Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 54
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0064
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έπιγραφαι Περσίας τών Ροδίων νπό Μιχαήλ και Νικήτα Χαβιαρά.

5 \'·

δεν είναι το άρχαϊον, διότι τοΟτο ήδη αποτελείται τρου, εντός '/ώρου λαξευθέντος έπϊ τούτω μετά
έκ_καταπεσόντων τεμαχίων λίθων και χωμάτων. πλαισίου μήκ. 0'32, πλάτ. 0'29 εύρηται ή εξής

Άριϋ*. 18. ΈπΊ της προσόψεως του βράχου, επιγραφή-
του άποτελοΰντος την άριστεράν πλευράν του άν-

Έκ τοΰ ίεροΰ
μή έκφέρειν
τών άν[α]9[ημά]ι:ων
μηδέ βλ[άπ]χε[ι]ν
5 μηθέν, [μη]δέ πα-
ρά χ[άι γάι] τασ-
σόν[των ναϋς],
μή τ[ι βέβηλον εσ-]
φέ[ροιεν ό δέ παρά]

. -^Ύ·«ν*\ ; 'ν... * '1 " 10 τ[αϋτα ποιών]

·'· *?ν|χ(·; ' · ; [δλοιτο κακός].

Εικών 1 Νόμος.

Γράμματα του Γ π. Χρ. αίώνος' ύψος αυτών κρίνομεν εν τη άρχη του στίχου ίχνη του Ο καί

0Ό17-0Ό2. διότι ή επιγραφή άποτελεΐται έξ 11 στίχοον, ώς

Προς τους στίχ. 1-2 προ. «μηδέ έκφέρειν έκ συμπεραίνομεν έκ τοΟ πλαισίου του διατηρουμέ-

τοϋ' ίερου επί κλοπή» (Μουσεϊον και Βιβλ. της έν νου προς τάριστερά και κάτωθεν τοΟ ύποτιθεμέ-

Σμύρνη Ευαγγελικής Σ'/ολής, Περίοδος Α' 1873- νου Ο του 11 στί/ου. Πρβ. «κακός κακή έξωλεία

1875, σ. 102, αριθ. 104) καί Ηροδότου Α', 144 άπόλοιτο » (Μουσ.'/.αΊ Βιβλ. ε. ά.).
« εν γαρ τω άγώνι τοΰ Τριοπίου Απόλλωνος έτι- Τό έν τη επιγραφή άναφεράμενον ιερόν ήτο άναμ-

θεσαν το πάλαι τρίποδας χαλκέους τοϊσι νικώσι, φιβόλως το άντρον, ό'περ σώζεται νΟν ώς έν συν-

και τούτους χρήν τους λαμβάνοντας έκ τον ίρον τόμω περιεγράψαμεν. Τίνι ό'μως θεότητι ήν ίερόν

μή έκφέρειν, άλλ' αυτού άνατιθέναι τω θεώ». Ή τό άντρον τοΰτο δεν δίδοται αφορμή νά εΐκάσωμεν.
φράσις αύτη του Ηροδότου παρελήφθη άναμφιβό- Άριϋ'. 19. ϊό πλείστον μέρος της ρηθείσης

λως έξ όμοιας τή ημετέρα επιγραφής , ιδρυμένης προσόψεως τοΟ αυτού βράχου έκ της έπιδράσεως

παρά τον ναόν του Απόλλωνος έν Τριοπίω' τους τών βροχών άπετραχύνθη τοσούτω δεινώς, ώστε

ορούς δέ της έπιγραφής ταύτης παραβάσα ή Αλι- μετά δυσκολίας διακρίνομεν το κάτωθι δνομα εις

καρνασσός έξεκλείσθη του λοιπού της συμμετοχής άπάστασιν 0'23 από του πλαισίου της προηγου-

ϊϊς τους έν Ίριοπίω άγώνας ύπο της Δωρικής πλέον μένης επιγραφής καϊ προς τά άριστερά αυτής. Γά

α

Πενταπόλεως. γράμματα έχουσιν ΰψος 0Ό2-0Ό32 καί άνήκου-

Ή συμπλήρωσις τών στίχ. 6-11 γενομένη ϋπό σιν εις ήν έποχήν και τά τής άνω έπιγραφής.
του πατρός ήμών Δημοσθένους φαίνεται ήμΐν πι- φΑΩΝ φά(βν

θανή. Έν στίχ. 9-10 άντί του «[ό δέ παρά] | τ[αΟ-

τα ποιών]» ήδύνατο νά είναι «[αϊ δέ κά τις]|τ[αΟ- ΆριΦ. 20. Την έξης έπιγραφήν άνεγνώσαμεν

τα παραβαίνη]»" πρβ. ΌίΙίβηοβνφβι· 8γ11θ£θ 2 άρ. άπ'εύθείας άπό του βράχου τοΟ σχηματίζοντος την

20 , 57 . 95,15 , 30 , 49. δεξιά τω εϊσιάντι πλευράν του άντρου. Τά γράμ-

Στίχ. 11. θεωροΰμεν πιθανωτέραν την συμπλή- ματα είναι κατά πολύ νεώτερα τών γραμμάτων

ρωσιν «[ολοιτο κακός]» πάσης άλλης, διότι δια- τών δύο άνω εΐρημένων έπιγραφών' έχαράχθησαν
loading ...