Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 339
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0180
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
339

Θεσσαλικοί έπιγραφαί' υπό Α. Σ. ' Αρβανιτοπούλλου.

340

Και έν έτέρω γνωστώ ψηφίσματι τοΰ κοινοΟ (508 13)
κείται «έ'δοξεν τοϊς [θε]σσαλοϊ[ς»' ή συμπλήρωσες
άρα τοΟ Κθιίι έν 509 14 δια τοΰ « έδοξε τοις συνέ-
δρους», ήν καί 6 ΨίίΙιβΙτη Βζ§1 σελ. 144 δια-
τηρεί, δεν φαίνεται ακριβής" πιθανώτερον συμπλη-
ρωτέον έ'δοξεν τοις Θεσσαλοΐ\ς.

Συμπέρασμα: α') νέα Θεαααλών πολιτεία
(από τον 197 π. Χρ.).

Έκ τοΟ έξετασθέντος ψηφίσματος μάλιστα, καί
εκ τίνων λεπτομερειών άλλων γνωστών ψηφισμά-
των, αίτινες δ'.έφυγον τον ΟβιΊι&.Γά Κίρ, λίαν επι-
μελώς εξ άλλου και ακριβώς γράψαντα τά της νέας
πολιτείας τών Θεσσαλικών εθνών έν γένει, συμπε-
ραίνομεν δτι ώς έξης είχον έν γενικαϊς γραμμαΐς
τά της πολιτείας του κοινού τών Θεσσαλών κατά
την Β' π.Χρ. έκατονταετηρίδα, ήτοι κατά την νέαν
διοργάνωσιν τοΟ παλαιοΟ κοινοϋ, την γενομένην
διά τοΟ Κοίγκτου Τίτου Φλαμινίνου μετά την κα-
τάλυσιν της Μακεδόνικης κυριαρχίας.

Την θεσσαλικήν όμοσπονδίαν, ήτοι το κοινόν
Θεσσαλών, άπετέλουν πόλεις της τετραρχίας Πε-
λασγιώτιδος, Έστιαιώτιδος και Θεσσαλιώτιδος,
ήτοι τοΟ σημερινού Κάμπον λεγομένου, ούνΐ πά-
σαι ακριβώς γνωσταί" έκάστη τών πόλεων τούτων
έξέλεγεν άντιπροσώπους, άγνωστον πόσους, πιθα-
νώς ανάλογους προς τόν πληθυσμόν αυτής, ους
άπέστελλεν εις Λάρισαν, πρωτεύουσαν τοΟ κοι-
νού' έκαλοΟντο δ' ούτοι σύνεδροι και άπετέλουν τό
συνέδρων, ήτοι την βουλήν της ομοσπονδίας" ό
άριθμός αύτών ήτο ούγι μικρότερος τών 334, ώς
έξάγομεν εκ τίνος ψηφίσματος του Κιερίου 1, προερ-
χομένου ό'μως έκ τών χρόνων του Τιβερίου Καί-
σαρος, καθ' οΰς ήσαν πιθανώς προσηρτημένοι τω
κοινώ καΐ οί Περραιβοί, ώς είπομεν έν τοις άνω
σελ. 333 και σημ. 1.

Οί σύνεδροι ούτοι ήσαν ενιαύσιοι και διέμενον έν
Ααρίση, αποτελούντες την έκκλησίαν τοΟ κοινού,
ήτις ήτο ή άνωτάτη αρχή αύτοΰ' συνήρχετο δέ
αύτη καθ' ώρισμένα χρονικά διαστήματα, ή και έκ-

1 ΙΟ IX 2 261* έρμηνεύομεν τάς ψήφους ώς οίίσας αυτοί; τοΰ συ-
νεδρίου τοϋ χοινοϋ τών Θεσσαλών (στ. 10 καί 12), καίτοι εις τάς περ!
ορίων χρίσεις συνελέγοντο εγχώριοι γνώσται τών τόπων, άλλ' ολίγοι
τίνες έν τοιαύτη περιπτώσει.

τάκτως' κατά την πρώτην βεβαίως σύνοδον αυτής
έξέλεγεν, άγνωστον αν έκ τών συνέδρων μόνον ή έκ
Θεσσαλών άπάντων (πιθανώτερον τό πρώτον), τους
ένιαυσίους έπίσης κοινούς άρχοντας, ήτοι τόν στρα-
τηγόν, τον ίππαρχον, τον γραμματέα τών συνέ-
δρων, τόν ταραντίναρχον, πιθανώς δέ τον ταμίαν,
τον ιερέα τον Διός Ελευθερίου και άριθμόν τινα
γραμματέων. Οί τέσσαρες, ή μάλλον οί έξ πρώτοι,
άπετέλουν σώμα, το Τπουργικον Συμβούλιον κατά
σημερινήν άντίλη^ιν, δπερ προ'ίστατο τών συνε-
λεύσεων του συνεδρίου καί προβουλευόμενον εισήγε
τά προς συζήτησιν θέματα εις τό συνέδριον εκά-
στοτε, ον κύριον νά ενεργή και μόνον εις εΐδικάς
καί ώρισμένας περιπτώσεις 1, νά έκτελή δέ τάς άπο-
φάσεις τοΟ συνεδρίου. Δι' έκάστην σύνοδον ή δι'ά-
ριθμόν τινα συνόδων έκληροΰντο δύο ειδικοί γραμ-
ματείς έκ τών εκλεγέντων έν αρχή τοΟ έτους.

Σημειωτέον ότι έκάστη τών πόλεων της ομο-
σπονδίας εϊχεν αυτοτελή δ'.οίκησιν, ήτοι έκκλησίαν
τοΟ δήμου, ταγούς, ταμίας, άρχοντας άλλους2-
τίς ή σχέσις τών πόλεων έκάστης προς τό όμο-
σπονδιακόν συνέδριον, ήτοι μέχρι τίνος έξικνεΐτο ή
έξουσία τοΟ δευτέρου προς τάς πρώτας, δεν είναι
μέν άκριβώς γνωστόν, φαίνεται δ' έκ της μνημο-
νευθείσης έπιγραφής 261 ό'τι ήτο μικρά τις, πε-
ριοριζομένη εις έιτίλυσιν διαφορών πόλεως του
κοινοΰ προς έτέραν πάλιν αύτοΰ, ιδίως περί συνό-
ρων κττ.. Τάς διαφοράς τών πολιτών διαφόρων
πόλεων τοΟ κοινοΟ θά έδίκαζεν είδικόν, μόνιμον
ομοσπονδιακόν δικαστήριον, έν ώ αί δίκαι αύτών
προς πολίτας άλλων έθνών έδικάζοντο κατά συν-
θήκην είδικήν, άπό συμβόλων.

β') παλαιά Θεαααλών πολιτεία
(άπό τοϋ 361 π. Χρ.).

Ότι τό κοινόν Θεσσαλών τών άπό τοΟ 197 π.
Χρ. χρόνων δέν ήτο άπλή τά πολλά μίμησις της
Αίτωλικής ομοσπονδίας, ώς συνήθως νομίζεται
(π. χ. παρά Κίρ, 130), άλλ' έστηρίζετο έπί πα-
λαιοτέρου πολιτειακού συστήματος έγχωρίου, άνα-
διοργανωθέντος τότε, αποδεικνύει μάλιστα μέν ή

1 ΤοΟτο στηρίζομεν εις τά έν στ. 19-21 τοϋ νέοι» ψηφίσματος
ημών.

2 Πρβ. Ο. Κίρ. ε. α. 132 χε. καί κατωτέρω άριθ. 2 χα'ι 3.
loading ...