Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 51
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0061
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΕΊκών 5 1-3. Μολύβδινα Ά&ηναϊκά αν/ιβολα.

Πραξιτέλους: Δημήτηρ, Κόρη και Ίακχος έν Άΰήναις· υπό Ι. Σβορώνου.

μενα προς τά έπι τών βωμών των ταυροβολίων.Οΰτω
τον δαδοϋχον Ιακχον εύρίσκομεν άπαραλλάκτως εί-
κονιζόμενον, ώς σύμβολον της ετησίου νομισματι-
κής σειράς τών αρχόντων Φανοκλής - Απολλώνιος
(είκ.7 8) 1- την μετά δυο ανεστραμμένων λαμπάδων
Κόρην εχομεν ώς σύμβολον έπι τών νοαισμάτων
της σειράς 'Αμφίας- Οίνόφιλος (είκ. 7 11) 2" την
Δήμητρα, πιστοτέραν ή έπι τών χαλκών νομισμά-
"των, ήτοι καθημένην έπι της μυστικής κίστης και
ούχί θρόνου και μετά της βραχείας δαοός αντί του
σκήπτρου έν τη αριστερά, εύρίσκομεν επί της σει-
ράς Μενέδημος-Τιμοκράτης (είκ. 7 θ)3· 1 έλος το
σύμπλεγμα της κατά μέτωπον καθήμενης, καλύ-
πτραν ©ερούσης, βραχεϊαν δάδα έν τη αριστερά κα'ι
την δεξιάν προ τών γονάτων κειμ,ένην έχούσης Δή-
μητρος μετά της άριστερα αυτής ιστάμενης Κόρης,
της τάς δύο άνεστραμμένας λαμπάδας ίχούσης,
εύρίσκομεν ώς σύμβολον τής νομισματικής σειράς όδηγόν άσφαλέστατον, άληθή τνφλοσνρτην, προς
τών αρχόντων Ανδρέας - Χαριναύτης (είκ. 7 10)4. άνεύρεσιν μεταξύ τοΟ πλήθους τών έν τοις άρ-

Ώς νά μη ήρκουν δε πάντα ταύτα έ'χομεν καί χαιολογικοϊς μουσείοις περιφερών αγαλμάτων, άν-
έπ'ι άνεκδότων νομισματομάρφων μολύβδινων άττι- τιγράφων του περιφήμου τούτου Πραξιτελείου ερ-
κών συμβόλων ού μόνον τους αυτούς τύπους τών γου τής πόλεως ήμών, αντιγράφων έφ'ών νά βασί-
άγαλμάτων, αλλά κα'ι την προτομήν τοΰ έξ αύ- σωμεν άσφαλεστάτας μελετάς καί συμπεράσματα
τών μάλλον άγαπητοΟ τοις ΆΟηναίοις Ιάκχου, περί τών λεπτομερειών τής τεχνοτροπίας τοΟ δαι-
προτομήν άντιγράφουσαν την έξ Έλευσϊνος καλ- μονίου Αθηναίου καλλιτέχνου. 'Αλλά την έ'ρευναν
λίστην τών κεφαλών, έξ ής ώρμήθην προς την ταύτην αναβάλλω ές άλλοτε .
παρούσαν άνακοίνωσιν (είκ. 8 1-3). Τέλος ώς προς την καλλίστην κεφαλήν του Ίάκ-

Ου'τως έ'χομεν πληρέστατα καί σαφώς άποδεδει- Χ°υ> τήν έν Έλευσΐνι πρώτην εύρεθεΐσαν, παρα-
γμένους, διά σειράς ολοκλήρου Αθηναϊκών μνη- τη?ώ =τι θεωρώ έξ ίσου πιθανάς τάς γνώμας τών
μείων, τους τύπους τών Πραξιτελείων αγαλμάτων σοφών εκείνων αρχαιολόγων, οί'τινες έκήρυξαν αυ-
τής Έλευσινιακής μυστικής τριάδος του Ίακχείου ~ήν ε?Τον αύτής ταύτης τής χειρός τοΰ Πραξι-
τών Αθηνών. Κατ'άκολουθίαν άποκτώμεν ούτως τέλους, ή σύγχρονον τω Πραξιτέλει άντίγραφον

ποιηθέν ύφ' ένός τών μαθητών αύτοΟ 2 προς χρή-

1 Βθυΐβ, ΜθηΠ3Ϊ8 ά'ΑΙΙΐδηβΒ σ. 375 (ένθα έσφαλαένως ό Ίακ- , Ίπ-ι ~ ~ ι Τ > -\ / λ "τ"'

, - ... λ '.'··« λί , ·Μ σιν του εν ϋιλευσινι ιεοου, εν ω ανεκαλυΐθη. Ισως

χος καλείται Αρτεμις Φωσφόρος· το αυτόθι παρατιθεμενον -/αλκουν ' ' Γ ι *

μετά Αρτέμιδος άνήκει εϊς άλλον τύπον).— ΙιιιΙιοοί-ββι-άηθΓ, αυτός ό Μνησίθεος ό άναθέσας τά έν τω έν 'Αθή-
Νιιπιΐδ. Οοπιπι. οη Ρβυβαηΐ&Β, Ρ\. ΒΒ,13 καί 15. - ΒΜΟ ναις'Ιακχείω τρία αγάλματα, παοήγγειλε τώ Ποα-

ΑΙΙΪ03 *.75 (παντα'/οΰ εσφαλμένως ώς "Αρτεμις περιγραφόμενον). „ ^ ' , ' 11

8 Ββιιΐβ, I. ά. σελ. 198 (Περσεφόνη).- ΙπΛοοί-ΟβΓάηβΓ «(». ίίτελει κα'· το «ντίγραφον τούτο προς άνάθεσιν έν
ΒΒ, 17, 141 (Δημήτηρ ή Κόρη).--ΒΜΟ ΑΙΙΪ03 σελ. 37,317 τώ ίερώ έκείνω τής Έλευσϊνος Πλουτωνείω, έν ώ

(Δημήτηρ ή Περσεφόνη).

" Ββαΐβ, έ. όί. σελ. 334 (Δημήτηρ) κακή άπεικόνισις. Τό παρατι-

θέμενον '/αλκοΰν νόμισμα είναι άσ^ετον. άνήκον εις τους τής Σκύρου 1 Τών πολλαπλών άσ/ολιών μου κωλυουσών με νυν, και 1'σως επί

Αθηναίους κληρού·/ους (ΐδέ ΔιεΟν. Έφ. Νομ. Άρν. τόμ. XIII σελ. μακρόν Ιτι, τοΰ νά μελετήσω λεπτομερώς τό ζήτημα τοΰτο, εκφράζω

129, 6).— Ιπΐ1ΐΟθί-θ3Ι·(1ηβ1· ε. ά. ρΐ. ΒΒ, 21 (Δημήτηρ) ωραία την εΰχήν, ί'να τις τών δοκίμων περί τάς τοιαύτας έρεύνας άρχαιο-

καί σαφής είχών.— ΒΜΟ σελ 64, 453-454 (Δημήτηρ). λόγων σπεύση προς έξέτασιν τών αγαλμάτων τών δυναμένων ν' άντι-

4 Ββϋΐβ έ. ά. σελ. 202 (Βάκ-/ος καί Δημήτηρ άντί Δήμητρα χαί γράφωσι τά τρία ταΰτα αγάλματα τοΰ Πραξιτελείου συμπλέγματος.

Κόρη). — ΙΐΙΐΙΐΟΟί-ΟβπΙηβΓ ε. ά. ρΐ. 00 7, (Διόνυσος καί Δημή- Τό έκ τής έρεύνης ταύτης κέρδος τής επιστήμης πάντως εσται μέγα.

τηρ η "Αρτεμις).— ΒΜΟ ΑΙΙΪΟΕ σελ. 35, 319-321 (Διόνυσος καί 2 Οθ11Ϊ£Ι1θη, 8θθρ33 βί ΡΓΕχΐίβΙβδ ρ. 85.— ΡβΓΓΟί, ΡΓ3-

Δημήτηρ). χίΐβίββ ρ. 69.
loading ...