Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 143
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0153
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικαι έπιγραφαί· νπδ ^Α. Άρβανιτοπονλον.

143

τό τών στηλών των Παγασών, έν ω διαφέρει, ώς
εϊπομεν έν άρ/ή, του συνήθους έν /ρήσει έν τοις
ψηφίσμασι των Γοννέων. Έποιήθη δε και έγρ'άφη
ή στήλη κατά το Α άναλώμασι τοΟ τιμωμένου
Σιμίου' ακριβώς τούτο και τίνες άλλαι οιαφοραί,
•περί ων θα γίνη λόγος εύθέτως, διακρίνει εις δύο
είδη τά κοινά προξενικά ψηφίσματα. Δείγμα χα-
ρακτηριστικον τοΟ δευτέρου είδους αυτών είναι το
ψήφισμα Α.

Εινα' δέ το Α άπλουν, ήτοι συντόμου τυπικοΟ,
ψήφισμα προξενιάς -προς πολίτην ξένης πόλεως,
οία πλείστα ευρέθησαν έν Γόννοις' ήτο δέ πιθανώς
πεοιζήτητος ή κτήσις προξενιάς παρά τοϊς Γον-
νεΰσιν ύπ' ανθρώπων μάλιστα ασχολουμένων περί
την έμπορίαν διότι ή όχυροτάτη αύτη πόλις κει-
μένη λίαν εϋθέτως έπί της ασφαλούς και συντό-
μου έκ Θεσσαλίας εις Μακεδονίαν διόδου, ώς έξε-
θέσαμεν έν τοις Πρακτικοΐς 1910 σελ. 244, πα-
ρεΐ/εν ασφαλές καταφύγιον τοις κεκτημένοις άσυ-
λίαν και άσιάλειαν έν αυτί]" ήσαν δέ ταΟτα πολύ-
τιμα τοις διενεργοΰσι το έμπόριον έντευθεν και
εκείθεν διά τοΟτο φαίνεται ότι εύηργέτουν οί τοι-
οϋτοι έμποροι την πόλιν τών Γοννέων ποικίλως, ίνα
ούτω λάβωσι τά ού/ί κενά τίμια τοις τ:ροξενίας.

Και άν μεν αί εύεργεσίαι ήσαν μέγιστα: και
σπουδαιόταται, έξέδιδον κανονικόν δόγμα οί Γον-
νεΐς, οίον περίπου περί τών δικαστών ταύτα είναι
τά κοινά προξενικά ψηφίσματα του πρώτου είδους,
ή'τοι πλήρους τυπικού, ων άριστον δείγμα τό κάτω
ύπ' άριθ. 89 έκδοθησόμενον. 'Αν δέ αΰται ήσαν
ήττονος σημασίας , έξεδίδετο σύντομον ψήφισμα
τοΟ τύπου Α, άναγράφον άπλώς ό'τι έδωκε τώ
δεϊνι τά τίμια πόλις ή Γοννέων έπί της αρχής τών
δείνα ταγών.

'Ανήκουσι δέ τά δέκα ονόματα τών ταγών τοΟ Α
κατά το ήμισυ εις πατρικά αΰτών' δεν έτέθη δ'έν-
ταΟθα το διακριτικον τον μεταξύ τοΟ ταγού και
του πατρός αύτοΟ, ώς συνέβη και έπί άλλων ομοίων
ψηφισμάτων, ουχί πολλών. Τινές τών ταγών τού-
των διαγιγνώσκονται έν έτέροις ψηφίσμασι, περί
ών Οά γίνη λόγος εύθέτίος.

Τό δ' έτερον ψήφισμα Β αναφέρεται εις δικα-
στάς, έπί ευθείας πιθανώς δίκας, ώς τά πλείστα
τών προηγουμένων διαφέρει δ' έξ άλλου έκείνων
κατά την μή άναφοράν τοΟ μηνός και της ήμέρας"

ό'μοίον παράδειγμα παρέ/ουσι τά άνω άριθ. 64 Α
και Β ψηφίσματα.

Οί ταγοί Δίκαιος Άσάνδρον και Μάνινχος Παρ-
μενίωνος έχουσι σχέσιν πατέρων ή υιών προς τους
άνο) έν άριθ. 64 Άσάνδρον Δίκαιον και Παρμε-
νίωνα Μανίνχον. Ό αύτός βεβαίως ταγός Πνρρίας
Πνρρίχον έμφανί'ζεται έν έτέρω ψηφίσματι.Ό τα-
μίας Κλεόξενος Άσάνδρον είναι ήδη λίαν γνωστός
έκ τών άνω άριθ. 63. 69. 70 έπιγραοών. Ό δέ
γραμματεύς Κλεομένης Ενανγέλον είναι γνωστός
ώς κριτής άνω άριθ. 75.

Νέα ονόματα έμιανίζονται τό Πνρριχος (βλ.
ΑΕ 1910 σελ. 368) και τό Μεϋνστάδας (Μεϋν-
στας άπαντα), έφ' ού Ό χαράκτης έξετέλεσε δύο
σφάλματα γράψας Ο και Λ αντί Θ και Α.

Ά()1&. 81. Στήλη μαρμάρου λευκοφαίου πάν-
τα/όθεν άποκεκομμένη και έμπροσθεν άπεσχισμέ-
νη. — Τψ. 0 185, πλάτ. 0'22, πάχ.0Ό7 (άριΰ-
Ενρετ. 79).

Ή έπιγραφή έχαράχθη σχεδόν βαθέως και κα-
λώς, άλλ' άπετρίβη ίκανώς' ύψ. γραμμ. 0Ό07-
0 012, διάστιχ. 0-007"

Ο

ΟΣΔΕΤΙΜΟ
ΗΝΟΣΩΣΜΕΝΠ
ΟΥΩΣΔΕΓΟΝΝΕ
5 ΕΔΟΞ ΕΤΗ ΠΟΛΕ I
ΠΑ ΑΓΕΝΟΜΕΝ^
ΡΙΟΥ Ο Σ ΕΡΙΑΡΙΣ
ΕΑ Σ Π Α Ρ Μ Ε Ν I
ΤΟΥΚΑ ΤΟΝ
ΦΙΠ

[. . . ταμιευόντων δεινός τοϋ δεινός]
και δεινός τοϋ . . .]ο[υ' γραμμα-
τεΰοντ]ος δέ Τιμοκρ[άτους τοϋ δει-
νός- μ]ηνός ως μεν Π[ρωέρνιοι άγουσι

.....]ου, ώς δέ Γοννε[ΐς δεινός, δεϊ-

5 νι-] έ'δοξε τη πόλει [τη Γοννέων
τους] π«[ρ]αγενομέν[ους δικαστάς
έκ Κιε]ρίου [τ]ο[ύ]ς [π]ερι 3Αρισ[τ. . .
τον . . .]έ(λ)[ου]ς, Παρμενίσ[κον τον δεί-
πνος, δείνα τον . . . ]του κα[ί] τον [γράμμα -
10 τέα αυτών δείνα τον . . .Έ;]φίπ[που κτλ..

Έν στί/. 8 φαίνεται ό'τι έ'γραψεν ό /αράκτηςΑ
άντί Λ.
loading ...