Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 385
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0203
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
385

Ψνττάλεια' νπο Κανί ^Ηη8 ΒβΙοβ/ι-

386

φρυκτωρίας μάλιστα δ επί τοΟ υψώματος της Αει-
ψοκουτάλας, ήτις ύπέρκειται της εισόδου τοΰ πό-
ρου. Ή διήγησις τοΰ Αριστείδου παρ' Ήροδότω
(Η' 79) δύναται ύπδ ρητορικήν εποψιν να είνε
αρίστη, δεικνύει δ' δμως μόνον, δ'τι Ό Ηρόδοτος
ούδεμι'αν γνώσιν είχε τών στρατιωτικών πραγμά-
των" άλλως τε δε και λέγων δ Αριστείδης περιε-
χόμενα νπο τών πολέμιων κύκλω, δηλοΐ ακριβώς
τοΟτο οτι οί Πέρσαι ήσαν ήδη έν τώ πόρω, διότι
εάν εύρίσκοντο προ τοΟ πόρου, θά ήδύναντο οίΈλ-
λληνες νά διαφύγωσι προς Δυσμάς περιπλέοντες
την Σαλαμίνα, όπόσε ή ύποχώρησις ήτο εισέτι
ελευθέρα.

2) «Ή κατάληψις της Ψυτταλείας ύπό τών
Περσών έσκόπει να παρακώλυση την φυγήν τών
Ελλήνων, προς τοΟτο δ' ό'μως έ'πρεπεν ούτοι νά
καταλάβωσι την Λειψοκουτάλαν και δχι τονΆγιον
Γεώογιον». Άλλά «φυγή» δηλαδή ύποχώρησις
τών Ελλήνων έκ της παρά τήν Σαλαμίνα θέσεως
αυτών μόνον προς δυσμάς ήδύνατο νά γίνη, διότι
άν ούτοι έπεχείρουν οπωσδήποτε νά φύγωσι προς
άνατολάς θά έ'πιπτον έπί της παρατάξεως τών Περ-
σών. Λοιπόν ή κατάληψις της Αειψοκουτάλας ήτο
δλως ανωφελής πρδς παρακώλυσιν της φυγής τών
Ελλήνων, ομοίως δε θά ήτο βεβαίως περιττή και
ή κατάληψις του Άγ. Γεωργίου, άφοΟ ό Ξέρξης
δεν ειχε πυροβόλα, δι' ών ήδύνατο εκείθεν νά κα-
τέχη δλον τδν πόρον. Άλλ', ώς σαφώς εξάγεται
έκ τών πηγών (Αίσχ. Πέρσ. 448 έξ.), δλως άλ-
λοΐος ήτο δ σκοπός της καταλήψεως της νησΐδος.

3) «Ό Αδείμαντος επεχείρησε καθ' Ήρόδοτον
Η' 94 διαρκούσης της μάχης νά φύγη πρδς δυ-
σμάς, τούτο δε θά ήτο αδύνατον, άν δ "Αγ. Γεώρ-
γιος κατείχετο ύπδ μέρους τοΟ ΠερσικοΟ στάλου».
Παραδέχομαι και τοΟτο" άλλά μήπως πιστεύει δ
κ. 'Ρεδιάδης οτι επεχείρησε πράγματι νά φύγη δ
Αδείμαντος; Ήδη δ Πλούταρχος περί τής Ηρο-
δότου κακοηθείας έπηνώρθωσε τδ πραγμα' ουδείς
επεχείρησε νά φύγη έκ Σαλαμίνος, ήκιστα δε πάν-
των δ Αδείμαντος, ον διά βονλάς Ελλάς ελευθε-
ρίας άμφέθετο στέφανον. ΤοιοΟτος λήρος, οία τά
ύπδ Ηροδότου λεγόμενα, δεν έπρεπε πλέον να άνα-
γράφηται έν κριτική πραγματεία.

4) « Ό Αριστείδης επεχείρησε τήν επίθεσιν κατά
της Ψυτταλείας διά τών δπλιτών, οϊ παρατετά-

Α.ΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1910

χατο περί τήν άκτήν της Σαλαμινίης χώρης (Ηρο-
δότου Η' 95), ένφ δ "Αγιος Γεώργιος κείται αν-
τικρύ της πόλεως Σαλαμίνος». Τούτο εινε άσκο-
πος καΙ τουλάχιστον ύπέρμετρος λεπτολογία, άλ-
λως τε δε κα'ι ί'σταντο προ της πόλεως οί όπλΐται
παρά τήν άκτήν. Ή μήπως πρέπει νά ύποθέσωμεν
δ'τι ί'σταντο ούτοι έπί της Κυνοσούρας, έ'νθα ένεκα
της βραχώδους ακτής ήτο εξ ίσου αδύνατος ή τε
άπόβασις και ή έπιβίβασις; ή μή ί'σταντο ούτοι επί
της παραλίας Σελίνια; Άλλά τότε πόθεν ήλθον τά
πλοία, άτινα ήσαν αναγκαία διά τήν άπόβασιν έπί
της Ψυτταλείας, άφοΟ αί τριήρεις έμάχοντο κατά
τών Περσών, μέχρις οδ ή εσπέρα είχε πολύ προ-
χωρήσει (Αίσχ. 426); Ή είδησις αύτη περί τών
πλοίων αποδεικνύει ακριβώς οτι ή Ψυττάλεια εινε
ό "Αγ. Γεώργιος, διότι εκεί ή άπόβασις διά τών έν
τώ λιμένι της Σαλαμίνος αλιευτικών πλοιαρίων
και τών δλκάδων ήτο εύ'κολος.

5) «Τά ναυάγια μετά τήν μάχην έξεβράσθησαν
παρά τήν Κωλιάδα "Ακραν (Ήροδ. Η' 96), δπερ
θά ήτο αδύνατον, άν ή μάχη εγεινε παρά τον "Αγ.
Γεώργιον. Προσέτι τδ τρόπαιον ίδρύθη έπί της Κυ-
νοσούρας κειμένης πλησίον της Λυψοκουτάλας και
μακράν του Αγ. Γ εωργίου». Άλλ' ούδείς ίσχυρί-
σθη δ'τι ή μάχη εγεινε μόνον παρά τδν Άγ. Γεώρ-
γιον, τούναντίον δ' είνε τοΟτο δλως άπίθανον, άφού
τοσούτον μέγας ήτο Ό άριθμδς τών πλοίων άμφο-
τέρωθεν, κα'ι πρέπει νά θεωρήται βέβαιον οτι ή
ναυμαχία εγεινεν έφ'ό'λου τοΟ πόρου μέχρι τοΟ όρ-
μου τοΟ Κερατσινίου. Μετά τήν μάχην έπηκολού-
θησεν ή πλείστων απωλειών πρόξενος γενομένη εις
τους Πέρσας φυγή διαρκέσασα μέχρι της νυκτός-
κατ' αυτήν δ'έφονεύθη δ Άρτεμβάρης παρ'άκτα
Σιληνιών (Αίσχ. 301). Ή ίορυσις του τροπαίου
έπί της Κυνοσούρας δεν εχει μεγάλην σημασίαν,
διότι ουδεμία άλλη καταλληλοτέρα θέσις δύναται
νά έξευρεθή πρδς ίδρυσιν μνημείου έπί νίκη γενο-
μένη έν τώ στενώ της Σαλαμίνος.

Ουδόλως άφ' έτέρου είνε άνάγκη νά δεχθώμεν
τήν ύπόθεσιν τοΟ Σβορώνου δ'τι τδ τρόπαιον ί'στατο
έπί τοΟ έσχάτου άκρου τής χερσονήσου, του ακρω-
τηρίου Βαρβάρα, τούναντίον ο'είνε πιθανδν δ'τι ήτο
ίδρυμένον πλησιέστερον πρδς τον δ'ρμον Αμπελάκι-
και αύτοΟ δέ τοΟ Σβορώνου ή γνώμη δ'τι τδ τρό-
παιον ί'δρυτο έπί τής Βαθείας Πούντας νοτίως τής

25
loading ...