Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 85
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0095
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εις τάς Σ. ΖίβΙιβη Ιβ(/β8 Οταβοοτηηι 8αονα8· υπδ Γ. Παπαβασιλείου. 8ο

πεια ουδόλως άπίθανον εΐνε 6τι και το Πελαργικον νίω, τον δέ τρίτον, [Άπόλλωνι πρόγον]0ν ."Οτι τώ

έπωνομάζετο καϊ Κυκλώπειον. Άπόλλωνι έθύετο πρόγονος, δηλ. εκ των πρωτο-

Ίο εγβλύω = ζ·/£\ύζω συνήθως άπαντα άμετά- γόνων άρνών, ίδέ ΐερΌν νόμον Έλευσΐνος 6 στί/. 9

βατον, ευρηται δμως παρ'Εύσταθίω και ώς μετα- (ΖίβΙιβη σελ. 29).

βατικόν. Άριΰ: 7. Έν μεν τω στίχω άντι των λέ-

Στίχ. 22. Δεν φαίνεται ήμΐν ορθή ή συμπλή- ξεων ώοτε τά κατά γραπτέον τώι αγεσϋ'αι, έν δέ

ρωσις άποτίνε,ν, διότι ένταΰθα πρόκειται περί ποι- τοις έπομένοις αντί και τά πάτρια γραπτέον κα(ιά)

νής επιβαλλομένης τω άπουσιάζοντι ταμία άνευ τά πάτρια, άντΐ δε των προστάττ[οντες άεϊ μετά

άποχρώντος λόγου. Άντί του άποτίνε\ν λοιπόν γρα- συμπληρωτέον προστάττ ειν και μετ'.

πτέον μέ λείπε,ν Ωσαύτως ούδένα λόγον έχει ή Κατά την ήμετέραν συμπλήρωσιν το ολον γω-

τοΰ' ΚοΓίβ συμπλήρωσις έ'καστον άνευ του δασέος ρίον εχει ώδε'

μάλιστα Η, άφ'οδ ή έννοια του έκαστος περιέχεται επει δή και διατελοΰμε\ν ενσεβονντες νυν τε] και

έν τη φράσει Ιιδς δ' αν λείπει. Συμπληρωτέον λοι- \ δι\ά των παρωιχημένων [ χρόνων τώι αγεσϋ'αι τά

πόν [έκτίνεν] άντι του εκαστον. Κατά ταΰτα τον μυ]στήρια κα[τά) τά πάτρια πρ[οσ]τάττ\ειν και

ολον νόμον άναγνωστέον μετ Εύμο\λπιδών πεψροντικένι αι, δπως άχ&είη τά

τά αγγεία τά ε]μ πόλει: 'όσοις χρδνται! π[λ]έν'όσα ίε@α > ^^δοχύ^αι τώι δημωι.

έστι εν έστεγ]ασμένοις!οΐκέμ[ασΐ:έ]άμ παρ'εκάστ- ^ συνταξις οε εχει ουτω'

οι κεϊσ&αι κα]τά τέν πόλιν ■ γρά[φσα]σθαι ■ τός ταμί- " διατελονμεν εύσεβοϋντες τω προστάττειν αγε-

ας ·! · τοις ΰύου]σι ! τά Ιερά ·'οί ε[στ' &]ν \ε[ρ]οργδντ- σϋαι τά μυστήρια κατά τά πάτρια και (τω) πεφρον-

5 ι πυρϊ με '<ριστ]άναι χΰτραν μεδ]έ κρέα όπτ]αν μεδέ τικέναι μετ Εύμολπιδών, δπως άχϋ·είη τά ιερά.

Ροΐνον έσφέρεν] μεδέτο πϋρ ■ άν[«πτ]εν [ ■ εάν δ]έτις · τ- Περί τοΰ άγεσϋαι τά μυστήρια ίδέ Ξενοφ.Έλλ.

τοιοΰτόν τι δράι εί]δός : έχσεναι 9[οά]ν · μέχ[ρι τρι]ον δ- Α 4, 20.

βελδν τοΐσι τ]αμίασΐ:: | τός ιε[ρορ]γδντα[ς · ] μ[έ ϋ·ύεν Άριϋ'. 10.

μζ[ταχσύ τδ ν]εό : και τδ πρό[σ#εν τούτ]ο β[ο]μδ: [καϊ] νο- ^<

10 τόθεν :τίδ νΐεό! εντός τδ Κϊυκλοπείο κατ]ά πάν; τό 'ε- , , ιη. ,η . . ΙΤ7, ,, ·.„

1 Λ . *· · > Διι Ολυμπιρι συν ι & ραι τελεον : Αοεναιαι ο-

κατόμπΓεδΙον: μεδ'δνΟοίνΙ έγ[βΑυειΊ! εάν δ]έ τις :'τοΰτο· .· , ,·» $/ι 0 ~Γ . „ >. Α

η 1 * ~ ι ι ιιι ^^ ι ιν . Αφροδι|τει ρονι[ν και νεφαλια ιερα : Διον-

ν τι δράΤι ειδός Ι εΙνσίΕΐναι ΐ)οά[ν μέίχοι τριδν · όβελδ- , , η γ , ? ■ α - ' · »α ί

^ 1 5 ^ Μ 1 Γ ν 1 υσοι τραγ]ον : Εροτ[ι αμνον: Λετοι αιγα: Αρτεμ-

ν! τοΐσι ταμ[ίασι: | ·τάς] Ίερέα[ς] τάς εμ πόλει · και τ- ^ |νστορ]νΰναι τρεί[πεζαν) κωλην, πλευρόν ,

άς ζακόρος [μέ 'έχεν οΐ]κεμα ταμιεΐον · εμ πόλει ι μ- β ^ . Ίππ]ολύτοι τδι [έν τ?ι όγοράί προγον.

15 εδέ Ίπνε[ΰεσθαι · εάν δέ τ.ς τ]οΰτον τι δράι · εύθυ- ογ ; παρ)] εκάστο χδν =[ρανιστδν ΰύεσθοι χά ν.

νε[σθαι 'εκατόν] δραχμΙ[σι καϊ] τός ταμίας ■ εάν εο- 0μιζόμεν]α Τριττΰι! 'Απ[όλλωνι Δελφινίοι &■

σ[ι, εΰθύνεσθαι;] εκατόν δραχμε[σι !!ϊ] τά οικέματα ρνα ; 0ε]δι Πθσιδέοις τ[ρίττοαν χρυσόκερον ·

τά εν τδι 'εκατ]ομπέδοι!άνοίγεν [τός] ταμίας: μέ ό'- Δα] τροπ(χ[οι §ν Κυνό]ς χέλεον : Έρ.

λειζον τρίς τ]δ μενό[ς θ]εάσθαι ■ τ«[ς «έν]ας εμέ[ρ]ας 1() ^ |γ τδ[ χρ[(ίπεζαν) σκέλθζι ώμον ;

20 τάς προ τ!ς νο]μενία[ς και τ]Ιι [δεκάτει κα]ι τει εί- Χσ]όθοι αμνός

κάδι υπέρ Γέμ]ισυ ! π[αρό]ντα[ς · 'ός δ" αν λεί]πειΐδυν- Γ]λαΰκοι αμνός Α

ατός 8ν μέ λείπε]ν ί δυο δραχμ[ά έκτίνεν · έσπρ]«ττε- -Α]πόλλονι Πυθίοι τέ[λεον δαρτόν | 'Ίονι 'έρο-

ν δέ τό(μ) π]ρΰ[τανινέ> δέ μέ, κα[τά τά νομιζόμενα] ευθ" ι 2ν(7τορνΰναι τροί[πεζ0ίν : ρ : θεοΐ? ·ομ0νάοι-

ύνεσ]θαι·φα[ί]νεν δέ τό(μ) π[ρυτανιν τά άδικέματα] το- ^ ς μ,γ „ργα &νάσχ£ς ['ομονάανς δ> οίν Οήλειον :

2ο ϊς] ταμίασι· τά έν τδι λί[θοι γεγραμμένα]. Ποσειδδνι πτορθί[οι ταϋρον χρυσόκερον !

Σημ. Μόνον αί διά παχέων γραμμάτων τετυ- Νΰ]νορ[αι]ς [νεφάλια Ιερά : 'Αχελόιοι χοϊρον.

πωμέναι λέξεις είσΐ συμπληρώσεις ήμέτεραι. β'_

Άρΐϋ*. 2. Τον μεν δεύτερον στίχον συμπληρου- ·0 τ5 Διός ιερεύς λαμβανέτ]ο από τδν δαρτ-

μεν [Έλενοϊνι καϊ], επειδή φρονουμεν, οτι τά προ- δν σκέλος καϊ τό δέρμα, από δέ] βοός πέντε °ό·

τέλεια οί των Ελευσίνιων ίεροποιοί εδει να Ούωσι λα πλευρά ισχίο, ει. δέ δοκεΐ τ]ινι, σιερνοφορ-

ΈλευσΤνι και έν τω έν Αθήναις Έλευσι- είτο, παρέχεν δέ τδ(ι) άρχέγέτ]ει τάς μερίδας

και εν
loading ...