Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 150
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0160
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
150 Αρκαδικοί έρμαΐ' ύπο Κ. Ρωμαίου.

πολλάς επόψεις διαφερουσών στηλών δεν πρέπει άλλων πόλεων της Αρκαδίας ενδέχεται να συλλε-

έπί μακράτερον να άναοληθή. χθώσιν όμοια μνημεία. "Οτι δεν ευρέθησαν μέχρι

Ό αριθμός τών έν τω νέω μουσείω έκτεθειμέ- τοθδε, δέον έν μέρει μεν νά άποδοθή εις τάς άτε-

νων έρμων μετά πυραμίδος ανέρχεται εις 18, έξ λεΐς ημών τοπογραφικές γνώσεις, έν μέρει δέ εις

ών 10 μετ"επιγραφών.Άλλ'έκτός τούτων περί τους τό γεγονός, δ'τι οί τοιοΟτοι έρμαϊ διετέλεσαν μέχρι

δέκα άνεπιγράφους, άκεραίους ή εις τεμάχια δια- έσχάτων κατά το πλείστον άγνωστοι, ώστε διά-

σωζομένους, φυλάσσονται έν τω περιβάλω τοΟ μου- φόροι λόγιοι νά παραγνωρίσωσιν αύτοΰς ή παρέλ-

σείου ή τη αποθήκη αύτοΟ. Έκ τών 27 μόνον 9 Οωσιν αδιάφοροι. Περί τούτου θα πεισθώμεν έν τη

ύπήρχον έν τη τεγεατικη συλλογή προ τοΟ 1907. κατωτέρω καΟ' εκαστον περιγραφή τών άξιολογω-

Κατά δέ το ετο: τούτο προσετέθησαν εξ μεν έκ του τέρων.

ναϋδρίου της Αρτέμιδος, του υπέρ τά Δολιανά, 'Αριϋ1. 1 (είκ. 1. Καταλ. άρι-&. 217). Μάρμα-

τέσσαρες δέ άλλοι έκ τών πέριξ της Π.Επισκοπής. ρον Δολιανών. Ελλείπει το προς έ'μπηξιν χρη-

Κατά το 1909 συνελέχθησαν τρεις έκ τών άνα- ^^^^^^^^^^^^ σιμεΰον τραχύ κάτωάκρον.

σκαφών τοΟ παρά τον "Αγ. Σώστην ίερου, έτεροι "1 ψος 0'67, πλάτος της

τοσούτοι έξ οικιών του Ίμβραήμ έφέντη, εις έκ του πρόσθιας πλευράς τοΟ κορ-

Παλλαντίου, και δύο έκ της έν Τριπόλει συλλογής, μου κάτω 0Ό98, άνω

ήτις άποτελεσθεΐσα έκ μαντινικών προ πάντων και 0Ό75, της συνεχομένης

τεγεατικών άρχαίων μετεκομίσθη εις Τεγέαν κατά 0 08. Η άπισθία πλευρά

τό αυτό ετος κατά διαταγήν του Υπουργείου. είναι έπίσης καλώς είργα-

είκονίζων συμφώνως προς την έπιγραφήν την Άρ- ^Βκ^,^^^^^^Β Είναι ό αρχαιότατος τών

τέμιδα προέρχεται έξ ίερου της αύτής θεα.ς, κει- δι'έπιγραφών γοονο\ο^οι>-

μένου παρά την άριστεράν οχθην ρεύματος μεταξύ μένων έρμών μετά πυρα-

τοΰ γνωστού μεσαιωνικού φρουρίου Παλαιομου- μίδος, ανήκων εις τον Ε'

χλίου και του χωρίου 'Αχλαδοκάμπου 3. Επειδή π.Χρ. αιώνα. Περιεγράφη

ή κατά τό ιερόν τοΟτο χώρα ανήκει, ώς έκ τοΟ ύπό τοΟ 'Αρβανιτοπούλ-

Παυσανίου εξάγεται, εις τον τεγεατικόν δήμον τών λου, έν τή ΑΕ τοΟ 1906

Κορυθέων, δ έρμης της Αρτέμιδος δέον νά θεω- σελ. 63 κέ., παραθέσαντος

ρηθή τεγεατικός. Άλλ' ό έτερος μετά της επιγρα- και αρκούντως πιστήν εί-

φής ηρως προέρχεται πιθανώτατα έκ Μαντινείας. κάνα της επιγραφής. Διά

Ατυχώς έν τώ καταλόγω της συλλογής Τριπά- ταύτης δηλοΰται ό'τι ή στή-

λεως δεν αναφέρεται ό έρμης ούτος, ούδ' έν ταϊς λη είναι ιερά Δώς οτορ-

διατριβαΐς του Ο. Ρου§ΘΓθ8 ήδυνήθην νά εύρω τι πάω. Ώς ό έκδοτης άνέ-

σχετικόν. Άλλά τό ύλικόν τοϋ' έρμου, Ό έρυθρω- πτύξε, τά μέν γράμματα

πος ασβεστόλιθος, είναι τόσον άγνωστον έν Τεγέα, δεν δύνανται νά άνήκωσιν

οπού δια την γειτνίασιν τών όρυχείων του μαρμά- εις νεωτέραν του Ε' αίώ-

ρου έπικρατεϊ τό ευγενές τοΟτο ύλικόν, δ'σον σύνη- νος έποχήν, ό δέ Στορ-

9ες είναι έν Μαντινεία. Εντεύθεν δέν διστάζομεν ΗηΡΙβΗκΙτΙ ττάος είναι τύπος διαλεκτι-

νά άποδώσωμεν τον έρμήν εις τήν Μαντίνειαν, κός ίσοδυναμών προς τον

τών, άφοΰ οί Πάγιοι, οί

1 1

τήν αύτήν σχεδόν προς

έ'νθα, ώς έκ του μνημονευθέντος έρμοΟ της 'Αθα-
ναίας φαίνεται, αί ίδιάζουσαι αύται στήλαι ήσαν

Τρίτον τόπον προελεύσεως έμνημονεύσαμεν άνω- τούς Αρκάδας λαλοΟντες

Είχών 1.
;ς Α ιός Στο

ΑΔ 1888, 116 και 1889, 154. στραπήν στορπάν.

>ω το γειτονικόν Παλλάντιον. Άλλά και έκ τών διάλεκτον, έκάλουν τήν ά

'Ερμής Αιός Στορπάω.
loading ...