Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 187
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0197
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Καλυδωνίου κάπρου Όήρα έν αναγλύφω Πρεβέζης· ύπό Φ. Βερσάκη. 187

ών τό μεν σύγκειται έκ τριών, το δέ εκ μορφών εξ. στα Ηρακλεΐ συνέκαμνε των έργων, και Θεστίου

Ή πρώτη μορφή του μικρότερου σύμπλεγμα- παίδες, αδελφοί δε Άλ-ΰαίας, Πρόϋ^ους και Κομή-

τος είναι γυναικός, αί 8έ λοιπαι δύο ανδρών. της· κατά δε τον ύός τά έτερα ' Λγκαΐον έχοντα ήδη

Αί μορφαί αύται συμπλέκονται ήδη προς τον κά- τραύματα και άφέντα τον πέλεκυν άνέχων εστίν

προν, έν ώ αί λοιπαι εξ, πλην της πληγείσης πρώ· "Εποχος, παρά δε αυτόν Κάστωρ και Αμφιάραος

της, βαίνουσι προς την πάλην, ηγουμένης της ίψίπ- Όικλέους, επί δε αύτοΐς Ίππόϋ'ους δ Κερκυόνος

που. Έχοντες ύπ'οψει την παρά τοις άρχαίοις Έλ- τοΰ Άγαμήδονς του Στυμφήλου' τελευταίος δέ έστιν

λησιν αύστηράν τήρησιν της συμμετρίας πρέπει είργασμένος Πειρίθους».

νά παραδεχΟώμεν και ετέρας εξ μορφάς, βαίνουσας Έκ της περιγραφής ταύτης εξάγεται οτι ύπήρ-

άντιθέτως προς την μάχην καϊ άνταποκρινομένας γον έν τώ άετώματι τρία διακεκριμένα συμπλέ-

προς τάς πρώτας, λαξευθείσας δέ επί της ετέρας γματα' το μεν άπετελεΐτο έκτης Αταλάντης, του

πλευράς της σαρκοφάγου, ής την μίαν πλευράν πα- Μελεάγρου και τοΰ Θησέως, το δέ έκ του Τελα-

ριστοί ή περί ής Ό λόγος πλάξ. ΠαρατηροΟντες την μώνος, του Πηλέως, τοΰ Πολυδεύκους, του Ίο-

διάθεσιν τών μορφών και την τεχνοτροπίαν διακρίνο- λάου, του Πρόθου και τοΰ Κομήτου. Έν τώ άντι-

μεν την σκοπάδειον σχολήν, έξ ής προέρχεται δι' θέτω μέρει εύρίσκοντο ό Άγκαϊος, ό "Εποχος, ό

άντιγραφής τό άνάγλυφον τοΰτο, έργον τών ρωμαϊ- Κάστωρ, Ό Αμφιάραος, ό Ίππόθους καϊ ό ΙΊειρί-

κών χρόνων. Έν τών διασημότερων έργων του 0ους. Ή εις συμπλέγματα διαίρεσις τών μορφών

Σκόπα ήσαν τά έναιέτια του ναοΰ της Αλέας εν αποδεικνύεται καί έκ τοΟ τρόπου της συνδέσεως

Τεγέα' έν τώ άνατολικώ άετώματι παρίστατο, τών διαφόρων ονομάτων έν τή περιγραφή' έν ώ

νωστάν, ή θήρα τοΰ Καλυδωνίου κάπρου. τά τρία πρώτα συνδέονται δια τοΰ συνδέσμου καί,"Ωστε, άφοΰ το άνάγλυφον άποδίδει το πλείστον συνενούμενα ούτως εις έν άναπόσπαστον σύνολον,

ακριβώς, ώς θέλομεν ίδει, τήν σκοπάδειον τεχνοτρο- τά έπόμενα εξ συνδέονται προς το προηγούμε-

πίαν, προκύπτει κατά λογικήν συνέπειαν οτι Ό άν- νον σύμπλεγμα διά τοΰ τε καί. Δια τοΰ τε γί-

τιγραφεύς είχεν ύπ' οψει τήν εΐρημένην παράστασιν νεται δηλονότι μετάβασις άπο τοΰ ένος εις τό ετε-

τοΰ ναοΰ της Τεγέας. Όσασδήποτε δέ μεταβολάς ρον σύμπλεγμα. Άν' ού λοιπόν ύπήρχον τρία συμ-

καΐ άν έπήνεγκεν Ό άντιγραα>εύς, δέν δύναται το πλέγματα, πρέπει κατά τούς αυστηρούς κανόνας

άνάγλυφον πολύ νά άπέχη τοΰ πρωτοτύπου.Έκα- της συμμετρίας τό έν νά κατέχη τό μέσον, τά δε

στος κρίνει λοιπόν εύκολων πόσην σπουδαιότητα έτερα δύο τά άκρα έκατέρωθεν αύτοΰ συμμετρικώς.

κέκτηται το άνάγλυφον τοΰτο προς έ£ακρίβωσιν Κατά ταΰτα τό πρώτον σύμπλεγμα εύρίσκετο εν

της συνθέσεως τοΰ άνατολικοΰ αετώματος τοΰ ναοΰ. τώ κέντρω τοΰ αετώματος, τοΰ Μελεάγρου κατέ-

Τά έναιέτια τούτου περιέγραψεν ό Παυσανίας,ή δέ χοντος ακριβώς το μέσον, δεξιοί δέ ό Γελαμών καί

περιγραφή αύτη μη έννοηθεΐσα καλώς ύπό πάντων οί λοιποί πέντε, καί αριστερά (κατά δε τά έτερα)

διήγειρε πολλάς αμφιβολίας περί της άκριβείας ό Άγκαΐος κτλ.. Ό δέ κάπρος εύρίσκετο ουχί άκρι

αύτής' έκ τούτου διάφοροι προύτάθησαν έρρηνεΐαι βώς, άλλα περίπου Ιν τώ μέσω (κατά μέσον μά-

και συμπληρώσεις τών έναετίων Λ Είναι όμως ή λίστα). Ύπήρχον άρα 15 μορφαί έν τώ άνατολικώ

περιγραφή αύτη άκριβεστάτη, ώς προς τήν θέσιν άετώματι. Επειδή δέ ό Παυσανίας άρχεται της

τών διαφόρων μορφών,, πιστοποιείται δέ τοΰτο ύπό περιγραφής άπο τοΰ μέσου συμπλέγματος . μετα-

τοΰ ήαετέρου άναγλύφου.Ό Παυσανίας (Η'45,6) βαίνων πρώτον προς το δεξιόν καί έπειτα προς

λέγει' «τα δέ έν τοις άετοϊς, εστίν έμπροσθεν ή το άριστερον ήμισυ, έγεννήΟησαν άμφιβολίαι περί

'&ήρα τοΰ ύός τοΰ Καλυδωνίου" πεποιημένου δέ τής άκριβείας της περιγραφής και ύπετέθη ό'τι πα-

κατά μέσον μάλιστα τοΰ ύός τη μέν έστιν Άτα- ρελείφθησαν καί μορφαί τίνες, διότι ήτο άδύνατον

λάντη καί Μελέαγρος καί Θησεύς Τελαμών τε καί νά εύρίσκοντο 9 προς το έν καί 0 προς τό έτερον

Πη?ιενς καί Πολυδεύκης καί Ιόλαος, δς τά πλεϊ- ήμισυ 2. Ή όρΟή όμως άνάγνωσις της περιγραφής,

1 Πρβ. Ηϊ1ζί§-Β1ϋιηηθΐ·. ΡειυβαηίειΘ 6ι·3βοϊαβ άβδοηρίϊο 3 Προ. ΐνβΙβάβ?; ΑΙΙβ ΌβηΙαη&ΙβΓ I 199 χαΐ Κυ,ΗηβνΙ έν

III 286. ΚοβοΙιβΓ'5 Ι,βχϊΐίοη II 2 2617.
loading ...