Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 405
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0213
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ίο:;

Έπιγραφαί έκ τής εν Αθήναις Αγοράς υπό Γ. Π. Οικονόμου.

έπι της Αίγηίδος (η Οίνηίδος)1 ό^γδοίης πρυτα-
νείας, ης Νίκων κλπ. Αν&εστηριώνος όγδόηι] |
μετ εΐκάδας όγ δόηι και είκοστήι της πρυταν]\είας.
Τήν ορθότητα των συμπληρώσεων δέχεται τελευ-
ταϊον καϊ 6 8υηάλν£>11 2, άλλ' έκ του νέου ψηφί-
σματος ορμώμενοι όφείλομεν άλλην να προκρίνω-
αεν έκεΐ άναπλήρωσιν. Ζητείται νυν τίνα. Ο πρώ-
τος μην τοΟ έτους είναι κοίλος, ώς συνήγαγεν δ
8αιΐ(1\ν&11 έκ της έν 1(3 II 270 καΐ 8αρρ1· 269ο
παραδεδομένης αντιστοιχίας: 18ι θαργηλιώνος -
19η της 11»ίί πρυτανείας και 21 Σκιροφορ.= 21ί>
της 12ι« πρυτανείας. Άλλα καθ' οιονδήποτε τρό-
πον και άν διατάξωμεν τά τών πρυτανειών έφαρ-
αόζοντες τους γνωστούς συνδυασμούς τών συμπλη-
ρωματικών ημερών, δυνατόν μέν νά καταλήξωμεν
εις την άντιστοι/ίαν της νέας επιγραφής 23ι Άν-
θεστηριώνός = 27η της όγδοης πρυτανείας3, άλλα
κατ' ούδένα λόγον εύρίσκομεν όμαλώς προβαίνοντες
τάς άλλας άσφαλώς μεμαρτυρημένας αντιστοιχίας.
Έάν ό'μως δεχθώμεν δτι ή μετ είκάδας ημερομη-
νία πρέπει νά λογισθή κατ' άντίστροφον, άπό του
τέλους του μηνός, άρίθμησιν, τότε άπαλλαττόμεθα
πάσης ανωμαλίας, διότι τοΟ μηνός Άνθεστηριώνος
οντος έν ετει 302/1 πλήρους ή τρίτη μετ' εΐκάδας
=τρίτη φθίνοντος είναι ακριβώς ή εικοστή εβδόμη
ημέρα αΰτοΰ, ήτις συμπίπτει τή 2/ι της δ715 πρυ-
τανείας 4. Τότε και έν 10 II 269 θά άναγνώσωμεν
όεντέραι μετ είκάδας' πληροί δέ ή λ. δευτέραι
και τάς οκτώ κενάς θέσεις τοΟ στίχου. Δέν άγνοώ
βεβαίως ότι ή Οπό του ϋβΘηβι· ύποστηρι/θεΐσα
γνώμη, καθ'ήν ή φρ. πρώτη, δευτέρα . . . μετ'είκά-
δας ισοδυναμεί έν ταϊς ήμερομηνίαις τή μετά τοΟ
τακτικού άριθμητικοϋ συνδεδεμένη λ. φθίνοντος, ό'τε
και εν τή πρώτη πρόκειται περί άντιστρόφου αρι-
θμήσεως, έπολεμήθη καϊ εν τισι μάλιστα λεπτομε-
ρείαις αυτής αναμφιβόλως ορθώς (ϋβθΠθΓ Κΐιβίη.
Μυδθΐιιη 34 (1 879) σ 420 κέ.— Βοΐιιπίάΐ Η&ηά-
βιιοΐι 318 εξ.), ερμηνεύει όμως έν τή προκειμένη
περιπτώσει ούτως άβιάστως τήν παράδοσιν, ώστε

1 Ή νέα επιγραφή άποχλϊίίΐ τήν Αίγηίδα.

- ΖιΐΓ Ρι·α§β νοη άβιη ηβιιηζβΐιιηαίιπ^βη 8ο1ΐ3ΐΙθ3Γΐ£ΐιΐ8
ίη ΑίΙιβη (=0ίν6ΓΒΪ£ΐ &ί Κίη8ΐί3 νβίβηδίίίφδ δοοίβΙβΙβηΒ
ΡδΓΐΐ3ηά1ϊη§ίΐΓ ΒΙΙ 1909-1910. Αίά Β Ν° 3) σ. 5.

3 Οϋτω π. έάν δεχθώμεν οπ τρεις τών συμπληρωματικών ημε-
ρών προσετέθησαν εις τάς τρεις προίτας πρυτανείας, εΰρίσζομεν άλη-
ήεΰουσαν τήν άντιστοιχίαν 23*ι Άνθ.= 27τ..

; Πρβ. τό παρά 8αηά\ν&11 σχήμα έν σ. 6.

δέν υπάρχει λόγος νά άποκλείσωμεν αύτήν ένταΰθα.
Και έν άλλη δέ επιγραφή μόνον διά τής τοιαύτης
άρχής ερμηνεύονται άλλως άνώμαλοι άντιστοιχίαι
ημερομηνιών Καϊ αυτός οέ ό 8αηά\ν&11, όστις
θεωρεί τήν γνώμην τοΟ υδθηβΐ" ώς άποδειχθεϊσαν
σφαλεράν, είναι ήναγκασμένος νά δεχθή έκεΐ τοι-
αύτην τινά « σύγχυσιν ».

Συαφώνως ποός ταΰτα καϊ έν II 2691» άναγί-
νώσκω Μοννιχιών ο\ς όγδόηι1 μετ' εΐκάδας δευ-
τέραι, καϊ εί\κο\στήι τής πρυ τανείας.

Οί έν στ. 1Τ" μνημονευόμενοι έξετασμοι πρέπει
βεβαίως νά σχετισθώσι προς τους έξεταστάς, οίτι-
νες, καθά παραδίδεται, ήσαν έκτακτοι άρχοντες έρ-
γον έχοντες τήν έξακρίβωσιν τών έν τώ στρατεύ-
ματι ύπηρετούντων ξένων2. Φαίνεται όμως ότι οί
άρ/οντες ούτοι δέν περιωρίζοντο εις τον έ'λεγχον
τών έν τω στρατιωτ. καταλάγω έγγεγραμμένων
μισθοφόρων, άλλ' ότι προς τούτοις έξήταζον τήν
κατάστασιν τής όλης στρατιάς (και έν τοις έξετα-
σμοϊς απασιν διετέλεσαν έπιμελόμενοι καλώς κα<
φιλοτίμως ηγούμενοι τών πολιτών) ένεργουντες
γενικάς στρατιωτικάς έπιθεωρήσεις 3. Έν δέ 10 II
Βυρρί. 318ο ΐν§. (1 στ. Ο οί έξετασμοι καλούνται
εξετάσεις ... ς και τάς εξετάσεις πεπο'ιηνται άκο-
λούϋ ως τοις νόμοις. Καϊ Ό Αριστοτέλης δέ έν'Αθ.
Πολ. 31, 2 στρατιωτικήν έπιθεώρησιν έπ' έκτάκτω
περιστάσει γενομένην καλεί έξέτασιν έν δπλοις1.

Περί τοΟ έν τέλει μνημονευομένου άρχιτέκτονος
προκειμένου είναι άνάγκη νά έξαρθή, ότι ούτος δέν
είναι πιθανώς Ό αυτός καϊ ό θεατρώνης, όπως άπό
του Βοοοίίΐι ύπό πλείστων διδάσκεται 5,άλλά μάλ-
λον ίδιος άρχων, ό αρχιτέκτων ό αεί καθιστάμενος,
τελεταρχικά έ'χων καθήκοντα, άπό δέ τοΟ τέλους
του 3ου α^. π. Χρ. και τήν έπιμέλειαν τής συντη-
ρήσεως τών ιερών 6.

1 Ή προταθείσα συμπλήρωση δευτέραι υπερβαίνει τό υπάρχον
κενόν κατά δύο γράμματα.

2 Ρ3υ1)τ-'ννϊ880\να ΚΕ VI 1679 (δζβηίο) έν λ. ίξετασταί. —
ϋ3ΓβηιΙ)6Γ£ 83£ΐϊο ΌΑ III 923 (ΗδΐινβΙΙβ).

3 Ψήφισμα στρατιωτών όπερ τοϋ έξεταστοΰ Κηφισοδότον Εναρ-
χίδον Άχαρνέως (298/7 π. Χρ.) εΰρών έν Σουνίω έδημοσίευσεν 6 Β
Στά^ς έν ΑΕ 1900, 131 (πρβ. ΡβΓβΐΐδοη Κΐΐο V 1905 171.—
Λνϊΐΐιβίιη Β6ΪίΓ3§β ζιιγ §ηβο1ι. ΙηβοΙίΓ. 57).

* Προ. αυτόθι 33 οί πεντακισχίλιοι οι εκ τών δπλων

'Α Πρβ. π. χ. Ρ8υ]^-\νϊ880'νν3 ΚΕ II 552.

0 Πρβ. δοΐιοβπΐΗηη-ΒίρΒίυβ Οπβοΐι Α1ίβΓΐΰπιβΓ/' I, 465.
"Αξιον προσοχής είναι οτι έν 10 II 341, 11 άπαντα: και &έα]ν
κατανέμειν αϋτοϊς τον τ.....Ε&ΓΪβΜ Ηβπβΐΐοΐΐ II 797.
loading ...