Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 311
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0166
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
311

Τό εν Βάοααις άρχαιότερον ιερόν τον

'Απόλλωνος ' υπό Κ. Κονρουνιώτου.

312

τητος καί πολύ νεοοτέρων χρόνων. Ήσαν δ', ώς 0 τύπος τοΟ θώρακος, 6ν είκονίζουσι τά ύπ'οψει

φαίνεται., τά έκ σιδήρου εργα τέχνης σπανιώτατα ημών μικρούργήματα είνε εκ των αρχαιοτέρων έν-
και κατά τους άρχαιοτάτους χρόνους συντελούσης Ελλάδι. Ως φαίνεται και έκ του ημετέρου ό τοι-

προς τούτο της μεγάλης δυσκολίας περί την κατα- οϋ'τος θώρας" έκάλυπτε μετά τοΟ στέρνου και τήν
σκευήν αύτών. Ό Παυσανίας (Γ'12, 10, Γ 16, 1 κοιλίαν όλόκληρον, δια τοΟτο δέ Φαίνεται ό'τι ήτο
πρβ. δοΙιιιββιΊ ΕΗβίη Μιΐ8. XV σελ. 102) μνη- προς τά εξω κεκαμμένον τό κατώτερον άκρον, ό'πως
μονεύει τήν κατασκευήν αγαλμάτων έκ σιδήρου. μή παρακωλύη οπωσδήποτε τήν κίνησιν τών μη-

Τό άγαλμάτιον είνε κατεσκευασμένον διά της ρών' άπετελεϊτο δ' ό όλος θώρας έκ δύο μερών,
άπλουστάτης μεθόδου της διά της σφύρας και τοΟ γυάλων, ών το μεν έκάλυπτε το πρόσθιον μέρος
κοπέοις κατεργασίας και διαμορφώσεως του τεμα- του σώματος, τό δ έτερον το όπίσθιον· 1ά δύο
γιου σιδήρου εκάστοτε πυρακτουμένου. ταΟτα μέρη προσαρμοζόμενα έπί του* σώματος συ-

"Οπλα. Εξαιρέσει τών σιδηρών αιχμών λογ- νήπτοντο διά περονών \. "Ομοιοι μικροί θώρακες
χών και (Βελών τά ευρεθέντα ό'πλα είνε ομοιώματα ευρέθησαν πλείονες έν Ιΐραισώ (Β8Α έ.ά. πίν. 10,
μόνον ό'πλων έν μικρώ σχήματι, άτινα έχρησίμευ- σελ. 258), εκεί δ' ευρέθη και εις ολόκληρος θώ-
σαν ώς άναθήματα. Όμοια μικρά ό'πλα επίσης πο- ραξ δηλαδή και τά ούο γύαλα ήνωμένα είσέτΐ-
λυάριθμα εύρέθησαν έν Κρήτη έν τή άνασκαφή της κατά τους ώμους.

ΠραισοΟ [Αϊη^.οΐ ΑνβΗ. 1903,384,3 ΗειΙΜιθιτ, Έπί αρχαίων αγγειογραφιών και χαλκών άγαλ-

Β8Α VIII, σ. 258 πίν. 10 Βοδ&ηηαβΙ;), ολίγα ματίων εικονίζονται πολλάκις όμοιοι θώρακες, έπί
δ' έν τω Ίδαίω άντρω και έν Ολυμπία ομοίως έλά- πάντων δ' είνε δεδηλωμέναι αί άνατομικα'ι λεπτο-
χιστα (01γηιρΪ3 IV, άρ. 1002). μέρειαι του στέρνου, έπί τίνων δέ Φαίνονται προσ-

Είκ. 30,2. Χαλκού θώρακος το πρόσθιον μέρος θέτως και αί λοιπαί συνήθως έν τή πλαστική πα-

ριστώμεναι άνατομικα'ι γραμμαί του στήθους
και της κοιλίας (Ηβ11)ϊ§ Όαβ ΗοπιβΗββ/ιβ Ερο8
σελ. 176. Ίδέ και τό πρωτοκορινθιακον άγγεϊον
έν Αηίίΐίβ Όβηΐίηι. II πίν, 44).

ΕΙκ. 30,1 .Όμοιος μικρός θώραξ Οψ. 0-078,
πλ. σωζόμενον 0.057. Τά άκρα έκατέρωθεν τε-
θραυσμένα. Έπί του λαιμού σώζεται μικρός
ήλος, όστις συγκρατεί εισέτι ύπόλειμμα χαλ-
κοΟ έλασαατίου' ίσως ούτο^ ένοησίυ.ευε μόνον-
εις τήν προσήλωσιν τοΟ μικρού θώρακος έπί τί-
νος επιφανείας έν τώ χώρω της άναθέσεως, τό
δ' έλασμάτιον προσετέθη προς ένίσχυσιν της κε-
φαλής τοΟ ήλου, ήτις Φαίνεται νά είνε πολύ μι-
κρά έν αναλογία προς τήν έπί τοΟ θώρακος προ-
Είκων 30 'Λναϋηματιχοί χαλκοί ΰώρακες. ϋπάρχουσαν οπήν, έν ή ώφειλε νά προσαρμοσθή

ο ήλος.

(ύψ. 0Ό62, πλάτ. 0Ό37). Εινε έκ στέρεου έλά- Είκ. 31, α, γ, δ, ε. Μικραί κνημΐδες έκ λεπτο-

σαατος έσφυρηλατημένος. Ώς έκτης μεγάλης αύ- _ „ .Τν , . π

ι · ι 1 ' 11 ιιιι ι ιιαυσαν. 1 νφ, ο εν τη περιγραφή της Ιλίου περσεως του 11ο-

τθ0 κυρτότητος (χορδή κυρτοτητος 0*01 / ) φαίνε- λυγνώτου; κείται δέ καϊ ϋώραξ έπϊ τω βωμψ χαλκούς, κατά δη

ται, έκάλυπτεν έν τή πραγματικότητι ές όλοκλή- ψ\ οπάνι™ ^ θωράκων το σχήμα ήν τούτων, τό δ' άρχαΐον

/ ' ι Γ.,ν / ΐ έφόρονν αυτούς. Δυο ην χαλκά ποιήματα, το μέν στέρνω καϊ τοις

ρου καϊ τά πλαγία του σωματο,. 1θ σ^ρνον είνε άμφϊ τήν γαστέρα άρμόζον, τό δ' ώς νώτου ακέπην είναι, γναλα

πλαστίκώς δεδηλωυίένον, έξεχουσΐ ο' άρκούντως καί έκαλονντο. Τό μέν έμπροαϋεν, τό δ' ό'πιαΰεν προσήγον, έπειτα πε-

, , , ν \ / τν ' οόναις σννήπτον προς άλληλα . . . >:αί κατωτε'ρω . . . Καϊ έν 'Αρ·

ευτονως περιγραφόμενοι οι μαγικοί μυες. Ιο κατω- , , „, . , „, π > ι - <ι ·

ι I Γ γ I ι ' τεμιόος της ίίφεοιας Κολοφων ο 2αμιος Ιΐατροκλω τον νωρακος

τερον άκρον κάμπτεται ώς εύρεϊα ταινία πρός τα εξω. τα γναλ.α αρμόζουσας έγραψε γυναίκας.
loading ...