Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 145
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0155
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικοί επιγραψαν νπδ Ά. Άρβανιτοπονλον.

145

[. . . τοις εκ (ό'ν(ψ.α πόλεως) παρα-]
γενομέ]νοις [δικασταΐς δεδόσθαι προξενίαν,
έπι]νομία[ν, έπιγαμίαν, έ'γκτησιν, δεϊνι
Κρ]ατεραίου, [Ά]ρ| .... Κείνος,

Θεσσαλώ[ι Έ......, δεΐνι (Παρ)-

5 μενίσκ[ου και τώι γραμματεϊ αυτών δεϊνι
Κτήσ[ωνος (-ίου κττ.) κτλ..

Επειδή είναι άγνωστον πόσον έλλείπει δεξιά,
δύνανται τά τίμια νά συμπληρωθώσι και άλλως,
άλλα πιθανώτατα έχουσιν ώς άνω.

Το ψήφισμα τοΟτο έτάξαμεν έν τοις δικαστικοϊς,
καίτοι καϊ άλλως άρμόττει προς κοινοΟ ψηφίσματος
τυπικΌν τό σωθέν, συμπληρούμενον ώδε πως:

[. . . και αύτώι]
και έγγό]νοις [' πολιτείαν,
έπι]νομία[ν ταγευόντων
Κρ]ατεραίου [Ά]ρ[. . . κτλ..

Την τοιαύτην συμπλήρωση; δύναται τις νά Οεω-
ρήση πιθανωτέραν, λαμβάνων προ οφθαλμών το
οτι άλλως προκύπτει τις ανωμαλία της έν τέλει
κατονομασίας των δικαστών, προ ταύτης δέ τών
τιμίων άλλ'εϊναι άσήμαντος ή άνωμαλία αύτη.

Αλλά σημαντική δυσχέρεια εμφανίζεται έν τω
αριθμώ τών δικαστών: διότι κατ' άνάγκην ύπο-
νρεούμεθα προς τά σωθέντα γράμματα νά θεωρή-
σωμεν τεσσάρας τους δικαστάς, έν ω έν άπασι τοις
προηγουμένοις ψηφίσμασιν εμφανίζονται τρεις, έκ-
τος έννοεΐται του γραμματέως· άλλ' έπειδή κάτω
άριθ. 86 φαίνεται πιθανόν ό'τι εις μόνον δικα-
στής παρεγένετο, έν δέ άριθ. 81 και 84 συνοπτι-
κώς δια της περί ονομάζεται το σώμα τών δικα-
στών, καίτοι έν τώ πρώτω και ούτως άριθμοΟνται
τρεις, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν οτι συνηθέστατα
μεν ό άριθμος τών δικαστών ήσαν τρεις, αλλά και
πλείονες ή έλάττονες ήτο δυνατόν νά προσέρχωνται-
εξ άλλου έκλαμβάνοντες ώς κοινόν προξενικόν τό
σωθέν, δεν Οά ήδυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν ευχε-
ρώς την έν στίχ. 4 δοτικήν ούτως έτάξαμεν αύτο
έν τοις οικαστικοΐς τέλος.

Έν στίχ. 5 δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν καϊ
Ά\μενίσκου, ή και άπλώς Μενίσκον νά άναγνώ-
σωμεν' περί τών όνομάτων τούτων βλ. Β,βνηβ άβ
ΡΜΙ. 1911, 138 κα'ι άνω άριθ. 64.

Βλ. και κατω τον αρ ιθ. 85.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1911,

'Λρΐ'θ'. 84. Στήλη μελανολίθου εύθρύπτου μετά
λευκών που φλεβών αριστερά μόνον άκέραιος, άνω
δέ καϊ όπισθεν άπεσχισμένη.—Ύψ. 0'25, πλάτ.
0-245, πάχ. 0·0%Ζ(Εϋρει. άριΛ 36).

Ή έπιγραφή έχαράχθη άβαθώς καϊ καλώς έπϊ
διπλών λίαν ελαφρών οριζοντίων χαραγών ήγμέ-
νων διά τοΟ κανόνος, άλλ' έφθάρη ίκανώς, άνω
μάλιστα, άποτριβείσης πάλαι , της έπιφανείας καϊ
πωρωθείσης εκ της έν ύπαίθρω έκθέσεως' ύψ.
γραμμ. 0Ό07-0-012, οιάστιχ. 0-005-

Ω

ΓΠ Ο/ν
ΑΣ ι ΑΣΔΕί.
ΝΙΑΞΕΝίΤοΝ
5 Γ~ΡΔΙΚΚΑΝ

ΜΚοΡΕΆΑΤΑΕΝΜ^

ΟΥ

[........εδοξε τήι πόλει τη ι]

Γοννέ]ω[ν τήι δεΐνι τοϋ δεινός μηνός" τους
παρα]γε[ν]ομ[ένους εκ (πόλις) δικαστάς έπι
τάς δίκ]ας [τ]άς δε[δομένας Έρακλειώ-
ταις] νέας εν<(γ)> Γόν[νοις, τους περί δεΐ-
5 νκ και;] Π[ε]ρδίκκαν, [κρίναντας είναι Γοννέων

τά ο]ίκόπ[ε]δα τά έν [Ποθναιεϊ;......

. . (λ)α]κ[ο(ω) ......

...ου.. .

. . . ο[υ το]ϋ [δεινός; κτλ.

Έν στίχ. 4 φαίνεται ό'τι Ό χαράκτης έγραψε
τό Γ άντϊ του προηγουμένου Ν της εν προθέσεως,
ή δϊς το πρώτον γράμμα της πόλεως.

Τό ψήφισμα τοΟτο ούδενϊ τών γνωστών τυπικών
άρμόττει' προσεπαθήσαμεν κατά τά σωθέντα γράμ-
ματα νά καταδείξωμεν διά τών έν πολλοίς υποθε-
τικών βεβαίως συμπληρώσεων τον νουν αύτοΟ,
έχοντα ώς έξης περίπου: φαίνεται ό'τι ύπήρχεν άμφι-
σβήτησίς τις τών Γοννέων προς έτέραν ό'μορον πάλιν
διά τινα οικόπεδα κείμενα έν θέσει ή πολίχνη, ης
τό όνομα δεν έσώθη, πλην ιχνών τών δύο πρώτων
γραμμάτων, ίκανώς αμφιβόλων περί τούτων ειχε
γίνει δίκη έν τη έτέρα τών διαμφισβητουσών πό-
λεων, ήν οί Γοννεΐς έθεώρησαν διεξαχθεΐσαν ούχϊ
νομίμως. Ούτω προεκάλεσαν νέαν διαιτησίαν έν
Γόννοις (ή συμπλήρωσις Γό[μφοις δυνατή έπίσης,

19
loading ...