Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 110
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0120
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
110

Φαρών τοπογραφικά και

επιγραφικά" νπο Α. Σκιά.

τερον των μέσων του Δ' π. Χρ. αίώνος' ώστε ίσως
έκτίσθη μετά την ύπό τοΟ Έπαμεινώνδου άπελευ-
θέρωσιν τών Μεσσηνιακών πόλεων. Ενδέχεται όμως
και νά έ'γη κτισθή παλαιάτερον κατά τον Ε' π.Χρ.
αιώνα ύπο τών Λακεδαιμονίων ώς Φρούριον αυτών,
οίον ήτο ή Τρίνασος.

Αί έν τί} χαράδρα τον Νέδοντος έπιγραφαί.

Εκδεδομέναι μέχρι τουοε έπιγραφαί εκ της βρα-
χώδους χαράδρας του Νέδοντος εΐνε μόνον τέσσα-
ρες, άλλ' ύπό τίνων έπιχωρίων φιλαρχαίων παρε-
τηρήθησαν έκτος εκείνων καΐ ετεραι τρεις, ώστε αί
εις έμέ γνωσται γενόμεναι εΐνε το όλον επτά. Έκ
τών τριών δε νυν το πρώτον εκδιδομένων ή μία,
έκ δύο μόνον γραμμάτων συνισταμένη ευρίσκεται
έν τω αύτψ τόπω, ενθα και αί πράτερον έκδεδομέ-
ναι, και δη ύπεράνω της πρώτης ες" αύτών (ΙΟΑ
74α), αί δ' ετεραι δύο ολίγον νοτιώτερον, ήτοι
προς τάς έκβολάς του ποταμοΟ. Η Οέσις, ενθα
κείνται αί -ράτερον έκδεδομέναι άπέχει εως 600
μέτρα βορειότερον, ήτοι μάλλον προς τάς πηγάς
τοΟ ποταμοΟ, άπό της θέσεως της καλουμένης Αι-
ΰωμένο φείδι, κειμένης έπ'ι της δεξιάς όχθης του
ποταμοΟ, κατά το προς βορραν πέρας τών μεγάλων
λατομείων, ές ών έξήχθησαν οί λίθοι τοΟ προ ολί-
γων έτών κατασκευασθέντος τεχνητού λιμένος τών
Καλαμών.Τό όνομα δε Αιϋ~(ομένο φείδι αποδίδεται
εις μικρόν κάθετον ρήγμα της βραχώδους όχθης
πεπληρωμένον ύπό άσοεστολιθικοΰ ιζήματος άπο-
τεθειμένου ύπό τών κατασταλαζόντων ύδάτων, δια-
φέροντος δε κατά το χρώμα από του έν ώ περιέχε-
ται βράχου και διακρινομένου ώς μικρά δφιοειδής
αύλαξ. Ή χαράδρα του Νέδοντος άπό τών προει-
ρημένων λατομείων και άνωτέρω.εΐνε άπασα βρα-
χώδης μετά άποκρημνοτάτων όχθών, και βαθμηδόν
βαίνει στενουμένη προς τό μέρος τών πηγών, αλ-
λ ή κοίτη εΐνε ομαλή πεπληρωμένη άμμου, και
μόνον εις άπόστασιν περίπου 400 μέτρων άπό της
θέσεως τών προεκδεδομένων επιγραφών καθίσταται
και ή κοίτη βραχώδης και απόκρημνος. Τούτου
ένεκα ό ποταμός έν καιρώ ισχυρών και ραγδαίων
βροχών πλημμυρών κατάρχεται μετά μεγάλης ορ-
μής και προξενεί πολλάκις σπουδαίας καταστροφάς
έν τη ύποκειμένη πεδινή χώρα, φθείρει δ' ένεκα

τής στενοχώριας ωσαύτως και τάς οχθας άποσπών
μέγιστους βράχους άπ αυτών.

Κατά την αρχαιότητα ύπήρχεν έν τή χαράδρα
οδός λελαξευμένη έν τοις βράχοις, σώζονται δέ σή-
μερον τέσσαρα τμήματα τής όδοΟ ταύτης, άτινα
αναμφιβόλως άλλοτε συνείχοντο προς άλληλα,
διεσπάσθησαν δέ κατόπιν ένεκα άποκοπής βράχων
έκ τών όχθών. Αί έπιγραφαί εΐνε κεχαραγμέναι
έπί τής προς κατασκευήν τής όδου καθέτως λα-
ξευθείσης βραχώδους όχθης. Το μεγαλύτερον τών
σωζομένων τεσσάρων τμημάτων τή: όδοΟ εΐνε
έκεΐνο, έν ώ εΐνε κεχαραγμέναι αί πρότερον έκ-
δεδομέναι έπιγραφαί, έ'χει δέ μήκος 23 μέτρων.
Αυτόθι ή βραχ_ώδης άριστερά οχθη του ποταμού
εΐνε λελαξευμένη εις ΰψος περίπου 2 "70, επίσης
δ' όμαλώς λελαξευμένος εΐνε και ό προσκείμενος
ύποκάτω προς τήν πλευράν ταύτην βράχος άποτε-
λών όδόν σωζομένην εις πλάτος 1 * 80, κειμένην δέ
πέντε μέτρα ύψηλότερον τής κοίτης του ποταμοΟ.
Τό πάλαι πιθανώς και το πλάτος τής λαξευτής
ταύτης όδοΟ ήτο μεγαλύτερον, και ή πλευρά τής
όχθης ήτο εις μεγαλύτερον ύψος λελαξευμένη, ώς
φαίνεται έκ τοΟ ακολούθου προς νάτον τμήματος,
έν ω ή πλευρά εΐνε λελαλευμένη εις ύψος πλέον
τών 3Ό0.Επειδή δέ ή λελαξευμένη πλευρά και έν
τω μεγαλυτέρω τούτω τμήματι άνω προέχει κατά
τι προς τά εξω και ετι μάλλον εν τω άκολούθω προς
νότον τμήματι, φαίνεται ό'τι άνω άπανταχου ό βοά-
χος προείχε πολυ προς τά εξω, ή δέ οδός διήρχετο
κάτωθεν ώς έν σπηλαίω ή μάλλον ύπονόμω στοα
(§'α1θΠθ). Τά λαξεύματα άκολουθοΟσι τήν διεύ-
θυνσιν τής χαράδρας έκτεινάμενα έλικοειδώς παρά
τάς οχθας.Ή λαξευτή οδός δεν εινε έπίπεδος, άλλά
τουναντίον λίαν κεκλιμένη, έχουσα κλίσιν περίπου
18 °/0, ώστε οιάβασις αμάξης δι'αύτής εινε τελείως
αδύνατος, δεν φαίνονται δέ ούδαμοΟ ίχνη τροχών.
Ίπάρχουσιν ό'μως έν τω τμήματι τούτω έπ'ι τής
όδοΟ τέσσαρες έγκάρσιοι αύλακες πλάτ. Ο'40 και
βάθ. 0-10, άπέχουσαι άπ'άλλήλων 1" 90-2.00.
Εις τί δ' έχρησίμευον αί αϋ'λακες αύται, εΐνε ό'λως
άοηλον' στήλαι όμως δεν δύνανται νά ήσαν έμπε-
πηγμέναι έν αύταϊς, διότι προς τοιούτον σκοπον
και τό πλάτος αύτών θά ήτο πολυ μέγα και τό
βάθος ό'λως ανεπαρκές. Αί έπί τής λελαξευμένης
πλευράς ύπάρχουσαι πλησιέστατα προς άλλήλας
loading ...