Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 225
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0235
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έπιγραφαί έκ τής έν Αθήναις αγοράς' ύπδ Γ. Οικονόμου.

δέ και άθλοθέτας δέκα άνδρας ένα της φυλής εκά-
στης. Ούτοι, δε δοκιμασθέντες άρχουσι τέτταρα
ετη και διοικοϋσι τήν τε ττομπήν τών Πανα-
θηναίων και τον αγώνα της μουσικής καΐ
τον γνμνικόν άγώνα και την ιπποδρομίαν
και τον πέπλον ποιούνται και τους αμφορείς ποι-
ούνται μετά της βουλής και το ελαιον τοις άθλη-
ταϊς άποδιδόασι», δέχονται δέ πάντες δτι οί άθλο-
θέται διώκουν μόνον τήν μεγάλην έορτήν (πρβ. π.
χ. Βαβοΐί βΓΐβοΙι. θί&αίδ&ΐί. 246. — δοΐιοθίπ&ηη
-ΕϊρβϊιΐΒ Οι-ϊβοΐι. ΑΙίβΓίππιβΓ II 484), τήν δέ
φροντίδα των μικρών Παναθηναίων είχον ίδιοι (ε-
ροποιοί, περί ών στηριζόμενος και εις τήν επιγρα-
φήν ΙΟ II 163 (τοΟ 338-326 π. Χρ.) διέλαβε
πειστικώς δ Ζίθΐιβη εν Εΐιβΐη. Μιιββαηι ΕΙ, 212
κέ. (πρβ. Ε8 σ. 71). Καί δεν δύναται μεν τις
να άμφισβητήση τό πράγμα περί των χρόνων της
επιγραφής εκείνης, δέν είναι ο ό'μως άπι'Οανον,
δτι δπως εν παλαιοτέρου χρόνοις οί κατ' ένιαυτόν
ίεροποιοί παρεχώρησαν τό εις τά μεγάλα Παναθή-
ναια άναφεράμενον μέρος της εξουσίας αυτών εις
τό επί τούτω ιδρυθέν τότε άρχεϊον τών αθλοθετών,
ούτω καί εν ύστέροις χρόνοις οί ίεροποιοί οί διοι-
κούντες τά Π. τά κατ ένιαυτδν ύπεχώρησαν εις τήν
έπέκτασιν της εξουσίας τών άθλοθετών, έως οδ τέ-
λος καί οί τελευταίοι ούτοι υπέκυψαν εις τον άγω-
νοθέτην τών Παναθηναίων. Αλλά καί ή φροντίς
τών μικρών Π. έν παλαιοτέροις χρόνοις δέν Φαί-
νεται, ότι ήτο τελείως άποκεκλεισμένη έκ τών έρ-
γων τών άθλ., διότι εχομεν ρητόν έπιγραφ. μαρ-
τύριον τοΟ 415 π.Χρ,=Όλυμπ. 91, 2 άναφερά-
μενον εις τά μικρά Παναθήναια, ένθα εΰρηται
άθλοθέταις ες Παναθήναια (ΙΟ 183, 6-8).' ΈπΙ
ΓλαυκίππουΌλυμπ. 92,3 ΙΟ 1188,6 Παναθήναια
τάμεγάλα. Είναι δέ πιθανόν ότι καί έν οΐς χρόνοις του-
λάχιστον εζη καί έγραφεν δ Αριστοτέλης οί άθλο-
θέται είχον καί της διοικήσεως τών μικρών Π. μέ-
ρος. Ούτω δέ ίσω., αίρεται καί ή φαινόμενη αοριστία
τοΟ συγγραφέως τούτου έν τώ περί τών άθλοθετών
λόγω, δ'στις ούδέν είδος εορτής διακρίνει, καί ερμη-
νεύεται ή ΰπ' αυτού παραδϊδομένη τετραετής διάρ-
κεια της αρχής τών αρχόντων τούτων, ήτις άλ-
λως δέν φαίνεται εχουσά τινα λόγον. Προς τούτοις
δ Άρ. διδάσκει, ώς είδομεν, δτ>. οί άθλοθέται και
τους αμφορείς ποιούνται μετά της βουλής καί τό

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΗΙΜΕΙΊΣ.

22ο

ελαιον τοις άθληταϊς άποδιδόασιν. Όντως δέ καί
έκ τών σωζόμενων Παναθην. άμφορέων οί φέρον-
τες ονόματα επωνύμων αρχόντων (νοη Βγ&ιιοΙι-
ΐΐ8θΙι ϋίθ ραη&ίΐίθη&ίδοΐίθη ΡΓθϊδ&ιηρηοΓθηΙ 910.
— ΒοΜοβοη ΑΙΑ 1908, 47. 1910, 425) είναι
κατανενεμημένοι άπαντες εις έτη μικρών Παν. με
ταξύ 374 καί 310 π. Χρ., ουδέ εις δέ εις έτος με-
γάλων Π., ώς έτόνισεν ήδη δ νοη ΒΓ3υο1ιΙΪ8θ1ι
164. Καί τις νεωστί έν ταΐς άνασκαφαΐς τοΟ Κε-
ραμεικοΟ ευρεθείς εν τεμαχίοις Παναθ. άμφορεύς
φέρει τήν έπιγραφήν επί Θεοφίλου άρχοντος, ανή-
κει δέ καί ούτος εις ετος μικρών Παναθηναίων
3487/7='Ολ. 108,1. Τό έκ τών ιερών μοριών
ελαιον συνελέγετο μέν μεσοΰντος του φθινοπώ-
ρου, άλλ' ετίθετο εις τούς παναθ. αμφορείς,
τότε μόνον, δτε ήτο γνωστός δ νέος άρχων, έφ'ον
Φά έτελειτο η εορτή, ίνα γραφή επί τοΟ άγγείου
τό όνομα τοΰ επωνύμου άρ'/οντος. Άπιθανώτατα
φρονεί δ Μοιτιηίδθη Γ. 81 δτι ό επώνυμος άρχων
δηλοΐ τον χράνον της συγκομιδής τοΟ δια τά Π.
προωρισμέν^υ ελαίου. Ωσαύτως άπίθανος είναι
καί ή γνώμη του ΓθΓ§ιΐ8θη Κΐϊο 1908, 348 δτι
ή χρονολογία αύτη άναυέρεται εις τό έτος της
κατασκευής τών άμφορέων, καθ' δσον εν άμφοτέ-
ραις ταΐς περιπτώσεσι ταύταις τίθεται έν παρέργου
μοίρα ή χρονολογία της εορτής, ής άκριβώς ?ίσαν
μνημεία οί αμφορείς. Ή παντελής έλλειψις' πή-
λινων παναθηναϊκών άμφορέων μεγάλων Π.- ίσως
δηλοϊ δτι έν τοις μεγάλοις II. διενέμοντο εις τους
άθλητάς μετάλλινοι. Πότε άνετέθη ή διοίκησις
τών μικρών Π. εις ιδίους ίεροποιούς δέν είναι
γνωστόν, άλλ' ή έν ΙΟ II 163 καθοριζομένη
διοίκησις τής έλάσσονος εορτής ύπ' αύτών κα-
θίστα πιθανόν δτι έν Λυκουργείοις χρόνοις, ίσως
δι' αύτοΰ τούτου τοΰ Λυκούργου, όστις δέν είναι
ξένος προς τά Π. (πρβ. τό παρά Πλουτάρχω β.
δέκα ρητόρ., Λυκούργου, διασωθέν γνωστόν ψήφι-
σμα τοΟ Στρατοκλέους) έγένετο τοΟτο. Τό νέον άρα
ψήφισμα δμιλεΐ πιθανώτατα περί μικρών Π.. Έκ
τούτου δέ δυνάμεθα μεθ ' όσης υπό τούς όρους
τούτους έπιτρέπεται πιθανότητος νά συναγάγω-
μεν, ότι οί ίεροποιοί έκεΐνοι δέν έζησαν έπί μα-
κρόν χράνον, άλλ' ότι βραδύτερον έκ νέου διε-
τάχθησαν τά τής διεξαγωγής τών παναθηναϊκών
εορτών. Οί άθλοθέται τελοΟσι νυν τά εις τά Πα-

29
loading ...