρά- ζβίιιηάβ σελ. 99), ολίγα έν "Αργεί [ΤΙιβ ανρίνβ

γάλοι σημειοΟνται μάλλον ή ήττον άτέχνως δι'έκ- Ηβναβηηΐ II πίν. ΟνΐΙΙ άρ. 1833-37) και έπι

τύπων γραμμών προελθουσών δι' έντάνου χαρά- τής Ακροπόλεως ^Η8 XIII σ. 249). Και έν τη

ξεως έπι τής οπίσθιας επιφανείας του έλάσματος. έμή άνασκαφή του ναού του Πανός έν Μπέρεκλα

Έν αντιθέσει προς τά σκέλη, ών ό σχηματισμός δεν εύρέθησαν πλείονα τοιαΟτα ανάγλυφα παριστώντα

έχει πολύ τό έπίψογον, ή κεφαλή μετά τοΰ στη- μορφάς άνθρωπίνας και τίνα ζώα, άτινα εισέτι δεν

θους κα'ι τών βραχιόνων είνε άτέχνως κα'ι μετά έδημοσιεύθησαν.

πολλής άδεξιότητος εικονισμένη. Χαρακτηριστική Όμοίως ν/, περιτμήτου χαλκοΟ έλάσματος είνε

είνε προ πάντων ή παντελής έλλειψις λαιμού. Τό κα'ι έν μικρόν τεμάχιον πτέρυγος (μήκ. 0"05ο,

έργον ομοιάζει έν γένει, ό'σον άφορα εις τήν διά- ύψ. 0Ό4). Αί φολίδες είνε κεχαραγμέναι διά στα-
loading ...