Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 335
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0178
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
335

Θεσοαλικαι έπιγραφαί' νπδ Ά. Σ. ' Αρβανιτοπούλλον.

336

μεν ήδη τέσσαρα ή πέντε 1' το έν λόγω εισάγει
πολλάς νέας λεπτεμερείας προς γνώσιν τοΟ οιοικη-
τικοΟ συστήματος της Θεσσαλικής ομοσπονδίας
των περί τα μέσα τής β' π. Χρ. εκατονταετήρίδος
χρόνων, ώς εμφαίνεται έκ των κάτωθι υπομνημά-
των και του έν τέλει συμπεράσματος ημών:

Στίχ.1-3. — Συνεπληρώσαμεν κατά το ΙΟIX2
507. Άπιθάνως συνεπλήρωσεν ο Οίίο Κβπι έν
509 7-8 « γραμ]ματευοντος τών σ[ τρ]α|τηγών | » '
έκ τής έν λόγω επιγραφής και τής ήδη πρότερον
γνωστής 507 3, μάλιστα ο' έκ τοΟ ότι εις ήτο ό
κατ' έτος στρατηγός τών Θεσσαλών 2, καταφαίνε-
ται ότι και έν 509 έ'κειτο «γραμ]ματεύοντος τών
ο νν\έδρων\», ώς είχον εικάσει ό ^γοΙθ και Ι^αα-
Γβηί προ πολλών ετών τούτοις συμφωνεί ό ΟβΓ-
Ιι&Γά Κϊρ (ε. ά. 131), έν ω ό \νΠ1ιβ1ηι (Βζ§1. σ.
144) εμμένει τή συμπληρώσει του Κθγπ χωρίς να
φέρη άποδείξεις τής τοιαύτης έμμονής αύτοΟ. Του-
ναντίον κατά τής γνώμης αυτού είναι ου μόνον τά
έκτεθέντα, αλλά και Ό έν ψηφίσματι τών Άμφι-
κτυάνων αναφερόμενος γραμματεύς τον συνεδρίου
τοΟ κοινού τών Θεσσαλών, περί ου βλ. Κνοοφ, άθ
ίθθάθΓΪ8 ΤΤΐΘ88&1οπιηι ρΓ&βίοπβιΐδ σελ. 23 (-
ΟοΙίη, ΒΟΗ XXIV σ. 96 στ. 2). Ό γραμματεύς
ούτος, αντιστοιχών περίπου προς τον όμώνυμον οέ-
κατον άρχοντα έν Αθήναις, εϊχε μεγίστην άρχήν,
δσην'σχεδόν αύτός ό στρατηγός" έν τω ψηφίσματι
261 γράφει έν ονόματι τοΟ συνεδρίου αυτός και ό
στρατηγός προς τον πρεσβευτήν του Τιβερίου.

Το δνομα του ιππάρχου Πολλεου, θά ένεφανί-
ζετο νΟν τό πρώτον εν ταΐς θεσσαλικαΐς έπιγρα-
φαΐς, αν είχεν ώς συνεπληρώθη.

Στίχ. 4-5. — Είναι ασφαλής ή συμπλήρωσις
κατά τό 10- IX 2 509 5· ενταύθα μόνον άπαντα Ό
ταραντίναρχος, όστις ήτο άρχηγός ιππέων, ή μάλ-
λον ίππακοντιστών, καλουμένων ταραντίνων 3, βε-

< ΙΟ IX2 507 τοϋ 130-129 π. Χρ. πιθανώς· 508 τών περί τό
50 π. Χρ. χρόνων- 509 τοϋ 140 π. Χρ. περίπου· 261 τοϋ 15-35 μ.
Χρ. Τό 103 ουχί ορθώς, νομίζομεν, θεωρεί ό ΚβΓΠ έν ΙΟ IX 2 σελ,
IX ώς Τ1ΐ6333ΐθΙΊ1Π1 άθΟΓβίΐΙΙΤΙ. Τά υπδ ιοϋ ΚβΓΠ ώς άβΟΓβία
ΤΙΐβδβαΙΟΙΊΙΐη ίθβάβΠ8 θεωρούμενα 504. 505. 506 νομίζομεν οτι
είναι του δήμου τών Λαρισαίων" βλ. κατωτέρω αριθ. 2 τό δέ 510
είναι άόέβαιον τό 261 6 ΚβΓΠ δέν καταριθμεί τοις ψηφίσμασι τοϋ
κοινού τών Θεσσαλών.

2 Τών Μαγνητών ήσαν πλείονες: ΙΟ IX2 1 108. 1109.

■* Ήονχ. έν λ. «ταραντΐνοι' ιππείς τίνες ονομάζονται, οί δέ τους
ακοντιστάς ή τοΰς ψιλούς ιππείς, ώς και "Ιππαρχος»' νομίζω ότι γρα·
πτέον: «... ιππείς" ταραντίναρχος, ώς καί ίππαρχος».

βαίως διότι ό οπλισμός αυτών καί ή τακτική τοΟ
άφ ίππων μάχεσθαι θά είχε ληφθή κατά μίμησιν
τών Ταραντίνων, ών πλείστους και ωραίους τύπους
ιππέων παρέχουσί τά νομίσματα τοΟ Τάραντος
(Ηβαά-Σβορώνου Ίστορ. Νομισμ. Α' σελ.7Ί κέ.).
Υπήρχε και έν Αθήναις σώμα όμοιον και άρχηγός
(ΙΟ III 1218. II 446)· διώκει δ' ό ταραντίναρχος
δύο έπιλαρχίας1, ήτοι 256 ιππείς ταραντίνους και
θά ήτο σχεδόν ισότιμος τω έν Θεσσαλία ίππάρχω.

Στίχ. 6-8. — "Ολως νέον εισάγεται εις την
Θεσσαλών Πολιτείαν διά τής συμπληρώσεως του
στίχ. 6, δν άλλως δέν δυνάμεθα νά συμπληρώ-
σωμεν μετά πιθανάτητος Είναι εύ'λογον νά είκά-
σωμεν ότι ύπήρχον πολλοί ειδικοί γραμματείς τοΟ
σώματος τών «κοινών αρχόντων», κατώτεροι του
γενικού γραμματέως τοΟ συνεδρίου. Έκ τών ειδι-
κών τούτων γραμματέων έκληροΰντο δύο τουλά-
χιστον κατά τάς συνόδους εκάστοτε τοΟ συνεδρίου.
Δέον νά μή συγχέωμεν αυτούς προς τούς έν ΙΟ IX 2
509 7-11 δύο γραμματείς, οί'τινες είναι όντως εις,
ό γενικός τοΟ συνεδρίου γραμματεύς Ίέρων, όν ίσως
αποθανόντα ή άλλως έκλιπόντα έντός τοΟ έτους
άντικατέστησεν ό άδελφός αύτοΰ (διαφόρως ερμη-
νεύει τοΟτο ό \νΠ1ΐΘΐιη έ. ά.). Έκ τών ειδικών
γραμματέων μετεχειρίζοντο εύλόγως τινάς οί ώς
σώμα έκφερόμενοι κοινοί άρχοντες κατά τάς ιδιαι-
τέρας αύτών δικαιοπραξίας 2, έτι δέ εις έκαστος
τών ανωτάτων άρχόντων τοΟ συνεδρίου, οίτινες θά
ήτο άτοπον νά δεχθώμεν ότι μετεχειρίζοντο τον
όμάτιμον έαυτοΐς γραμματέα τών συνέδρων.

Στί/· 8-9. — Ή ένταΰθα αναγραφή τοΟ μηνός
καί τής ήμέρας τής συνεδρίας τών συνέδρων, οί'τι-
νες ούτως άπετέλουν την όμοσπονδιακήν έκκλησίαν
ή μάλλον τήν βονλήν, ώς οί σύνεδροι του κοινού
τών Μαγνήτων3 καί άλλων πολιτειών, έμφανίζεται
καί έν τω ψηφίσματι 261, όπερ θεο^ροΟμεν ον του
κοινού τών Θεσσαλών εκεί αναφέρεται εκκλησία
τών συνέδρων έν μηνί θύω 4.

* Παοά τινι γραμματικά}-, «ταραντιναρχία· δύο έπιλαρχίαι ιππέων
σνς'·. Βλ. Ζωναραν σελ. 17!2' Ψελλον 122, II- Αίλιαν. Τακτ. 20-

τ-.ο'ό. ΠολνβΛ,ΤΙ- 16,18- Α. Ματίίη Οβν. ΑίΙιβηϊβιΐΒ 418 χε.

2 Έν ΙΟ IX2 507. 508 άπαντα γραμματεύς τών δικαστών,
άλλ' ουχί τοϋ κοινοϋ τών Θεσσαλών.

3 ΙΟ IX2 412. 1 100-1 106. 1 108-11 14- αύτόθι σελ. 221 ή περί
τής Μαγνήτων πολιτείας βιβλιογραφία.

* Πολλά τοϋ ψηφίσματος τούτου έ'-χουσι συμπληρωθή, άλλά μετά
πιθανότητος.

Έτνπ. 23.2.11.
loading ...