Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 148
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0158
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
148

Θεσσαλίκαι έπιγραφαί- νπό 'Α. ' Αρβαναοπονλον.

τάς εν τ]ώι ίερώι της 'Αθηνας τ[ης εν άκροπόλει, άριθ. 71.77. 89.106. 107.109.111. 112 κτλ..

ταϊς κιό]να[ις] ταϊς Εύρω[π]ί[α]ις δ[εξιάι; την δέ Άλλ' ή διάταςις έν στίγ. 7 της αναγραφής των

10 εσομένην δαπ]άνην εις ταϋτα δοΰ[ναι τους ταμί- δεδομένων τιμίων έπ! δύο στηλών, διασωθεΐσα εύ-

ας ά]πό των της πόλεως [προσόδων διαποστεΐ- κρινέστατα και ασφαλώς συμπληρουμένη, είναι πε-

λαι δέ και (τό) αν]τίγραφ[ο]ν τώ[ν δεδομένων Σιμ. .. ρίεργος" Φαίνεται πιθανόν ότι θά έξεδάθησαν υπέρ

. . . τιμίων] προς τήν Όλοσ[σωνίων πόλ,ν ^ ν,^ _ _ _ ^ ψηφίσ[Λατα) ών ^ μεν περίεϊχεν

συν γράμΙμΓαΙσιν δτι άντ' άΓρετής μέμνηται , , , , , V ~ ν ο

,ν 1 , , , εν πλατει το ιστορικόν των προς την πολιν των

15 ή πόλις ή] Γοννέων [τάς αντάξιας χάριτας άντ- η , , , ν ?>> ,/ „ Τ

, , _ Γ 1 οννεων ευεργεσιών αυτοΰ, το ο ετεοον, οπεο είναι

αποδιδοναι τοις ευεργετ]ουσ[ιν. ν 11 ( . ( \ , , ,

^„ _ ~π ο- ΐΓ~ί~ και το σωθεν, πεοι ου ό λόγος, πεοιεγει αύτας έν

Β Στρατηγουντος των Ιίερραιρων . . . ]ου [του οει- 1 ι ' γ λ.

νος], ί[ερέ]ω[ς δέ] τοΰ Άσχλ[ηπιοΰ δεϊνος περιλήψει και γενικώτερον.

τοϋ ... .]ου· [ταγευό[ντων δέ δεινός τοϋ δει- Το° & σχίΊ- 9 αί συμπληρώσεις στηρίζονται

νος, . . . .]ο[υ] τοϋ Δικαί[ου, δεϊνος τοϋ δε:- έπί περισωΟέντων ιχνών γραμμάτων δεν ήδυνή-

δ νος, Άντ]ιγόνου [τοϋ Ευβιότου, δεϊ- θημεν δέ άλλως να συμπληρώσωμεν αυτόν φαι'νε-

νος τοΰ Μ]ο[νί]μου· [ταμιευόντων δέ ται πιθανόν δ'τι έπ! της ακροπόλεως ύπήρχεν ίδιαι-

. . . .ο]υ [τοϋ] Τ[ολμα;]ίου [και δει- τέρα τις θέσις, εμφανής και περίοπτος, ενθα εϊ^ον

νος τοΰ ... .]ίδ[ου· γραμματεΰοντος σταθή γνώριμοι τοις πασιν αί Ενρώπιαι κίονες1·

δέ] Ποσ[ειδίππου; τοΰ δεινός· μηνός Διθυραμ- τ; περιεΐ/ον αΰται, άγνοοΰμεν άλλα θά ειχον σχέ-

10 βίου εϊκάδι· επειδή οί παραγεγ]ο[νότες δι- σ[ν ^ρός'τήν Ενρωπον πόλιν, ούχί βεβαίως τήν

κασταΐ εκ (πόλκ:) δεϊνα . . ]ου, [δείνα δεινός, »* ί .' ' , < ύ <γ\ ' λ αλλ ,·>·> \

ν * , , - λ Μακεοονικην, περι ης ρλ. κατω αριθ. 111, αΛλα

δείνα . . . Ιτου Γκαι ό γραμματεύς αυτών δείνα ν γ\ λ \ '·,, π α \ ~\, \

„ ν „ ■, Τ „ , , , ·, τγ1ν Όεσσαλικην η Ιΐεοραιοικην πολιχνην, τήν κει-

όεΐνος, οι και ειοισα]ν [ειληφοτες τα τίμια παρα , , , „„ * ,

,', „ , η, Γ £ ,»■«'■/,. μενην που παρα τον όαωνυμον Ενρωπον ποταμον

της πόλεως ημων, ευχρ]ησ[τους εαυτούς επιδειξαντες Λ , , 1 , , „

Λ , > ιΐΓ ' η γ ν ν 5 ' ρ οιότι τοσούτον μΰγιον και σημαντι/.ήν σγέσιν τών

15 και φι]λ[οτιμ]ο[υς κατα την δικαστειαν αυτών...... \τ Κ <Γ ι Λ

χ Γοννέων προς τήν Μακεδονικήν Ενρωπον δεν ουνά-

α ο.. μεθα νάοεχθώμεν.

Τουναντίον ή ετέρα Εύρωπος θά ήτο όμορος τοις

Παρ' ολην τήν κακήν κατάστασιν, έν ή περιε- Γόννοις, ών τά δρια έξικνοΰντο μέχρι που τών συμ-

σώθη ή στήλη αΰτη, φαίνεται πιθανώτατον ό'τι βολών τοΰ Εύρώπου έν τω Πηνειώ" έκ τούτου φαι'-

περιέχει δύο ψηφίσματα, ώς ή άνω άριθ. 80" διότι νεται πιθανόν ότι αϊ Εύρώπιαι κίονες άπέβλε~ον εις

έν στίχ. 16 περατοΟται ή διήγησις και τό αίτιολο- διακανονισμόν τών συνόρων, χρησιμώτατον τοις

γικον τοΟ ψηφίσματος, τά δέ μετ'αυτον είναι παρά ΓοννεΟσιν, οί'τινες μεγίστην ανάγκην είχον προς

πάντα λάγον πολλά προς σύνδεσιν μετ'αύτοΟ' έξ βοσκήν ποιμνίων περι τά νυν στενά τοΰ Μουσαλάρ,

άλλου οί άρχοντες και τά άλλα τυπικά θά άνε- έξαίρετα προς τοΰτο, και προς καλλίεργίαν της

γράφοντο κατά τό σύνηθες (βλ. κάτω άριθ. 89) εύφορωτάτης γης άπο τοΰ νΰν χωρίου Μουσαλάρ,

έν άρχη. ενθα αί συμβολαί, μέχρι τοΰ /ωρίου Μπαξιλάρ

Τοΰ Α οί στίχ. 1-2 συνεπληρώθησαν ύποθετι- καϊ βορειότερον τοΰ Κιτσελέρ.

κώς τά πολλά, διότι έλάχιστα και αβέβαια ίχνη Σημειωτέον δ' δτι Εύ'ρωπος ποταμός ώνομάζετο

γραμμάτων διεσώθησαν θά ~οοΊ]^οΰντο δέ αυτών ού μόνον ό περί ού ό λόγος Περραιβι/.ός, ενθα ή

έκτος τών άρχόντων και αί διά τοΰ επειδή είσαγό- ομώνυμος πόλις, άλλά και έτερος έν τή τετραρχία

μεναι εύεργεσίαι τοΰ Σιμ . . . προς τους Γοννεΐς, Φθιώτιδι ορίζων τήν Μελίτειαν της Πηρείας κατά

αΐτινες βεβαίως θά ήσαν λίαν σημαντικαί. τήν έπιγραφήν 16 IX2 205. Έκαλεΐτο δ' ό πρώ-

Άπό τοΰ στίχ. 3 κέ. διετηρήθ·/|σαν εύκρινέστε- τος και Τιταρήσιος ήδη παρ'Όμήρω. Τήν υπαρξιν

ρον τά γράμματα και αί συμπληρώσεις δύνανται νά πόλεως ή πολίχνης Εύρώπου γινώσκομεν εκ τίνων
θεωρηθώσιν ασφαλέστερα!" αί άνωμαλίαι έν στίχ.

5 καϊ 6 νπάρχει της πόλεως και προνοηϋήναι άνα- * ,'° τ^0ζ ^ *0™* κι6ναις ^ τό "οπον, π«Ρουσιάζει' ^οΖ

και εν προγενεστέραις επιγραφαϊς και αοννΟτατα εκφέρονται τοιαϋται

γράψαΐ δέν είναι σπουδαϊαΐ ' άναλάγους βλ. έν δο'τααΐ τριτοκλίτων πρωτοκλίτως.
loading ...