Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 111
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0121
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Φαρών τοπογραφικά και επιγραφικά" υπό Ά. Σκιά. 111

τρεις τετράπλευροι κόγχαι, αιτινες έθεωρήθησαν όχθης μετ' αύτοΰ, ήτοι επί της αριστεράς, σωζό-

δτΐ έμπεριεΐχον αναθηματικά άνάγλυφα, εϊνε πολύ μενον εϊς μήκος περίπου 10 μ. και εις ΰψος μόλις

μικραί,ώστε μοί φαίνονται όλως άκατάλληλοι προς 0'30. Επιγραφή δεν ύπαρχε; αυτόθι, ίσως διότι

τοΰτο, νομίζω δε μάλλον ό'τι έχρησίμευσαν προς το άνω μέρος αύτοΰ έχει καταστραφή.

στήριξιν ξύλινων δοκών αναγκαίων ίσως εις τήν Οί έκδώσαντες τάς μέχρι τούδε μόνας γνωστάς

έργασίαν της λαξεύσεως. τέσαρας έπιγραφάς πιστεύουσιν ότι αυτόθι εκείτο

Μετά τό τμήμα τοΰτο προς νότον ύπάρχει ώσαύ ιερόν τι, και έκλαμβάνουσι τάς έπιγραφάς ταύ-

τως έπι τής αριστεράς όχθης τοΟ ποταμού και εις τας ώς άναθηματικάς, άναγινώσκουσι δ' έν αύ-

άπόστασιν 11 βημάτων άπό τοΟ προηγουμένου έτε- ταΐς τά ονόματα του Πάνος και τών Χαρίτων, άλ-

ρον δ'μοιον λάξευμα, περί οδ έγινε λόγος και άνω- λ' εις εμέ ού'τε ή τουλάχιστον εις μήκος πλέον τών

τέρω. Τούτο σώζεται εις μήκος 7" 00 και φέρει 400 μέτρων έ/.τεινομένη λαξευτή οδός φαίνεται ό'τι

έπιγραφήν έκδιδομένην κατωτέρω· κείται δε 2'50 δύναται νά εϊνε ιερόν ούτε έν ταΐς έπιγραφαΐς άνευ-

περίπου βαθύτερον τοΟ προηγουμένου, και ή με- ρίσκω όνομα ούοενός θεού, πιστεύω οέ μάλλον ό'τι

ταξύ τών δύο κλίσις τής όδοΰ εϊνε τοιαύτη, ώστε άπασαι δηλουσιν ονόματα λιθοτόμων εργασθέντων

θά ήτο αδύνατος ή διάβασις αμάξης. Ούτε αύλακες εν τή κατασκευή τής λαξευτής οδού ή άλλα δ'λως

ούτε κόγχαι ύπάρχουσιν έν τω τμήματι τούτω, ώς αύτοσχεδίως ύπο τούτων κεχαραγμένα σημειώ-

ούδέ έν ούδενι τών άλλων έκτος του πρώτου. ματα (^Γ&ΐίΐΐϊ). ΤοΟτο θά φανή έκ τών έπομένων.

Τρίτον τμήμα τής λαξευτής όδου κείται 100 Τάς έπιγραφάς άντέγραψα εξ αύτου τοΟ βράχου

βήματα νοτιώτερον του προηγουμένου, ακολουθούν όιατρίψας όλόκληρον ήμέραν αύτόθι, τά δε κατω-

καϊ αύτο έλικοειδώς τήν οιεύθυνσιν τής όχθης, και τέρω δημοσιευόμενα πανομοιότυπα έξεπονήθησαν

σωζόμενον εις μήκος περίπου 40 βημάτων. Τό έν Αθήναις έκ τών έν τω Επιγραφικά» μουσείω

τμήμα τούτο κείται έπι τής δεξιάς όχθης του πο- άποκειμένων γύψινων εκμαγείων συμφώνως προς

ταμοΰ, ενώ πάντα τά άλλα κείνται έπι τής άριστε- τάς εμάς οδηγίας και τάς επί τόπου ληφθείσας

ρα.ς, ώστε άνάγκη νά ύποτεθή ή ότι τοΰτο συνε- σημειώσεις. Ή έπιγεγραμμένη επιφάνεια εϊνε λίαν

οέετο προς τά προηγούμενα διά γεφύρας ή ότι ύπήρ- άνώμαλος, ό δε λίθος πολλάκις εϊνε σύμπηκτος εκ

χον δύο λαξευταί οδοί κατά τάς δύο όχθας. Ση- μικρών άσβεστολιθικών συντριμμάτων, ώστε διά

μειωτέον όμως ότι τούτο κείται 3Ό0 περίπου βα- τής έκ τών άτμοσφαιρικών επηρειών άποσαθρώ-

θύτερον τοΟ προηγουμένου και εις το αύτό έπίπε- σεως αύτοΰ άποσπώνται πολλάκις εύμεγέθη τεμά-

δον μετά τής κοίτης- ώστε γέφυρα μόνιμος μεταξύ χια και ούτω τά γράμματα παρά τό μέγα μέγεθος

τών δύο δεν ήδύνατο νά ύπάρχη, ίσως δ' ύπήρχε αύτών καθίσταται ελλιπή και δυσδιάγνωστα ή και

μόνον πρόσκαιρος ξύλινη γέφυρα διαλυομένη κατά αφανίζονται ολοσχερώς.

τον χειμώνα. Κατά τό προς νότον πέρας τού λαξεύ- Πρώτη τώ έκ τής πόλεως τών Καλαμών άνερ-

ματος το δάπεδον αύτοΰ άνυψοΰται ολίγον. Φέρει χομένω τήν κοίτην τοΰ ποταμοΰ ευρίσκεται ή έν

και τοΰτο έπιγραφήν έκδιδομένην κατωτέρω. τώ νοτιωτάτω τών προειρημένων τεσσάρων τμη-

Τέταρτον λάξευμα κείται εις άπόστασιν περίπου μάτων τής λαξευτής όδοΰ, ήτοι τώ έπι τής δεξιάς

300 μ. βορειότερον τού πρώτου και επί τής αυτής όχθης. "Εχει δε αύτη ούτω"

(

λ"

ΕΙκΐον 1. Επιγραφή επί βράχου.
loading ...