Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 226
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0236
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
226

' Επιγραφαί έκ της έν Άϋήναις άγοράς' νπδ Γ. Οικονόμου.

ναθήναια, τά τε μικρά καΐ τά μεγάλα, άναφερό- ϊϊβοΙι 73 (άρ. 121). 124 τηρεί την σφαλεράν πρώ-

μενα και θύουσι τεταγμένας θυσία;. Έν τω σωζο- την άνάγνωσιν κοσμηλτενοντος. Ό λνϊΐΐιβίιιι ΒβΙ

μένψ τεμαχίω μνημονεύεται θυσία εις [Απόλλωνα] 81 θεωρεί δυνατόν καΐ άρχαιότερόν τίνα Εύρυ-

τόν Προστατήριον, πιθανώς δέ ήκολούθει και θυσία κλείδην παρά τον γνωστόν τοΟ δευτέρου ήμί-

τη Άθηνα, ήτις είναι οίκειοτάτη τη εορτή.Ή συμ- σεος του 3ου αιώνος, εις δν ανέφερε την έπιγραφήν

πλήρωσις τοΟ 13ου στίχου αποβλέπει εις τον νοΟν πρότερον). Έν τοις άρχαιοτάτοις περ'ι τών άθλο-

της φράσεως μάλιστα. Εΐ και δέν εχομεν πλήρη θετών έπιγραφικοΐς μαρτυρίοις, τοις άπολογισμοϊς

την εικόνα τών θυσιών, έν τούτοις και έκ του έλα- τών ταμιών ΙΟ I 188, μνημονεύεται προϊστάμενος

χίστου τούτου εις τάς θυσίας αναφερομένου τεμα- τών αθλοθετών, π. χ. Δινλλω Έρχιεΐ και συνάρ-

χίου του κειμένου δυνάμεθα μετά πιθανότητος νά χονσι, τοιούτος ο' ό'μως δέν είναι βεβαίως έν τη

συμπεράνωμεν μάλλον μικρά ή μεγάλα Παναθή- νέα έπιγραφή ό Άγαθαϊος, ακριβώς διά την Οέσιν,

θήναια. ήν κατέχει έν τη σειρά τοΟ λόγου. Πιθανώτατα

είναι ούτος χορηγός εις την πομπήν δαπανήσας

Πότε καθόλου κατελύθη ή άρχή τών άθλοθε- μεγαλομερώς1, διό ίσως και προ τών άγώνων

τών δέν είναι γνωστόν, έξηνέ/θησαν δέ περί τοΟ αναφέρεται. Χορηγία τών Παναθηναίων ώς και

πράγματος διάφοροι είκασίαι. "Ηδη ό ΚοθΙιΙθγ τών Ηφαιστείων κά. είναι γνωστή έκ παλαιοτέρων

(ΙΟ II δΐιρρί. 421· πρβ. II 1289. ΑΜ III) ή/.α- χρόνων, άποδίδεται δέ μέχρι τοοδε ή κατάλυσις

σεν ότι ή έν μεταγενεστέραις έπιγραφαΐς άναφαι- αύτής εις Δημήτριον τον Φαληρέα, όστις είκάζε-

νομένη άγωνοϋεσία τών Π. κατεστάθη όλίγω ύστε- ται ότι είναι και ο ιδρυτής της άγωνοθεσίας τών

ρον της άγωνοθεσίας τών Διονυσίων τω 308 π. Π. (τελευταϊον και ΡθΓ§ιΐ8θΐι ΗΑ 56). Άλλα

Χρ. καταργηθέντων τών αθλοθετών. Ό 8αηά\ν&11 φαίνεται ότι ή χορηγία τών Π. διετηρήθη μετά

άβ ϊηβίϊΐαίίβ γθϊ ρχιΜϊοΗβ ΑίΗβηϊθηΒΪιιπι ροδί Απ- της άθλοθεσίας και μέχρι τούλάχιστον τών χρό-

βΐοίβΠβ αβί&ίθΐη οοπιπηιΐ&ίϊδ (Αοίει 8.8. Γθηηίο&θ νων νέα.ς έπιγραφής, διότι θα ήτο άπίθανον νά

ίοιη. 34 η° 4 ΗβΙδίπ^ίοΓβ 1906) σ. 19 άναλαμβά- δεχθώμεν άνασύστασιν της άρχής έν τω τρίτω

νων τήν είκασίαν ταύτην το0 ΚοθΙιΙθγ φρονεί ότι αίώνι. Είναι προς τούτοις άξιον σημειώσεως ότι ή

άπό τοΟ 309/8 περίπου μέχρι του 229 άπασαι αί έν λ. άϋλοϋεσία άπαντα άκόμη έν τώ 2".' μ. Χρ. αί-

Άθήναις έοοται διωκοΟντο ύφ'ένός ενιαυσίου άγω- ώνι έν αύτώ τω καταστατικά» τοΟ θιάσου τών Ίο-

νοϋέτον. Ό Ρθ^ιΐδοη τέλος Κ1ΪΟ 1908 σ. 347 βάκχων (161-178 μ. Χρ. ϋίίί. 8?11ο§β 737 —

δέχεται ότι έν τή περιόδω εκείνη υπήρχε μόνον Ζϊθΐιβη Σ8 46) εν στ.1 28^ κέ.: δς δ' αν τών

συμβούλιόν τι άγωνοθετών μέχρι μέν τοΟ 229 Ίο βάκχων λάχη κλήρον η τειμήν η τάξιν τι&έτω

άδιαφόρως κατανεμομένων τήν διοίκησιν τών δια- τοΐς Ίοβάκχοις σπονδήν άξίαν της τάξεως || γάμων

φόρων εορτών, άπό δέ τοΟ έτους εκείνου ρητώς ίκ γεννήσεως χοών εφηβείας πολειτείας ραβδοφορίας

τών προτέρων έφ' έκάστην έορτήν καθισταμένων. βονλείας ά&λοϋ'εσίας πανέλληνος γερουσίας ΰε-

Τό νέον ψήφισμα κατά τοΟτο προάγει τό ζήτημα, σμοΰεσίας κλπ. Άλλ' είναι ζήτημα άν πρόκειται

οτι διδάσκει τήν ύπαρξιν άθλοθετών και μεσοϋντος ένταΰθα περί άθλοθεσίας τών Π., όπερ δέχεται ό

τοΟ 3ου π. Χρ. αιώνος. Παναθηναϊκού τίνος άμφο- Ζίβΐιβη αύτ. 146, άποκρούει δέ ό ϋίΙί;βηΐ3Θΐ·£Θΐ\

ρέως τεμά/ιον εύρεθέν ένΜήλω καϊ φέρον έν ή άλλως Μετά τά είρημένα έπιτρέπεται νά άμφιβάλλη

θέσει άπαντα ό άρχων τήν έπιγραφήν άγωνο^ε- τις πλέον περί της άρθότητος της χρονολογίας του

τον(ν)το[ς . . . (Β8Α I 197 (Ο. 8πιί11ι). λνίΐΐιβίιη εις Ήράκλειτον τον Άθμονέα ψηφίσματος II 371ΐ>

ΒΟΙ 82 ν. ΒΓ&αοΙιΙϊδοΙι 73 άρ. 120) δέν είναι, τιθεμένου τελευταϊον εις τό ετος 274/3 (Κΐΐο VIII
ώς ένει, άρκετον νά μεταβάλη τά πράγματα. Άνα-

( ' ( 1 Ή λέξις μεγαλομερής εϋοηται εν συγγενεΐ έπιγοαβη, τώ ε!;

μιμνήσκω και τό τεμαχιον τό φέρον την έπιγραφήν Ήράχλειτον τόν Άθ^νέα άγωνοθέτην ψηφίσαν ΙΟ II 371 Τό

ταμ]ΐεύθντθς Εύρνκλείδον (ΒβΠΙΚίΟΓΪ ΟΗθΟίΐ. 11. αντίθετοι παρέχει πάλιν περί χορηγού προκειμένου τό εις Άριστοφ.

ΧΤ1 ., , ι λτ τττ-11 ι π ι ·ι τι τ" ι Α ολο 'Αναρν, 1150 άοναΐον σνόλιον: οι δέ λέγουοιν δτι ποιητής ων κα-

8ΐζ. νβι1(ΙθΓ πιν. Χ.λΥιΙΙίθΙηι Β. ρΐιιΐ.ΨοοίιΛυυΔ. ;«,«.,, , . ,„ ,, , , ' , ,

1 Κος (ο Αντίμαχος ο Ψαχαοος) χορηγών ποτε μικρολογως εχρη-

1100. ΡβΓ^υδοη Κΐίο 1908, 350. Ό ν. Βγ&ιιοΙι- σαιο τοις χορενταϊς
loading ...