Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 114
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0124
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
114

Φαρών τοπογραφικά και επιγραφικά· νπο Ά. Σκιά.

πληρωθή εις Α, άλλά δύναται νά είνε κα'ι I, είνε

V,: άα^ίβολον αν άποτελουσιν ένα στίγον υ.ετά των

επομένων γραμμάτων, ή κείνται έν τρίτω στί'/ω.

Εκ των λοιπών έν τω δευτέρω στίχω γραμμάτων

το Ο εινε σαφές, ή όέ προσκεκολλημένη εις αύτο

μακρά ούρα φαίνεται δτι είνε τυ/αΐον ρήγμα. Τά

&\ών6·. 'Ε^ϊβαφ* Μ βράχου. κατόπιν XV εινε σαφή. Το άκόλουθον άμφίβολον

λ,γ~ „ λ > ~ η.νκ ι .: λ «... αν είνε Ο ή Α. "Επειτα ύπάονει I και τέλος Υ ή Κ.

Μήκος της ολης επιγραφής ν οϊ), μεγεαος των ' . ( , , ,

Γ\.Λί\ τ* -, ~ / Ιου τελευταίου στίγου ή άπόστασις άπό των ποο-

γραμματων μέχρι υ ΐυ. Ιο τελευταιον γράμμα λ. ι ^ >

, - / -γ , , ~ ./ ηγουμένων είνε μεγάλη, ώστε ένδέγεται νά άπο-

ποΛλακις εςετασας το εκμαγειον νομίζω οτι ασφα- Λ , >

τ . » Λ χζ ~ 'Υ ί ϊ' τελή ιδίαν έπιγραιήν. 'Εν αύτώ τά ΒΙ είνε σαφή,

Λως εινε Λ, ογι Α. ίνατα ταύτα νομίζω οτι ουνα- ' » ,

,.λ ,» ,·, , ο~ - " τν-».ΐΓΐΛ«.1 τά °^ λοιπά έοθαρμένα και άμοίβολα. Ανάγνωσιν

ται ενταυΰα να αναγνωσθη το όνομα Λίτ'<Μ[Λος_|. ~ 1 ι '

χ?, . ϊι ο οή · ■ ~ τών έν τώ δευτέοω στίνω καϊ τών άκολούθουν

ϋις αποστασιν οε ο ου απο της προηγουμένης λ ■»

, - ■ ιΐ~ ι ' Γ7\- γραμμάτων δεν δύναμαι νά εύοω, άλλ' ουδέν ύπο-

προς νοτον υπάρξει ή εςης επιγραφή (εικ. ι) I . ^

οηλοΐ οτι και ταΟτα οέν δύνανται νά εινε κοινά
ονόματα άνΟρώπων, ώς τά έν ταϊς προηγουμέναις
|Γ μετά βεβαιότητος ή μετά πιθανότητος άναγνω-

Ζ — *\ ι. σοεντα.

Τό τε κείμενον λοιπόν τών επιγραφών και αύτη

\ '' ί Λ /-'ϊΊ1 V, " κατασκευή της λαξευτής όδοΟ εξελέγχει ώς

Χΐ'1 >' *' |/ 'ν^'ν φ, '· έσφαλμένην την ύπόθεσιν δτι ύπήρχεν ίεράν τι αύ-

\ ' '· τάθι έν τη ναοάδοα τοΟ Νέδοντος, ό'που ύπάονου

ί'\ ' σιν αί προεκδεδομέναι επιγραφαί. Προς τίνα δέ

σκοπον ήτο κατεσκευασμένη ή λαξευτή αύτη οδός,
δεν δύναμαι νά είπω, άφοΟ μάλιστα δυστυχώς οέν
ηύκαίρησα νά προ/ωρήσω περαιτέρω προς τάς
^>μ*Λ» φ ^ πηγάς έξερευνών τήν κοίτην του ποταμού, ίνα ίδω

V1 £ί·^*''·\ 1> /'";·> που καταλήγουσι τά λαξεύματα, ούδέ νά έξετάσω

ι ^] ^ τα ε?ω τγ]* κο'τηζ ^ρ^' Αμαςαι οεν ήουναντο να

* 1·^*/^ διέρχωνται δι'αύτής, ώς έδηλώΟη και άνωτέρω

Βίχών 7. 'ΕηΐΥβαφί, Μ βράχου. (σελ· 1ίυ)- ώ? «οϊνή δέ ατραπός χάριν της συνή-
θους συγκοινωνίας τών πεζοπορούντα>ν κατεσκευα-

Μέγιστον πλάτος της επιγραφής 0'70, ύψος και σμένη δέν φαίνεται πιθανόν οτι ήδύνατο νά χρησι-

τών τριών στί/ων 0'60, μόνον δέ τών δύο πρώτων μεύση, έπειδή ή κατασκευή αύτής άπήτει μεγάλην

ϋ'32, μέγεθος τοΟ μεγίστου γράμματος Ο-12 δαπάνην, ενώ ήτο εύκολον νά κατασκευασθώσιν

'Εν τώ πρώτω στί/ω τά οκτώ πρώτα γράμ- όδο'ι πολύ καλύτερα! και ολιγοδαπανώτεραι έξω

ματα εινε βέβαια, τό δέ ελλιπές τελευταιον δύνα- της χαράδρας. Δέν δύναται δ'έπίσης νά ΰποτεθή δτι

ται νά συμπληρωθή ώς 9 ή ώς Κ. Επομένως και ήτο όρυγμα προς διοχέτευσιν ύδατος, έπειδή και

ένταΰθα πρέπει νά άναγνωσΟη τό όνομα Κροφιά- κλίσιν πολύ μεγάλην εχει, και τό δάπεδον αύτής

τα[ς]. Το έτυμον τοΟ ονόματος τούτον είνε άγν'ω- άνυψοΰται και ταπεινοΟται κατά τόπους. Άπίθανον

στον. Ιΐρός δεξιάν ό βράχος είνε άποκεκομμένος, ώσαύτως μοί φαίνεται και νά ύποτεθή δτι ήτο στοά

ώστε δύνανται νά έλλείπωσι γράμματα πολλά. Ό μεταλλευτική, διότι προς έξαγωγήν μεταλλευμά-

δεύτερος στίβος εινε λίαν δυσανάγνωστος και ένεκα των ήδύναντο "νά κατασκευασθώσιν όδο'ι πολύ ολι-

φθορας και ένεκα πλημμελούς χαράξεως.Τό γράμ- γοδαπανώτεραι. Επομένως μίαν μόνον ύπόθεσιν

μα Υ και τό κατόπιν αύτοΰ, δπεο δύναται νά συΐΛ- εύρίσκω ώς οπωσουν πιθανήν, ήτοι δτι είνε όδός
loading ...