Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 195
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0205
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Λακωνικοί έπιγραφαί· ύπδ Δ. Εναγγελίδον.

195

τώματος ©έρει δίστιχον έπιγραφήν μετά έγχαρά-
κτων γραμμών επιμελώς κεχαραγμένην, άλλα τά
γράμματα είναι άποτετριμμένα ένιαχοΟ χαΐ πολλα-
χώς έφθαρμένα ένεκα της μαλακότητος τοΟ λίθου,
εχουσι δέ ΰψος 0·02·

Όλβιάδας
έν πολέμω[ι].

Είκών 2. Επιτύμβιος επιγραφή.

Τό πρώτον γράμμα Ο ε/ει έν τω μέσω στιγμήν,
ήτις μαίνεται δτι προέρχεται έκ βλάβης τοΟ λίθου,
άφ' οΰ και το τοΟ δευτέρου στίχου Ο ούδέν ίχνος
στιγμής έν τω μέσω φέρει. ΤοΟ τελευταίου γράμ-
ματος το ήμισυ μόνον σώζεται, αλλά διακρίνεται
σαφώς ότι είναι Ω, ύπήρχε δέ /ώρος και δια το I.

Κατά το σχήμα τών γραμμάτων ή επιγραφή
άνήκει εις την 4^ν π. Χρ. εκατονταετηρίδα.

Ή επιγραφή, ώς δήλον, είναι επιτύμβιος Όλ-
βιάδου τινός, οΰ το όνομα πρώτον ενταύθα έπιγρα-
Ώΐκως μαρτυρειται. Ό Π αυσανίας (Α' 3, 5) άνα-
φέρει Όλβιάδην ζωγράφον έν Αθήναις, έν δέΙ(χ. II
1855 αναφέρεται Όλβιάδης Άνακαιεύς.

Ή δέ φράσις «έν πολεμώ» είναι συνήθης έν
πολλαϊς Λακωνικαϊς έπιγραφαΐς δηλοΟσα τον έν
πολέμω άποθανάντα. Κατά Ιΐλούτ. Λυκ. ΚΖ 1
«έπιγράψαι δέ τουνομα θάψαντας ούκ έξήν τοΟ νε·
κροΟ πλην άνδρός έν πολέμω καϊ γυναικός τών
ιερών άποθανόντων» ι. Τούτο δέ έπιβεβαιοΟται και
ύπο τών μνημείων, διότι μέχρι σήμερον τουλάχι-
στον είναι γνωστα'ι 16 έπιγραφαί έν πολέμω τελευ-
τησάντων 2, εις άς νομίζω δτι πρέπει νά προστεθή

1 Ό ΜβΪ8ΐβι· έν Όογθγ ιιηά ΑοΙι&βΓ I σελ 9 σημ.1 συμπληροΐ
τό χωρίον : ... εν πολέμω και <^άνδρός ή^> γυναικός τών ιερών κτλ.
' Αύται είναι αϊ έξης:

1) 8Μ0 377 ( = Οο1ΗΙζ-Ββο1ιΐΘΐ 4422) π*ρά την Σπάρτην
Αίνη'ίας | έν πολέμιοι (μουσεϊον Σπάρτης)· Δ' εκατ..

2) 8ΜΟ 386 (=0.-Β. 4420) έκ Μαγούλας· Αϊνετος | έν πόλεμοι
(μουσεϊον Σπάρτης)· Ε'εκατ..

3) 8Μ0 387 (=0.-Β. 4421) Ίσως έκ Σπάρτης· Άιρ»|.'[ιππος] |
έν πθλ[έμθί] (μουσεϊον Σπάρτης)- Κ' εκατ..

4) 8Μ0 509 (=0.-Β. 4435+4437) αγνώστου προελεύσεως- Εύ-
ρυάδης | Όλυμπιονίκας | έμ πολε'μωι | Τάσκος | έμ πολέμωι (μου-
σεϊον Σπάρτης)" Γ ' εκατ..

5) 8Μ0 435 (=0.-Β. 4436) έκ Παλαιοκάστρου τών Καλυβιών
Γεωργίτση· Ευδαίμων | έμ πολέμ[ωι] (αουσεϊον Σπάρτης) Γ' έκατ..

6) 8Μ0 617. Άγνωστου προελεύσεως1 - - - όνικος | [έμ πολ](έ)μωι

καϊ ή 8Μ0 393 (=ΟϋΙ 4423), περί ής κατωτέρω.

Αύται," ων αί πλεΐσται κείνται νυν έν τώ μου-
σεία) της Σπάρτης, ευρέθησαν πολλαχοΟ της Λα-
κωνικής (ίδέ σημ. 1), ιδίως δ'ή 8Μ0 435 (ίδέ
σημ. ενταύθα άριθ. 5) εύρέθη έπί τοΟ Παλαιοκά-
στρου μεταξύ τών Καλυβιών Γεωργίτση και τοΟ
χανίου τοϊί έπί της πρΌς τό Λεοντάρι όδοΟ οηλ.
προς ανατολάς τοΟ χωρίου" ένταυθα δέ, παρά τά
Καλύβια Γεωργίτση, εύρέθη και ή νυν εκδιδομένη,
άλλα προς βορρα.ν του χωρίου, εκατοντάδα μέτρων
νοτίως της θέσεοκ «Πελεκητής», έν ή άνεκαλύ-
φθησαν άρτίως λαξευτοί θολωτοί τάφοι μυκηναϊ-
κών χρόνων ύπό τοΟ εφόρου κ. Κ. Ρωμαίου. Έν
τή θέσει ταύτη ό εύρων την έπιγραφήν παρετή-
ρησε και λείψανα κτιρίου και τεμάχια αγγείων,
ώστε είναι πιθανώτατον δτι ύπήρχε δημόσιον τι
οικοδόμημα έκεϊ ή συνοικισμός και νεκροταφεΐον,
γνωστού ό'ντος δτι κατά Πλουτ. Λυκ. ΚΖ' (ό Λυ-
κούργος) «έν τη πόλει θάπτειν τούς νεκοούς καϊ
πλησίον εχειν τά μνήματα τών ιερών ούκ έκώ-
λυσε»" δπερ καϊ έν άλλαις οωρικαϊς πόλεσι σύ-
νηθες ήτο (έν Μεγάροις, Τάραντι κτλ.). Περί τών
έν Σπάρτη εσχάτως άνακαλυφθέντων τάφων ίδέ
Β8Α. XIII σελ. 154.

Χρονολογικώς έξεταζόμεναι αί έπιγραφαί αύται
καταλαμβάνουσι την ε' (τούλάχιστον τό δεύτερον
ήμισυ αύτής), δ' και γ' π. Χρ. εκατονταετηρίδας,
καθ' άς μόνας πα.σαι αί επιτύμβιοι έπίγραφαί τοΟ-
τον τόν τύπον έ'χουσι' διότι πράτερον μέν εχομεν
έπιγράματα ή άπλας έπιγραφάς άναφερομένας εις

(μουσεϊον Σπάρτης)- Γ' εκατ..

7) ϋ -Β. 4529. Παρά τό Γεράκη' Εΰάλκης | έν πολέμωι | έν
Μαντινέαι' Ε' εκατ..

8) Ο.-Β. 4528 παρά τό Γεράκη· Τηλεφάνης | έμ πολέμωι· Γ' έκ..

9) Ο.-Β. 4512 ές "Αμυκλών Βαστίας | έμ πόλεμοι· Ί'σως της Ε'
έκατοντ..

10) υ53ΪΠ,<5, ΟΓΟΘΟδΙίθ 0§ Ιι3ίίη8ΐί6 ΙηάβίΣΠίίθΓ ϊ Κ]0-
ββηΐΐανη, 1854, Ν° 6 σελ. 8 . . .ξις έν πολέμιοι..

11) Ο.-Β. 4579. "Αγνώστου προελεύσεως· Όναϊτέλης [ έν πολέ-
μιοι | χαίρε. Περί της χρονολογίας αύτης ίδέ 8Μ0 σελ. 25, ένθα
τάσσεται εις τους αυτοκρ. ρωμαϊκούς χρο'νους,

12) Ο.-Β. 4429 έκ Σελλασίας· Τελέστωρ | έν πολέμω (νυν έν
Βρεσθένοις)· Γ" έκατοντ..

13) Β8Α XIV 139 άρ 69 έκ Κεφάλα (δήμου Θεραπνών) Νίκα-
Ιίικλης | έν πολέμωι (μουσεϊον Σπάρτη;)· Δ' έκατοντ..

14) Β8Α XIV σελ. 105 άρ. 4έ-κ Σπάρτης. . .(π)ος | [έν πολ](έ)μωι
(μουσεϊον Σπάρτη;)· Γ' έκατοντ..

15) Β8Α XV σελ. 75-76 έκ Σπάρτης· ...η'μων | [έν πολέ]μωι·
(μ,ουσεϊον ΣπάρτηςΙ' Δ' έκατοντ..

16) Ή προκειμένη, άφ' ης ώρμη'Οημεν.
loading ...