Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 49
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0059
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Πραξιτέλους: Αημήτηρ, Κόρη και 'Ιακχος έν 'Α&ήναις- υπό I. Σβορώνον. 49

αμφοτέρων τών λατρειών αύτών. Αληθώς γνω- εις ά δφείλομεν τήν γνώσιν τών τύπων τών διαση-

ρίζοαεν 6'τι το έν Αθήναις Μητρώον έχρησίμευεν μοτέρων λατρευτικών άγαλμάτων της πόλεως τών

αρχικώς προς τήν λατρείαν της Ελευσίνιας Δή- Αθηνών, δηλαδή αυτά τά νομίσματα τών Άθη-

μητρος, εκ τούτου δ' έξηγοΰνται οί τοπογράφοι ναίων. Πάντες γνωρίζομεν δτι κατά τοϋς ρωμαϊκούς

τών Αθηνών αρχαιολόγοι τήν ύπο τών πηγών αυτοκρατορικούς χρόνους τοΰς άπό Αδριανού μέ-

τοπικήν αυτών σύνδεσιν προς το ιερόν της Έλευ- χρι Γορδιανοΰ του τρίτου, οί Αθηναίοι έ'κοπτον

σινιακής Περσεφόνης Φερεφαττεΐον καϊ τον βωμόν νομίσματα χαλκά, έφ' ών κατά προτίμησιν άπεικά-

τοΰ έπίσης ΈλευσινιακοΟ δαίμονος Ενδανέμον νιζον τά έν τή πόλει αύτών υπάρχοντα διάσημα

Τούτου δ' ένεκα και έπί τίνων τών έν τω Μου- μνημεία και αγάλματα. Ούτω πλήν της Άκροπό-

σείω ημών αρχαιοτέρων άττικών άναγλύπτων ναι- λεως, τών έπ αύτης και ύπ' αύτήν ιερών, άγαλ-

σκων της "Μητρός τών θεών εύρίσκομεν έπί τών μάτων, θεάτρου κλπ., έ'χομεν έπί τών έν λόγω

παοαστάδων εικονιζόμενα (δηλαδή έν θέσει δη- νομισμάτων τήν Άφηναν Παρϋ·ένον τού Φειδίου,

λούση τήν γειτονίαν τών ίερών κατά τήν συνή- τήν Πρόμαχον του αύτοΟ, το του αετώματος τού

θειαν τών άρχαίων άναγλύφων) 2 ένθεν καί ένθεν Παρθενώνος Φειδιακόν σύμπλεγμα Ποσειδώνος και

της Ρέας τά αυτά άπαραλλάκτως αγάλματα τού Ά-&ηνάς, τον Διόννσον του Αλκαμένους, τήν τον

μετά δαοος νεαρού Ιάκχου και της μετά δύο άνε- Πλοΰτον φέρονσαν Ειρηνην τοΟ Κηφισοδότου, το

στραμμένων λαμπάδων Κόρης (Οοηζβ, ΑγοΙί. Ζθΐί, εις τον Μύρωνα άποδιδόμενον σύμπλεγμα 'Αΰη-

1880 σελ. 7 κέ., πίν. 2, 4 γ. Σβορώνου, ϊό έν νάς και Μαρσύον, τήν Βραυρωνίαν "Αρτεμιν τοΟ

Αθήναις Έθνικόν Μουσεΐον, πίν. ΟΧνίΙ, 1544, Πραξιτέλους, τον Δήλ,ιον Απόλλωνα τού Τεκταίου

ΟΧΙΧ, 1554 3 καί ΟΧΧ, 1557). Λατρευτικοί άρα καί Άγγελίωνος, τον 'Αρμόδιον και Αριστογείτονα

και τοπογραφικοί λόγοι έξηγοΰνται λαμπρώς τήν έπί του Κριτίου καί Νησιώτου καί πλείστα άλλα. Κα-

τό αύτο παράθεσιν τών λατρευτικών άγαλμάτων τ άκολουθίαν έπ' αύτών έδει νά προσδοκώμεν καί

τών συνορευόντων ίερών του Μητρώου και Ίακ- τάς απεικονίσεις τών έν τω Ιακχείω τών Αθηνών

χείου έν τοις άναγλύφοις τών ταυροβολιακών βω- Πραξιτελείων άγαλμάτων της Έλευσινιακής τριά-

αών της κοινής λατρείας αύτών. οος. Αληθώς δε ηύτύχησα νά άνεύρω τά τοία

"Οτι δε τά τρία αγάλματα ταύτα της Έλευσι- ταύτα άγάλματα απεικονιζόμενα απαράλλακτα τους

νιακής μυστικής τριάδος έπί τών βωμών ημών και τύπους προς έκείνους, οΰς άνεγνωρίσαμεν ήδη έν

τών άναγλύφων της εκ Τογγθ Νονά σαρκοφάγου, τοις προηγουμένοις έπί τών ταυροβολιακών βω-

ειναι αύτά τά έν τω Ίακχείω τών Αθηνών μνη- μών , έπί τών άναγλύφων της σαρκοφάγου της

μονευόμενα περίφημα έργα τού Πραξιτέλους καί Τοιτθ Νον& καί έπί τών παραστάδων τών' Άθη-

ούχί, ώς ήδύνατά τις ίσως νά ύπονοήση, άγάλ- ναϊκών ναίσκων της Κυβέλης,

ματά τινα τού έν αύτη τή Έλευσΐνι ίερού, ένδεί- Κατά τους χρόνους δηλαδή τού Γορδιανοΰ έκά-

κνυσιν έπαρκώς πρώτον ή έν Αθήναις άνακάλυψις πησαν ύπο τών Αθηναίων συγχρόνως τρία χαλκά,

τών βωμών ημών, δεύτερον ή έν'Α&ήναις τέλεσις νομίσματα (εΐκ. 71-7), χαραχθέντα ύπο τού αύτου

τών ταυροβολίων, εις ά οδτοι αναφέρονται, τρίτον σφραγιδογλύφου,— ώς δηλοϊ τούτο ή δια τών αύτών

ή άνακάλυψις αύτών έν θέσει πιθανώτατα συμπι- σφραγίδων κοπή της κυρίας όψεως τών τριών τού-

πτούση προς τήν του Ίακχείου, τέταρτον ή παρέν- των κερμάτων, το πανόμοιον της τεχνοτροπίας και

θεσις του έν Αθήναις και ούχί έν Ελευσΐνι εύ- τό εντελώς άσύνηθες έν τή Αθηναϊκή νομισματική

ρισκομένου άγάλματος της Μητρός τών θεών καί μέτριον μέγεθος αύτών—.Έπί της όπισθίας όψεως

πέμπτον ή μόνη περιγραφική φράσις τού Παυσα- αύτών έ'χομεν τά αύτά τρία άγάλματα τού Πρα-

νίου περί του συμπλέγματος: «δάδα εχων'Ίακ- ξιτέλους, άνά έν εικονιζόμενα, όπως τούτο είθίζετο

χος». Έπιβεβαιοΐ δε τούτο κατά τον λαμπρότε- ύπο τών σφραγιδογλύφων προκειμένου περί συμ-

ρον τρόπον σειρά τών άψευδών έκείνων μνημείων, πλεγμάτων 1, καί δή τό μέν της Κόρης (εϊκ. 75-7)

1 ιΐυάθϊοίΐ, Τθρθ§Γ3ρΙΐίΘ νοη Αίΐΐβη σ. 305 κέ. 1 Ίδε π. χ. τά νομίσματα των Μεγαλοπολιτων τά είκονίζοντα άνά

9 Ίδε Σβορώνον, Τό εν Αθήναις ΈΟν. Μουσεΐον σελ. 295. εν τά τρία αγάλματα του υπό Κηφισοδότου καί Ξενοφώντος -οιηθεν_

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1911 7
loading ...