Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 8
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0018
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
8 ΕρετρικαΙ επιγραφαί'

άφοΟ βεβαιώσωσι οι όρκου (έξομοσαμένοις / δτι
ειχεν άφεθή αύτοϊς ή πρότερα ζημία.

Στίχ. 62-64 τή[ν άσφ]άλειαν κτλ. Έν εκ
των κυριωτέρων προνομίων, ών άπέλαυον οί τε-
χνΐται κατά την αρχαιότητα ήτο και ή άσνλία και
ασφάλεια. Έν τω ψηφίσματι των Άμφικτυόνων
(ΙΟ II Κ51 περί το 278 π. Χρ.) παρέχεται εϊς
τους έν Αθήναις Διονυσιακούς τεχνίτας ή άσνλία
και ασφάλεια ή μάλλον έπικυροΟνται Οπό των Άμ-
Φίκτυόνων τα ποονόυ,ια ταύτα, ών άπέλαυον ήόή

Τ Γι 1 11

τότε οί τεχνϊται δι' αποφάσεων -ών διαφόρων ελ-
ληνικών πόλεων, παρέχεται δ' εις αύτούς προς
τούτοις κα'ι ή ατέλεια, δηλαδή ή απαλλαγή από
τών δημοσίων εισφορών ώς και των στρατιω-
τικών υποχρεώσεων. Και δια της επιγραφής ημών
φαίνεται ό'τι παρείχετο εις τους τεχνίτας, ειδικώς
όμως τοϋς μετέχοντας της εργολαβίας τών εν Εύ-
βοια αγώνων τών Δημητριείων και Διονυσίων ή
άαφάλεια, ήτις και αύτη , ώς Φαίνεται έκ τοΟ
στίχ. 44, κατηργεϊτο, άν ό τεχνίτης έγκατέλειπε
τον αγώνα, ϊί ώρίζετο περί της ασφαλείας έν σχέ·
σει ποός τά πολιτικά εγκλήματα (στ. 64) δεν εΐνε
εύκολον να κατανοηθή. Πλήν τοΟ προνομίου τού-
του της ασφαλείας φαίνεται ότι παρείχετο εις τους
τεχνίτας και τό προνόμιον της άτελοΟς εισαγωγής
πάντων τών πραγμάτων αύτών, όπερ όμως έπίσης
κατηογεΐτο, άν οί τε/νϊται δεν άνελάμβανον τά
έργα, τά όποια έξεδίδοντο εις αύτούς (στ. 08-70).

Στίχ. 65-67 περιεΐχον διάταξιν , καΟ' ήν έν
περιπτώσει απουσίας τεχνιτών τίνων έκ τών άνα-
λαβόντων τά έργα έπετρέπετο εις τους. προς τοΟτο
τεταγμένους νά μισθώσωσι κατά το δυνατόν άλ-
λους τεχνίτας, οίτινες τότε μετέβαινον και εις τάς
άλλας πόλεις, έν αΐς ύπελείπετο νά γίνη ακόμη ό
άγων.

Οί τελευταίοι στίχοι, οί μόνοι πλήρεις και κα-
λώς σωζόμενοι, περιέχουσι διατάξεις περί έπιβολής
προστίμων και τοΟ τρόπου της εισπράξεως αύτών
εις έργολάβους ή τεχνίτας παραβλάπτοντας οπωσ-
δήποτε τους αγώνας.

Το σχήμα τών γραμμάτων τής επιγραφής ημών
ομοιάζει πολύ προς τά γράμματα τής στήλης τοΟ
Χαιρεφάνους, και άν μή εΐνε σύγχρονος προς ταύ-
την ή ήμετέρα επιγραφή, δεν δύναται όμως νά εΐνε
και πολλώ νεωτέρα αυτής, άφοΟ δ' έκείνη έγράφη

ύπο Κ. Κουρουνιώτον.

περί τά τέλη τής 4 εκατονταετηρίδας, εις χρόνους
όχι πολύ άπέχοντας τής εποχής ταύτης πρέπει νά
άναγάγωμεν και τήν έπιγραφήν ημών. Αλλά και
προς τάς άλλας έκ τών περί τό τέλος τής 4 εκα-
τονταετηρίδας χρόνων προερχομένας Έρετοικάς
έπιγραφάς ομοιάζει ή γραφή ταύτης, ιδία δέ και
προς τήν γραφήν τοΟ υπέρ Γλαυκίππου και τών
άδελφών ψηφίσματος τών περί τό 300 π. Χρ. χρό-
νων τοΟ Δημητρίου τοΰ Πολ ιορκητοΰ (λνϊΐΐιβίπι

Α Ε 1892,120).

Αλλά και έκ τοΟ περιεχομένου τής επιγραφής
εινε δυνατόν νά έξαχθή ότι αύτη συνετάχθη πάν-
τως περί τους χρόνους έκείνους και δή έπί τής βα-
σιλείας Δημητρίου τοΟ Πολιορκητοΰ.

Ή εορτή τών Δημητριείων, περί ής πραγμα-
τεύεται ή έπιγραφή, ίδρύθη έν Αθήναις, ώς μαρ-
τυρεί ό Πλούταρχος [Δημ. 12), προς τιμήν Δημη-
τρίου τοΟ Πολιορκητοΰ κατά τήν διάρκειαν τής βα-
σιλείας τούτου, διά τήν αύτήν δ αΐτίαν μετωνομά-
σθη και ό Αττικός μήν Μουνιχιών κατά τό όνομα
τοΟ βασιλέως Δημητριών. Οί λόγοι τής ύπερμέτρου
κολακείας, οίτινες παρεκίνησαν τους Αθηναίους νά
προβώσιν εις τάς ύπερβολικάς ταύτας έκδηλώσεις
τιμής προς τον βασιλέα Δημήτριον, φαίνεται ότι
ήνάγκασαν και τούς Έρετριεΐς και τούς λοιπούς
κατοίκους τής Ευβοίας, κατά μίμησιν ίσως και τών
Αθηναίων, νά ψηφίσωσι τάς αύτάς τιμάς ύπέρ τοΟ
βασιλέως, και νά ίδρύσωσι και αύτοί τήν έορτήν
τών Δημητριείων και νά μετονομάσωσι μήνά τινα
τοΟ έτους εις Δημητριώνα.

Δημήτριος ό Πολιορκητής έγένετο κύριος τής
Εύβοιας περί τό 304 π. Χρ., τότε δ' εΐνε πιθανόν
ότι έψηφίσθησαν αί προς αύτον τιμαί ύπό τών Εύ-
βοέων, άλλ' ή έπιγραφή ημών δυνατόν εΐνε νά
έγράφη και βραδύτερον, διότι δεν εΐνε αύτό τό ψή-
φισμα τής έγκαταστάσεως τών άγώνων, άλλ' ό
κανονισμός τοΟ τρόπου τής τελέσεως αύτών, όστις
δεν εΐνε άναγκαΐον νά δεχθώμεν ότι έγράφη έπί
τής στήλης άμέσως άμα τή ψηφίσει τής ιδρύσεως
τών έορτών.

"Οτι δεν έγράφη κατά τούς πρώτους χρόνους τής
βασιλείας τοΟ Δημητρίου ή έπιγραφή νομίζω ότι
έξάγεται έκ τής μνημονεύσεως τοΟ νομίσματος Δη-
μητριείον διά τήν άμοιβήν τών τεχνιτών. Εις τήν
κοπήν νομίσματος φέροντος τον τύπον αύτου ήτο

Έτνπ. 13.6.11.
loading ...