Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 188
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0198
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
188

Καλυδωνίου κάπρου ϋ'ήρα έν αναγλύψω Πρεβέζης" ύπο Φ Βερσάκη.

ώς είπομεν, και το ήμέτερον άνάγλυ^ον, περιέχον
τόσας μορφάς, όσας καϊ ό Παυσανίας περιγράφει,
έπικυροΟσι τα ύπο τούτου περιγραφέντα κατ άναμ-
φισβήτητον τρόπον. Ούτως αί μορφάϊ τοΰ μέσου
συμπλέγματος τοΟ ανάγλυφου είναι ή Αταλάντη,
Ό Μελέαγρος και ό θησεύς. Αί δε λοιπα'ι εξ έκ δε-
ξιών πρίς τα αριστερά ό Άγκαΐο:, ό Έποχος, 6
Κάστωρ, ό Αμφιάραος, ό Ίππόθους χ'αΐ ό Πειρί-
θους. Τα ελλείποντα ες" του δεξιού ήμίσεος εύρί-
σκοντο, ώς είπομεν, επί της στενής πλευράς της
σαρκοφάγου. Ή παρά τον Θησέα μορφή δεν ανα-
φέρεται ύπο τοΰ Παυσανίου, παριστά δέ πιθανώς
τήν "Αρτεμιν, άναφερόμένην έν τω μύθω τούτω,
και παρακολουθούσαν όπισθεν βράχου τήν έξέλιξιν
της θήρας *. Ένεκα δέ της παθητικής αυτής θέ-
σεως παρελείφθη ίσως ύπΌ τού Παυσανίου. Δυνα-
τόν όμως νά προσετέθη ύπο τού άντιγραφέως.

Ή Αταλάντη φορεί μικρόν δωρικον χιτώνα, ώς
συνήθως, μετά κόλπου και άποπτύγματος άφίνοντα
έλευθέραν τήν δεξιάν ώμοπλάτην καϊ τον βραχίονα
διευθυνόμενον προς τά κάτω και προς το άριστερόν
της εικόνος, ίνα δια τού ύπο της άποκοπείσης χει-
ρός κρατουμένου ό'πλου, ξίφους πιθανώς ή μαχαί-
ρας, κατενεχθή πλήγμα κατά της κεφαλής τού
κάπρου 3. "Αδηλον τί έκράτει δια τής ομοίως άπο-
θραυσθείσης αριστεράς. Ιόν κολεόν ίσως ή ούδέν;
Προτείνουσα τον αριστερόν πόδα και τό άνω τού
σώματος κατά τρία τέταρτα κατενώπιον στρέ-
φουσα όρμα ή Αταλάντη πρός τά εμπρός, ίνα
πλήξη τό θηρίον' άποσπάται ό'μως πρός στιγμήν
άπό τής εκτελέσεως τής πράξεως ταύτης ύπο τοΟ
έν δεξιά αύτής πληγέντος Αγκαίου, προς όν στρέ-
φει τήν κεφαλήν ελαφρώς κλίνουσα αύτήν. Διά
τής κινήσεως ταύτης συσχετίζεται τρόπον τινά τό

1 Τρία συμμετρικά συμπλέγματα, άλλά μετ' εναλλαγής των μορ-
φών του κεντρικού συμπλέγματος, δένονται ό ΤΓ611 έν ΑΜ IV 1881,

484. ΑΖ XXXVIII, 98 και ό ΡυΠ\ν3η§1βΓ, ^ΙιΛ. ά. ά.
&γο!ι. ΙηβΙ. 7 Απζβί^βΓ 106/7, και Αβ§ϊη3 332. 2.

2 Όμ. Ίλ I 536-40. Πρβ. και τό έν Αηη. άθΐΐ. ΙηβΙ. 1868 »£ν.
ΕΜ άπεικονισθέν έρυθρόμορφον άγγεϊον μετά παραστάσεως της θήρας
του Καλυδωνίου κάπρου, ένθα ή Άρτεμις παρίσταται καθημένη όπι-
σθεν βράνου και παρακολουθούσα τήν θήραν.

8 Μικρόν ξίφος κρατεί ή Αταλάντη ή εϊκονιζομένη έπί τοϋ έκ Μή-
λου ανάγλυφου. Πρβ. Ββηηάοτί, ΗβΓΟΟΠ V. 0]θΠ>α8θ1ΐϊ σ. 111
κα'ι Κν,ΗηβνΙ ε. ά. Το έκ Μήλου άνάγλυφον και τό έκ τής συλλογής
0Γ6Ε11 (*Γ3ΐΐΐΊ). 7 έ. ά.) παρουσιάζουσι σχετικήν άναλογίαν ώς πρός
τήν Οέσιν του κάπρου και τών τριών μορφών του κεντρικού συμπλέ-
γματος.

μεσαΐον σύμπλεγμα πρός το άριστερόν, έν ώ διά
τής προς τά εμπρός όρμής και στροφής τού σώ-
ματος συνδέονται αί τρεις μορφαί πρός άλλήλας.

Ό Μελέαγρος φέρων χλαμύδα άναδεδεμένην έπί
τού ώμου και καλύπτουσαν τον άριστερόν βραχίονα
πειράται νά έμπήξη δι, άμΐοτέρων τών χειρών το
δόρυ κατά τού κάπρου. Έχων έστραμμένον τό
σώμα κατενώπιον προσβλέπει οι' έλαφράς προς
τά κάτω κλίσεως τής κεφαλής τήν κίνησιν τών
χειρών καϊ τον παρ αυτόν ίστάμενον Θησέα.Ούτω
συνδέονται έν τή συνθέσει αί δύο μορφαί 4.

Ό δέ θησεύς κραδαίνει διά τών δύο χειρών τό
ρόπαλον, έχει, ό'πως και ό Μελέαγρος, μικράν καϊ
ού'λην κάμην καϊ χλαμύδα πορπουμένην έπί τού
άριστεροΰ ώμου καϊ πρός τά οπίσω πίπτουσαν 5.

Ό Άγκαϊος εικονίζεται φορών χιτώνα καϊ χλα-
μύδα καλύπτουσαν τον άριστερόν βραχίονα καϊ
όπισθεν πίπτουσαν, ένθα άναρριπίζεται έκ τής ορ-
μητικής κινήσεως.

Έκράτει διά τής άριστερας οπλον τι, πέλεκυν
πιθανώς. Κλίνει δέ τήν κεφαλήν ελαφρώς πρός τά
όπίσω καϊ πρός τά αριστερά αύτοΰ, ώς άπολέσας
τάς αισθήσεις καϊ έτοιμος νά πέση έκ τού ίππου.
Διά τής κινήσεως ταύτης τής κεφαλής, έκ του έπϊ
του προσώπου εκφραζόμενου άλγους καϊ τής χαλα-
ράς έπί τού ίππου στάσεως αύτοΰ δηλούται σαφώς
ή ψυχολογική κατάστασις τού Άγκαίου ώς τραυ-
ματισθέντος ύπό τού κάπρου, ό'στις κατ' αύτοΰ κυ-
ρίως διευθύνει τό έξηγριωμένον βλέμμα 6.

4 Μετά δόρατος καϊ εις άνάλογον στάσιν παρίσταται ό Μελέαγρος
και έπί τοΰ Ηρώου (έ. α.), έπί τοϋ ανάγλυφου ΟτβΕΙΙ ^αΐΐτΐ). 7
Έ'. ά.) και έπί τοΰ έν Βερολίνο) αγγείου 3258 (ΙΊΐΓΐ'νν&η^ΙθΓ Υ&-
86Π8&ΙΙ1ΐη]ΐΐη£).

5 Τό ρόπαλον όις οπλον τοΰ Θησέως είναι σταθερόν σνεδόν εις τάς
παραστάσεις ταύτας, ή δε στάσις γνωστή, άλλά κοινή και άλλαις μορ-
φαϊς. Έν τω μνημονευθέντι άγγείω (ΑηΠ3ΐ. 1868) ό Θησεύς κρατεί
ρόπαλον, ό δέ Άγκαΐος πέλεκυν, άλλά εις στάσιν όμοίαν πρός τήν τοΰ
Θησέως τοΰ ημετέρου ανάγλυφου. Όμοία ητο ή στάσις τοϋ Θησέως
έν τω άετοίματι τοϋ ναοΰ τοΰ Διός έν Ολυμπία. Επαναλαμβάνεται
δε και βραδύτερον, ώς έν τω μαυσωλείω τής Άλικαρνασσοΰ (,ΙαΙίΓΐ).
XXIV 1909 ΒβΐΐΕ^β 2, 1018, 10). Πρόκειται περί τύπου γεννηθέν-
τος πιθανώς κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ Ε' αιώνος έν τή γραφική τοΰ
Πολυγνώτου.

β Περί τούτου παρατηροΰμεν ότι έ'νει τήν αύτήν διεύθυνσιν πρός
τόν έκ Τεγέας και προς άλλους κάπρους όμοιων παραστάσεων, άλλά τά
βλέμμα ένει διάφορον κατεύθυνσιν. Τό μέγεθος είναι τό φυσικόν περί-
που "Αξιον μνείας είναι ότι δεν παρελείφθη και ό τόν κάπρον προσ-
βάλλων κύων, συνήθης έν ταϊς παραστάσεσι ταύταις. Ώς μοι άνεκοί-
νο>σεν ό φίλος συνάδελφος Άρβανιτόπουλος, ευρε τω 1905 έν Τεγέα
κεφαλήν κυνός, ήτις άνήκει τω άετιύματι ώς και έκ τοΰ μεγέθους και
έκ τοΰ μαρμάρου και έκ τής τέννης συνεπέρανεν.
loading ...