Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 7
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0017
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ερετρικαϊ έπιγραψαί'

ται δεν προσέλθωσιν εις τους αγώνας, Οά καταδιώ-
κηται ό τεχνίτης, 6 εργολάβος καί δ εγγυητής, και
κατωτέρω δε επιβάλλεται ή αύτη ποινή δι'εργολά-
βους ή τεχνίτας παρανομούντας ή αποφεύγοντας την
έργολαβίαν. Λοιπόν φαίνεται οτι οί εργολάβοι ήσαν
ή μόνον μεσΐται, υπεύθυνοι πάντοτε, προμηθεύον-
τες τους τεχνίτας, και αύτούς υπευθύνους άμέσως
προς τους έργοδότας, ή παρίσταντο μόνοι ώς αν-
τιπρόσωποι τών τεχνιτών άναλαμβάνοντες τήν έρ-
γολαβίαν έν όνάματι τοΟ σώματος τών τεχνιτών,
ους άντεπροσώπευον. Όμοιόν τι φαίνεται ότι εξά-
γεται και εκ της Κερκυραϊκής επιγραφής (Οοΐΐϊίζ,
ΌίαΙ. ΙηββΙιν-ε.ά.) στ. 30 κέ., ει δε δυνατοί έόντες
και μη έπικωλΰοντος μηΰ·ενδς μη άποστείληι ά πό-
λις έπι τούς τεχνίτας κατά τάν περίοδον έκάσταν η
παραγενομένων τών εργολάβων μη μισΦώσαιτο
τους τεχνίτας δηλαδή κα'ι ενταύθα ή πάλις προ-
βαίνει άπ'εύθείας εϊς τήν μίσθωσιν τών τεχνιτών,
οί δ'εργολάβοι παρίστανται μόνον ώς αντιπρόσω-
ποι τούτων. Αλλως τε δέ και οί εργολάβοι κατε-
λέγοντο καί αύτοί εις τους διονυσιακούς τεχνίτας
[Πλάτων I. ά.).

Έν στίχ. 32-35 περιεγράφετο ό τρόπος, καθ'όν
έγίνετο ή κρίσις εις τους αγώνας" οποία ήτο ή
χρήσις τοΟ γραμματείου (στίχ. 34) εις τάς κρίσεις
τών δραματικών άγώνων γνωρίζομεν έκ τών αττι-
κών Διονυσίων.

Ισως έν οτίχ. 34-35 περιεγράφετο ό τρόπος
της κληρώσεως τών κριτών έκ τών χορηγών.

Στίχ. 41. γέγραπται Καρυστίους κεχρήσϋ'αι τοις
τεχνίταις εις τά Άριστονίκεια' μολονότι ή έννοια
δεν δύναται νά συμπληρωθή τελείως, φαίνεται
οτι ύπήρχε διάταξις έπιτρέπουσα εις τους Καρυ-
στίους νά χρησιμοποιήσωσι τούς τεχνίτας εις τά
Άριστονίκεια, τοπικήν, αγνωστον άλλοθεν, έορ-
τήν τών Καρυστίων, άγομένην πιθανώτατα προς
τιμήν τοΟ συμπολίτου αύτών φίλου καί συσφαιρι-
στοΟ τοΟ μεγάλου Αλεξάνδρου Άριστονίκου τού
Καρυστίου.

Στίχ. 37. ΤοΟ Αημητριώ[νος] μηνός. Προς τι-
μήν Δημητρίου τού ΠολιορκητοΟ (Ρ3ΐι1γΛνί88θ\να
Ι>βιηβΙΗοη).Έ\> Αθήναις άντικατέστησεν έπί τινα
χρόνον τον Μουνιχιώνα.

Εν στίχ. 42-49 άνεγράφοντο ποιναί διά τούς
τεχνίτας, οίτινες μισθωθέντες δεν θά προσήρχοντο

ύπδ Κ. Κουρουνιώτου. 7

εις τούς άγώνας' δυστυχώς ή κακή διατήρησις της
επιγραφής εμποδίζει καί ενταύθα τήν τελείαν κα-
τανόησιν τών διατάξεων.

Έν πρώτοις φαίνεται οτι (στίν. 42-44), άν τί-
νες έκ τών μισθωθέντων τε/νιτών έγκατέλειπόν τι
έκ τών έργων, άτινα είχον αναλάβει, κατεδικάζοντο
να πληρώσωσι το διπλάσιον, πιθανώτατα τού συμ-
πεφωνημένου μισθού, προς είσπραξιν δέ τούτου
έξεβιάζοντο ό τε τεχνίτης καί ό έργολάβος καί ό
έγγυητής διά προσωπικής κρατήσεως καί διά κα-
τασχέσεως πάντων τών πραγμάτων, ό'σα ήθελον
έχει μεθ' εαυτών.

Έν οτίχ. 47-48 ώρίζετο ποινή καί δι'όν τινα
ήθελεν ύποβάλει ή ήθελεν εγκρίνει πράτασιν περί
χαρισμού της ποινής τών καταλειπάντων τά εργα'
έν τούτοις όμως έπετρέπετο, ώς φαίνεται, νά κά-
μνωσιν εκκλησιν κατά της τοιαύτης αποφάσεως
προς τον βασιλέα (στίχ. 48" της Μακεδονίας πάν-
τως), όστις άπεφάσιζε τότε πλέον οριστικώς περί
αύτών.

Έν στίχ. 51-52 εΐνε πιθανόν, μολονότι εινε
πολύ ούσκολον νά συμπληρωθή έν τώ συνόλω ή
έννοια, ό'τι περιείχετο ευνοϊκή τις διάταξις, διά τε-
χνίτας κωλυθέντας ένεκα χειμώνος νά προσέλθωσιν
εις τά εργα καί παρουσιαζομένους βραδύτερον, κα-
θ' όμοιόν τινα τρόπον προς τήν ές ΊασοΟ έπιγρα-
φήν (Γ„θΒ38, Α8ίβ Μίηβυ,νβ 281 στίχ. 20 κέ. εάν
μη τις δι άσ&ένειαν η διά χειμώνα αδύνατος γέ-
νηταί).

Γί περιελάμβαναν οϊ στίχοι 53-84 δεν δύναμαι
νά έννοήσω.

Έκ τοΟ 54 στίχου έξάγεται ό'τι ή στήλη ήμών
ήτο ιδρυμένη έν τώ θεάτρω άπέχοντι περί τά 300
μέτρα τοΟ ναού τοΟ Δαφνηφόρου Απόλλωνος, έκεϊ-
θεν δέ ληφθείσα έχρησιμοποιήθη ώς κάλυμμα τού
τάα>ου.

ι

Άπό τού 57 μέχρι τού 60 στίχου περιεγρά-
φοντο τά κατα τον χρόνον καί τήν προπαρασκευήν
της έργολαβίας τών Διονυσίων έν Χαλκίδι τον
Άπατουριώνα μήνα.

Στίχ. 60-61. Καί ή διάταξις περί τών πρότε-
ρον έζημιωμένων δεν έξηγεΐται δυστυχώς τελείως
έκ τών σωζομένων' φαίνεται όμως ότι έπετρέπετο
καί εις τούς ζημιωϋέντας, έν προηγουμένω τινί
άγώνι πάντως, νά μετάσνωσι της έργολαβίας,
loading ...