Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 144
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0154
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
144 ΘεοοαλικαΙ έπιγραψαί· νπδ Ά. Άρβαναοπονλον.

Ή συμπλήρωσες του στίγ. 3 στηρίζεται έπϊ [......ταγευόντων......]

έφθαρμένων ιχνών ΓΡ^Γ, άτινα πιθανώτατα άπο- .......όεινος του^ Λσ"

δίδουσι το έθνικον της έν τη τετραρχία Φθιώτιδι «νδρου; κα1Η χ,

πόλεως Πρωίας, περί ής βλ. Πρα^α 1910, ™ΰ ^νο;· ταμ,ευονφν δε

,,ο δε~νος τοΰ οεϊνο; κ]α[ι] Ασα[ν-

180 και Κϊρ, Τ1ίβ88αΙί8β1ιβ 8ί%ιάίβη σελ. /ο κε.. . , ι/.Λ,,,η,.

,ΤΤ . ^ , ■■ „, ■ _ , τ/· , , 0, 5 δοου τοϋ Δημαινετου; γραμματε]υοντος

Η διάδικος πολις οεν είναι το Κιεριον, ως ϋα . λΓ

_ , π δέ °εϊνο,; του ' ' ·ε]νου (Χ1Ίνοί?

ανέμενε τις έκ του στίχ. 7, άλλ η Ιΐρώερνα' οί έκ Γοννεϋσι μέν Διθχ,ραμβίου είκά]δι, Κο-

Κιερίου δικασταϊ εκλήθησαν ώς διαιτηταί, Γνα δι- νδαιεϋσι δε ... .]ον εΐκάδν

κάσωσιν άμφισβήτησιν των Γοννέων προς τους Πρω- ^δοξε τ-ι πόλει τί-μ Γον]ν[έ]ων τοις

ερνίους, ήτις οεν θά άνεφέρετο βεβαίως εις σύνορα, χ0 παραγεν0μένοις δ]ικ[αστα]ϊς [ε]κ Κιε-

τών δυο πόλεων κειμένων λίαν μακράν αλλήλων. ρ(ου .]α[ν. . . τοϋ . . . . δ]ώρου,

"Ομοίως δικάζουσιν Άπολλωνιαται, Κορκυραΐοι και δεϊνι] Λυσ[. . . . κτλ..

Δυοοανΐνοι δικασταϊ άαφίσβήτΥίσιν των Μονδαι'ά- »'υ ~ ,. , , , , λ,,/

■ ι /- . τ ι ι ϋ,νεκα των αμφίβολων ι/νων του πρώτου ημι-

τών και Άζωριαστών παοά ϋίΙΙβηϋ. 8ν11.2 4οο, , ιλ . ή χ,, ' , Οίί»,.,

5 ι 1 » ( σεος του στι/. 10 οεν ειμεσα μεν τελείως ρεοαιοι

ένθα και ή διττή γρονολόγνισίς κατά Θεσσαλούς -λ ~ ? ,

1 1 " , πεΡι τη? αναγνώσεως υικασχαις, θεωρουμεν ομως

και Περοαιβούς, ώς ένταΟθα κατά Πρωεονίους και , , , λ · » , < -. \■ >.,„..../

γ> ' 1 και ταυτην μεν πιϋανήν και τας λοιπας ο αναγνω-

Γοννεΐς, ήτοι κατά Θεσσαλούς και Περρραιβούς'ώς > . ^ < λ > & £ ι \

"ι ' ,~ σει? κα[ συμπληρώσεις πιϋανωτατας η ρεοαιας και

ποός τοΰτο Βλ. και άοιΟ. 82 στίγ. 7-8. , ν ~ 3 ~ α <■ η ο ■>

' Γ 1 Λ > ασφαλείς εννοείται οτι τα εν στιχ. /-ο συνεπλη-

Δικαστάς έκ Κιεοίου παραγενομένους έν Γάννοις , » ,

, ιν, η\, ,, , ξ, „ , Λ ηη ρωσαμεν παραδείγματος χάριν, ινα οειςωμεν οτι

έπι όίκας ΰολίυ,ους ή ευθείας είοομεν άνω άοιθ.77 ,' , , Λ , . ι

„ , „ , , λ ολ ! ποοκειται και ενταΰΰα, ως εν τω προηγουμενω ψη-

καϊ συναντώαεν έν τω κατω άοιΟ. 82 όμοιω ψη- ' . <> ν -. ,·...,,

' ' 1 φισματι , περί οιττης νρονολογιας κατα τε τους

Φίσυ,ατι.

' ,„ , „ ,,, , , Γοννεΐί και τούς διαδίκου; αύτών ϋΓο....., πιΟα-

π εν στι/. / οια πεοιφοασεως κατονου,ασία των , ,. „ , , ,

5. ~ τ , /λ ν τ 1 , νωτατα Κονυα(ι)εις, ων τα; αμΦίσοητησεις παοε-

οικαστων είναι ασυνήθης, εν ω των ταγών ή όμοια , , «, , Ί7- ^

γενοντο να οικασωσιν εκ Ινιεριου επίσης οικα-

σταί. Σ/ετικόν πιθανώς προς ταύτας είναι το κάτω

ΰπ' αριθ. 181 δημοσιευθησόμενον ψήφισμα λίαν

Άριΰ1. 82. Στήλη μαρμάρου λίαν ύπομέλανος εφθαρμένον δυστυχώς, ό βλέπε.

είναι λίαν συνήθης.

Τό έΟνικον Πρωέρνιος νΰν το ποώτον άπαντα

δεξιά μόνον ακέραιος, πολλαχου δ' άπεσ/ισμένη. Αί δέ αμφισβητήσεις αύται θά ήσαν ίσως περ'ι

-Τψ. 0'205, πλάτ. 0" 148, πάχ. 0Ό47 (άριϋ: συνόρων, της Κονδαίας ούσης Περραιβικης πόλεως

Εύρετ. 110). ομόρου τοις Γόννοις, ώς λέγομεν έν τω κάτω δη-

Η έπιγραφή έχαράχθη άβαΟώς κα'ι σ/εοόν κα- μοσιευθησομένω ΰπ' αριθ. 109 ψηφίσματι.

λώς, άλλ έκ της πάλαι έν υπαι'Ορω διαμονής της Περ'ι τοΰ συμπληρωθέντος έν στίγ. 4-5 πεοι-

στήλης ή επιφάνεια εφθάρη και έξηφανίσθησαν πολ- φήμου Άσάνδρον του Αημαινέτου βλ. άνω άοιΟ.

λά των γραμμάτων, ων υψ. 0 005-0Ό1, διά- 51. 67 και κάτω άοιθ. 87. 96. 115.

στιχ. 0Ό03' α οο ν -

Λ2 Αριυ1. 83. Στήλη λευκοΟ εύΟρύπτου μαρμά-

α ρου αριστερά μόνον ακέραιος.—Τψ. 0Ό9, πλάτ.

">νδε 0 15, πάχ. 0"093 (άρν&. Εύρετ. 38).

"ευοντοσ 5 επιγραφή εχαραχΟη σχεδόν βαθέως και κα-

ζιιμουμηνο" λώς' 8Ψ· ΥΡ"^^· 0-007-0Ό14, διάστιχ. 0-007-

δικο

ουεικαδι
ν ωντοις:
ικλ*- ισεκκιε 10

ΛΚ ί ρ^ν

λυσ

ι"0 i σ
ν ο μ i α
ατεραιουλρ
οεσσαλω'Γ

Υ τ η 5^

'&υπ. 12.12.11
loading ...