Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 117
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0127
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Φαρών τοπογραφικά και
Ειδήσεις έκ της περιχώρον.

Επισκεφθείς κατά τήν αυτήν εϋκαιρίαν το εν
τω χωρίω Γιάννιτσα άρχαϊον φρούριον παρετήρησα
δτι τοΟτο ώς έκ της οίκοδομίας αύτοΟ ήκιστα δύ-
ναται νά άναχθη εις τους προϊστορικούς χρόνους,
όπως ήθέλησεν ό Ρβπιϊοβ, ΜϊίίθΠ. άθΓ ά. Άΐβία.
Αΐΐιβη XIX σελ. 356 κέ. Το πλείστον μέρος τών
τειχών είνε έκτισμένον πολυγωνικώς, άλλ' ίκανώς
άκανονίστως, οί δέ λίθοι εχουσι λελαξευμένας πά-
σας τάς συνηομοσμένας πλευράς αύτών, ουδείς δέ
ύπάρχει ακατέργαστος. Πολλαχου μεταξύ μεγά-
λων λίθων εινε παρεμβεβλημένοι και μικροί, άλλα
και ούτοι είναι πολυγωνικώς λελαξευμένοι. Τοίχοι
τίνες διά μικρότερων λίθων ώκοδομημένοι εχουσι
τάς μεν γωνίας σχεδόν ίσοδομικώς, τάς δέ πλευράς
πολυγωνικώς άκανονίστως έκτισμένας, άλλα και
ούτοι δέν είνε προϊστορικοί. Κατ' έμέ λοιπόν τό
τείχος τούτο είνε παραμεθόριον φρούριον έκτισμέ-
νον κατά τών Λακεδαιμονίων μετά τήν επί του
Έπαμεινώνδου άπελευθέρωσιν της Μεσσηνίας.^Ητο
δέ τό φρούριον τούτο μεμονωμένον μή υπάρχοντος
συνοικισμού τίνος έπί της θέσεως του σημερινού
χωρίου, βπως δέχεται Ό Ρθγπϊοθ. Επίσης ούδέ
παρά τήν έκκλησίαν του Αγίου Βασιλείου έν τω
μετοχιω της μονής της Δήμιοβας έν τή άπέναντι
,οχθη της χαράδρας, ένθα ύπάρχουσιν αρχαίοι ενε-
πίγραφοι λίθοι (Ρβπιϊοβ σελ. 860), μοϊ φαίνεται
οτι ύπήρχεν άρχαΐος συνοικισμός, άλλα μόνον έρεί-
πια μεσαιωνικά παρά το έλαιοτριβεΐον της μονής
λεγόμενα «τον ρηγδς δ πύργος». Αρχαίος συνοι-
κισμός φαίνεται ότι ύπήρχεν έν τή θέσει Μάρμαρα,
κειμένη 10 λεπτά της ώρας βορειοδυτικώς τοΟ Ά-
γιου Βασιλείου κατά τήν μεσημβρινήν πλευράν
βραχώδους λόφου, ενθα ύπάρχουσιν, ώς ήκουσα,
αρχαία ερείπια, ίσως δέ και ακρόπολις έπΐ της
κορυφής. Αυτόθι μοϊ φαίνεται ότι ύπήρχον αί άρ-
χαΐαι Καλάμαι, ώς έχουσιν ήδη εικάσει και άλλοι
έκ του περιεχομένου μιας τών αυτόθι έπιγραφών.
Δυστυχώς έπελθούσης ραγδαίας βροχής δέν ήδυ-
νήθην νά έπισκεφθώ τον τόπον τούτον."Ισως και αί
έν 'Αγίω Βασιλείω ύπάρχουσαι έπιγραφαι εχουσι
μετακομισθή έντεΰθεν.

Ερείπια συνοικισμού παλαιού ύπάρχουσι καΐ
κατά τούς πρόποδας τοΟ ορούς της Σέλιτσας προς

επιγραφικά· υπό Α. Σκιά. 117

το μέρος της μονής τής "Αγίας Τριάδος και οχ ι
μακράν τής εκ Καλαμών εις Γιάννιτσαν όδοΰ. Ή
θέσις δέν είνε επιτήδεια προς έγκατάστασιν συνοι-
κισμού, αλλ όμως ήκουσα ότι ύπάρχουσιν ερείπια
εις ευρεΐαν έ'κτασιν διεσπαρμένα. "Ισως εινε μεσαι-
ωνική τις κώμη. Δέν ήδυνήθην νά επισκεφθώ ουδέ
τούτο το μέρος, άλλά μόνον μακρόθεν έπεσκάπησα
αυτό.

Θονρία. Τα ερείπια τής άρχαίας θούριας έπε-
σκέφθην κατά τό έτος 1903 άνελθών έκ του χωρίου
Βείζαγα. Ό λόφος είνε μακρός διευθυνόμενος έκ
βορρά προς νότον, άποτομώτατα δέ καταπίπτων
προς άνατολάς και δυσμάς. Το ύψηλότατον μέρος
αύτοΰ κείται προς βορραν παρά τήν θέσιν Φυλακές
κληθεΐσαν ούτω εκ τίνος έκ πολλών δωυ,ατίων συ-
νισταμένου θολωτού οικοδομήματος έσχάτων ρω-
μαϊκών χρόνων. Αυτόθι ύπάρχουσι και τά πλείστα
λείψανα κτισμάτων τής άρχαίας θούριας έκτεινό-
μενα μέχρι τής γυναικείας μονής τής Κοιμήσεως
τής Θεοτόκου παρά τήν θέσιν Παλιόκαστρον. Ή
μονή αύτη κείται έπΐ τών ερειπίων μεγάλου άρ-
χαίου οικοδομήματος, ού σώζονται πλεΐσται πώ-
ριναι πλινθίδες, ες- ών έν μέρει έχει κτισθή και ή
εκκλησία.Έξω τής μονής παρά τήν άτραπόν, δι'ής
κατερχομεθα εις αυτήν υπάρχει μέρος αρχαίου τοί-
χου μακρού, ώς φαίνεται έκ τών έν τω βράχω προς
τοποθέτησιν τών πλινθίδων είργασμένων λαξευμά-
των. Έν τή έτερα πλευρά τής άτραποΟ σώζεται
εις ίκανον μή/.ος ίσοδομικώς έκτισμένος τοίχος τής
Δ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος πιθανώς. Αυτόθι εϊδον
και τρίγλυφον πωρίνην ευμεγέθη και δύο τεμάχια
σπονδύλων κιόνων δωρικού ρυθμού. Εν τή έκκλη-
σία ύπάρχουσι τρεις άρχαϊαι έπιγραφαι γνωσταί.
Κατά το ύψηλότατον μέρος τού Λόφου, ενθα το
ανκόσπιτον τον Κονμούτσον, ύπάρχουσι πολλά αρ-
χαία υπόγεια κτίσματα, ών εν φαίνεται ότι εϊχεν
όρθομαρμάρωσιν.

Περαιτέρω δέ προς νότον κατά τήν θέσιν Ελ-
ληνικό, ήτις φαίνεται ότι εκείτο έξω τής περιοχής
τής άρχαίας πόλεως, ύπάρχ_ουσι κατ άμφοτέρας
τάς κλιτύς τού λόφου, ήτοι και προς άνατολάς
άντικρύ τού χωρίου Γαρδίκι και πρός δυσμάς αν-
τικρύ τού χωρίου Φαρμίσι περί τούς 20 άρχαϊοι
τάφοι λελαξευμένοι έν τή κατωφέρεια. Έκ τούτων
τρεις ή τέσσαρες είνε προφανώς μυκηναϊκοί θαλα-
loading ...