Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 120
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0130
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
120

Γν&είον άγαλμα έπιτνμβιον υπό Π. Καοτριώτον.

άρετάς ένεκεν καΐ καλοκαγαθίας 7

κούμεθα νά άνάφέρωμεν το εν τώ ήμετέρω Έθνικώ Ή άφηρώΐσις επομένως έν τη ρωμαϊκή έποχη

Μου σείω άγαλμα Έρμου" του ές" Ανδρου 1 δι' οδ ήν συνήθης, πλείστα δε παραδείγματα εν έπιγρα-

είκονίζεται αυτός Ό αποθανών έν δλως έξιδανικευ- φαΐς πισ:οΰσι το τοιοΰτο'
μένη μορφή, ώς Έρμης. Άλλα όμοια άγάλματα
θνητών υπό τύπον θεών ιδρυμένα έπί τάφων ενο-
μεν τον ες" Αιγίου Έρμην 2 και έτερον άγαλμα γυ- πάσας άρετάς ένεκα και σωφροσΰνας 8

ναικός3 έν τώ αϋτώ τάφω ίδρυμένον ύπό τύπον

Μούσης εΐκονιζομένης. επιθι **1 έπιγραφήν ές "Ανάφης 9,

Όπως οί ηγεμόνες άπο της εποχής του Μ. 'Αλε- Τον *ύτον δέ άφηρωϊσμον δειχνύουσιν οί των

ξάνδρου το πρώτον 4, και έπι τών αυτοκρατορικών έσχατων ρωμαϊκών χρόνων βοιωτικοί λίθοι οί είκο-

χρόνων ιδίως άπέλαυον κυρίως μεν μετά θάνατον, νίζοντες τον νεκρον αυτών ώς ιππέα και προ αύτοϋ

άλλα πολλάκις δέ και έν τη ζωη θείων τιμών, ρωμον

τοιουτοτρόπως φαίνεται έθεοποιουντο ή άφηρωί- Κα'Ε έν αύτΐ τη συλλογή δέ του Εθνικού ημών

ζοντο μετά θάνατον και άπλοΐ θνητοί άνθρωποι 5 Μουσείου άπάκεινται πλείστα όμοια ανάγλυφα11,
δι' ευεργεσίας ή χορηγίας ή άλλας πράξεις, ή και Προσέτι δέ κα'ι τά λεγόμενα νεκρόδειπνα ουδέν

δι' ευνοιαν αϋτοκράτορός τίνος προς πρόσωπον τι 6. «λλο δεικνύουσι τουλάχιστον, ή τόν άφηρωϊσμον

τών νεκοών.

1 Αηηδίί 1861. — Βιιΐΐθΐϊηο 1863 σ. 90.— Εθ88 ΙιιβθΙγ. 2, 1

16. Μϊ«βί1ιιη§βη 1878 σελ. 95. — ΡΗβάηοΙίΒ - ΨοΙίβτ8, Και αυτοκρατόρων επίσης πλείστα άγάλματα

Β3ΐΐ3ίβίηβ σ. 1220.— Βηιηη-Βηιοάιηαηη, ϋβιιΙίπίΕΘίβΓ άρ. εύοέθησαν ύπό τύπον θεών άποκείμενα έν τοις μου-

18. — 77. Καοτριώτον Κατάλογο; των γλυπτών τοϋ 'ΚΟν. Άρ'/αιολ. , / υ, ' 'Λ ' Λ > ι

• η οίο ττ ·■ ο -η 4. - α τ»λ· - -μ σειοις της εσπερίας βυοωπης. Αοκουαενα να ανα-
μουσειου αριθ. 218.— Γ. 5^αί« Οιιιάβ ιΐΐιΐδίτβ άιι Μιΐδββ Να- ^ Ρ I ' I I I

ίϊοιι&Ι: ΜαΓΐ)Γβ3 βί βι-οηζβδ σ. 49. φέρωμεν το έν τώ ήμετέρω Έθν. μουσείω άγαλμα

2 ΜίΙίβΠιιηπ'βη 1878 σ. 95 πίν. 6. 77. Καοτριώτον Ινβ'.άνω- „Α„. „ '__,„„ ~,. 12 ,<,_ν _/__,, Α,ν, ,;.,^

& Κ του αυτοκράτορας ΐνλαυοιου υπο τύπον £λιος εικο-

τέρω αριθ. 241. Τ " «·<

3 Αηηαΐΐ 1861 σ. 60. - ΜϊΜβΠυη§βη 1878 σ. 95. - 77. Κα- νιζόμενον. ΙοιοΟτος οέ υ.ετ άετου ευρέθη και έν
ατριώτσνΜ'ανωτέρω άριθ. 242. Όλυμπία (Μουσεϊον Όλυμπίας άριθ. 119).

1 Γνωστόν εΤναι έκ της 'Αοοιανοΰ Αλεξάνδρου αναβάσεως (7,14,8. ι α λ ι ι > · ι ν ' -\ ^> ί< / Λ >

» „„, 17 « ι .αι-6 * : ; -ι -η ■* Αλλα το ημετερον άγαλμα όεν ουναμεΟα να

— Διοοωρου 1(, 11ο) οτι Ο Αλεςανορος ο μέγας ελυπηθη σφοδρά ΙΓ Γ I ι I

δια τόν θάνατον τοΰ φίλου αύτοΰ Ήφαιστίωεος, ώ; -οτε ό Άχιλλεϋς ταυτίσωμεν ποος ούδένα τών γνωστών τύπων αύ-

δια τόν τοϋ Πατρόκλου, και διέταξε να μεταφέρωσι την σορόν αύτοϋ τ0κρατ0ρων, προί ούδένα τών έπί άγαλυ,άτων γνω-
εις Βαδυλώνα χαι εκεϊ ανέγειρε μεγαν τύμδον ένθα έθαψαν αυτόν. 11 ' ( '

Κατά την τελετήν τη; ταφής έτελέσθησαν μεγαλοπρεπείς γυμνικοί χαί στών ήμϊν, θύθέ τών έπΊ νομισμάτων τύπων, ώστε

μουσικοί αγώνες. Ό δέ Αλέξανδρος διέταξεν οπως θυσιάζωσιν εϊς τόν είναι φανερόν δτΐ παρίστησί τοϋτο πάντως προσω-
Ήφαιστίωνα ώς εις ήοωα ιώς ήοωϊ έναγίίειν)· Άρριανός 7,14, 7). \ , , _ , · , „

τ, .·.,, -ϊ ,! « . ο , . „ , , , , πικην εικόνα κοινού τίνος άγνωστου ηιχιν νεκρού,

Κατ αλλην 6ε παραοοσιν λέγεται οτι ο βασιλεύς έπεμψε να ερώτηση 1 1 ι. ι

Διός "Αμμωνος έν Λυδικη έρήμω άν εις τόν θανόντα

το ααντειον του

ήρωος ή θείας τιμάς νά άπονείμωσι, χαί ό θεός άπήντησεν, ώς ήρωα εις γυναικά τινα, ώς οεκάτην Μοΰσαν ΟΙΟ VII, 2411. Κατά τόν

τόν Ηφαιστίωνα χα! ουχί ώς θεόν νά τιμώσιν. [Ιαυσανίαν Η' 9, 7-8, όστις αναφέρει ότι έν Μαντινεία μητροπόλει

Ό Αλέξανδρο; ίδρυσε δύο ήρωα τώ Ήφαιστίωνι, το έν έν τη Βιθυνίου, πατρίδος τοΰ Άντινο'ου . . . οίκος δβ εστίν έν τφ γν-

πόλει, τό δ' έτερον έν τη νη'σω Φάρω (Αρριανός 23, 6, κέ. — "Επιθι μνασίψ Μαντινενοιν αγάλματα έχων Άντίνον και ές ταλλα ϋέας

Πλουτάρχου 'Λλέξανδρον 72).— Κατ* άλλην όμως έκδοσιν τό Μαν- άξιος λίΰων ένεκα οις κεκόσμηται, καϊ άπιδόντι ές τάς γραφάς· α'ι

τείον διέταξεν ώς Οεον νά λατρεύωσι και ό βασιλεύς διέταξε: $νειν δε Άντίνον είσιν α'ι πολλαί, Διοννοφ μάλιστα είκασμέναι.

Ήφαιστίωνι ϋεω παρέδρω. (Διόδωρος). ; Εθ88 ΙηδΟΐ'. 6γ. ΙηβΟ.. 203; 207.

6 Περί τής λατρείας και απεικονίσεως τοΰ Πτολεμαίου Δ' μέ/ρι Θ' 8 ΟΙΟ 2467.— Εθ88 ΙΠ80Γ. 218 — Ιΐΐδβΐΐ'. 1, 183.

ώς Νέων Διονναων ίδέ Σβορώνου, Τά νομίσματα τοϋ Κράτους τών 9 ΟΙΟ 2480° Προ. ΚοδοΙίΘΓ'δ Ι^βΧΪΙίΟη έν λέξει ΙΙΘΓ05 π.

Πτολεμαίων. Τόμ. Λ' σελ. τιδ - τις', τξδ', τπγ', υξ'. 2547.

6 Άρχει νά άναφέρωμεν προ7είρο^ς τόν Αυτοκράτορα 'Αδριανόν 10 Κδνίβ Καΐβίο» άβι- Ιιοβοΐϊδοΐιβη δΙίΐιΙρΙιΐΓβη ϊη ΜϊΙ-

άφηρωίσαντα τόν εϋνοοΰμενον αύτοϋ 'Αντίνοον τόν Βιθυνόν, εί; τιμήν 1θϊ1υη§θη 3, 1878,319 κέ..— Βθ8βΙϊβ?· Β,βχίΙίΟη έν λέξει Ηθΐ'08

τοΰ όποιου διετάχθησαν ανά σύμπαν τό Ρωμαϊκόν Κράτος νά ίδρυ- σελ. 2558.

θώσι και νά άποδίδωνται αϋτώ θεϊαι τιμαί. Και έν τώ Διονυσιακώ 11 77. Καοτριώτον Κατάλογος τών γλυπτών τοϋ ΙόΟνικοΰ μου-

θεάτρω όπάρ/ει έδρα φέρουσα έπιγραφήν Ιερέως Άντινόον Χορείον σείου άριθ. 1410, 1413, 1415, 1418 καϊ Κοββίΐβν ί^βΧΪΙίΟΙΙ έν λέξ.

εκ τεχνειτών, όρα ΜίβΙιβΙ Κβοιιβϊΐ 868, 41 = ΟΙΑ III 240- ΗβΓΟβ σελ. 2486 χέ..— Ατηάί-ΑτηβΙΐΐηι^ Εϊηζβίδΐιίηδίιιιιβη

298. ΒηΙίΙίβΓ 81ία1ρΙιΐΓβη 1245, 2.

Και έν Όλυμπία δ' ευρέθη άγαλμα 'Λντινόου Οπό τύπον Διονύσου 12 ΑγοΙι. ΖβϊΙΐ1Π§;. 13,5. Β,βν. Εΐ'οΐΐ. 1856, 44. — Κβ&ΙΐΙβ

(Τ/ι. ΗοηίοΙΙβ έν ΟαζβΙίβ άβδ 1)Θ£ιιιχ Αγ18 1894 II, σελ. 454). Ν° 399. —77. Καοτριώτον Τά γλυπτά τοϋ Άθήνησιν Έθνιχοΰ

Και έν Θήοαις δ' έπίση; ύπήρ-/εν έπιγραφή επιτύμβιος αναφερομένη μουσείου άρ. 1759.

Έτυπ. 3.11.11.
loading ...