Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 9
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
^Ερετρικαί έπιγραφαί' νπο Κ. Κουρουνιώτου. 9

δυνατόν νά προβή Ό Δημήτριος μόνον ότε μετά τήν κών πόλεων, το Ευβοϊκό ν συνέδριον. Έκ της έπι-

έν Ίψω μάχην και τον θάνατον τοΟ Αντιγόνου γραφής φαίνεται ότι εϊχον ούτοι και κοινούς νόμους,

ε με ιν εν αύτός μόνος βασιλεύς, άλλα δια νά κυ- πιθανώτατα δ' ειχον και κοινόν τύπον πολιτεύμα-

κλοφορήση τούτο εις τάς διαφόρους χώρας και νά τος, ώς εξάγεται έκ της ύπάρζεως και έν Χαλκίδι

γίντ) όνομαστΌν έπρεπε νά παρέλθη πάντως όλίγος όπως και έν Έρετρία των προβούλων και σιρα-

Χ,ρόνος, λοιπόν δια τούτο όφείλομεν νά δεχθώμεν τηγών.

δτι είχον παρέλθει τά πρώτα έτη της 3 έκατον- Άριϋ".2. Α, Β (πίτ. 2,α, είκ.2). Στήλη μαρμά-

ταετηρίδος, ότε έγράφη ή έπιγραφή ημών. Ότι ρου ύψ. 1' 60, πλ. 0*71 καϊ πάχ. 0'12· έλλιπής

δ όμως πάντως έγράφη ζώντος ετι και άκμάζον- τήν κορυφήν, ήτις άπεκόπη πλαγίως μετά μέρους

τος του Δημητρίου, δηλαδή μέχρι του 292 π.Χρ., της επιγραφής. Μικρόν μέρος κατά τήν βάσιν οέν

νομίζω ότι εινε άναμφισβήτητον' πλήν τοΰ σχή- εινε, όπως ή λοιπή στήλη λελειασμένον, διότι

ματος τών γοαμμάτων της επιγραφής, όπερ ένδει- έκρύπτετο έντός της αύ'λακος του λίθου, έφ' ού

κνύει τους χρόνους τών άρχών της 3 έκατονταε- ήτο ένεσφηνωμένη αύτη. Εύρέθη ύπτία παρά τό

τηρίδος, εινε καϊ πολύ πιθανόν ότι αί εις βασιλείς κρηπίδωμα της ΒΑ πλευράς του ναού έχουσα διεύ-

άποδιδάμεναι ύπερβολικαι ϊσόθεοι τιμαι κατελύ- θυνσιν κάθετον προς τοΟτο, πιθανώς έν ή θέσει

οντο άφοΟ έξέλειπεν ή δύναμις τούτων. κατέπεσεν αρχικώς έκ του λίθου, έν ώ ήτο ένε-

Έν τή έπιγραφή φαίνονται οί Εύβοεΐς ήνωμέ- σφηνωμένη. Εινε άμφοτέρωθεν έπιγεγραμμένη,

νοι, εινε δε γνωστόν ότι έπΐ τών χρόνων της μα- φθάνει δ' επι μεν της μιας πλευράς ή έπιγραφή

κεδονικής κυριαρχίας από τών μέσων της 5 έκα- Ρ-έχρι σχεδόν κα'ι αύτοΟ του" άλειάντου μείναντος

τονταετηρίδος ύφίστατο ό σύνδεσμος τών Εύβοϊ- μέρους της στήλης, έπι δε της ετέρας πλευράς

Είκών 2 (επιγρ. αριθ. 2, Α, οτίχ. 1-41). Κατάλογος δημοτών Έρετριέων.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1911

2
loading ...