Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 227
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0237
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έπιγραφαί έκ της έν Άϋ'ήναις άγοράς' υπό Γ. Οικονόμου.

227

1908, 345), έκτος έάν πρόκειται περί εκτάκτου
άγωνοθεσίας των Π. ήτοι άλλως λειτουργίας έπ'έκ-
τάκτω περιστάσει αναληφθείσης [κάί άνατίϋ·ησι τη~
Άϋηνα τη Νίκη γραφάς έχουσας υπομνήματα των
τω βασιλεΐ πεπραγμένων προς τούς βαρβάρους
υπέρ της των Ελλήνων σωτηρίας) και αναφερομέ-
νης μάλιστα [Λεν εις την δαπάνην τών εορτών,
έλάχιστα δέ εις το διοικητικόν αυτών μέρος. Τά
αυτά δυνάμεθα νά είπωμεν και περί τοΟ έν έ'τει
282/1 θεωρουμένου πιθανού δευτέρου άγωνοθέτου
Γλαύκου, εί και το πράγμα χρήζει ασφαλεστέρας
άποδείξεακ.

VI.

Στήλη ένεπίγραφος έξ ύμηττίου λίθου έλλιπής
τά άνω. Εύρέθη τη 21 ϊΐ φεβρουαρίου 1908 ένω-
κοδομημένη έν μεταγενενεστέρω κτίσματι, διεκρί-
νετο δέ τότε εν τισι τών γραμμάτων έρυθρόν χρώ-
μα. Ύψ. 0-50, πλάτ. 0'48, πάχ. 0Ό95· ΰψος
γραμμάτων 0Ό06, διάστιχον 0Ό05. Έκαστος
στι/ος περιείχε 46-48 γράμματα. Στίχοι κειμέ-
νου σώζονται ένδεκα, ύπ' αύτοΰς δέ ύπάρχουσιν
ονόματα έν τρισί στήλαις, ών εκάστη αριθμεί είκοσι
στίχους. Τών ονομάτων τούτων το πρώτον και τό
ογδοον της πρώτης στήλης είναι παλίγγραπτα.
Κάτω ονόματα στεφανουμένων εντός τεσσάρων έγ-
χαράκτων κύκλων, οίτινες είναι βεβαίως λείψανα
τών διά χρώματος δεδηλωμένων ποτέ στεφάνων.

Ό λίθος άπολήγει κάτω εις άποκεκρουμένον τό
πλείστον νΟν έ'μβολον. Απόκειται έν τω Έπιγρα-
φικώ μουσείω ύπ' άριθ. 468 (είκ. 2, σελ. 228).

Το ψήφισμα, ό'περ περιέχει ή στήλη, άναφέρεται
εις έπαινον υπαλλήλων της βουλής και τοΟ δήμου
κατ' είσήγησιν τών υπογεγραμμένων πρυτάνεων
της Έρεχθη'ίδος, προστίθεται δέ εις σειράν ό'λην
όμοιων επιγραφικών μνημείων, άπερ συνήγαγεν Ό
ΡΓ&ηοοίίθ Όθ Ια Ιβ^ΐδΜίοη αίΐίθηϊθηηβ 8πγ 1β8
<ϋ8ίϊηοΙίοη8 1ιοηοπ£ΐς[υθ8 25 κατά \νί11ΐΘΐιη, ΑΜ
XXI 1896 435· (πρβ. ΙΜίαικΙβη άτΆχη. Αιιί-
ΜΙΐΓ. 211).

Έκ τών έν τώ κειμένω τοΟ ψηφίσματος μνημο-
νευομένων όνομάτων ό Εύκλης Βερενεικίδης (και
κάτω έν στεφάνω) είναι πιθανώτατα ό αυτός ποός
τον έκ τών ψηφισμάτων ΙΟ II 393. 394 και ΑΕ
1903, 65 γνωστόν κήρυκα της βουλής και του

δήμου, ό'στις, ώς λαμπρώς άπέδειξεν ό \νϊ11ΐθ1ιη
έν ΌΌΑ .συνενώσας τους λίθους ΙΟ II 391 και
393 , έκηρύκευσε και επί Προξενίδου άρχοντος ούγι
πολλώ πράτερον τοΟ άρχοντος Άριστάλα 161/0
π. Χρ. (πρβ. και Κοίβθ Αίί. ΑγοΙι. 100). Είναι
πιθανώτατον ό'τι και έν τη ημετέρα έπιγραα>η δ
Εύκλής ώς κήρυξ τιμάται, διά τούτο δέ και συνε-
πλήρωσα έν στ. 4".1: και τδν κήρυκα της βουλής
και τοϋ δήμου. Έν τω οίκείω στεφάνω δέν άναφέ-
ρεται ό τίτλος του Εύκλέους, ίσως διότι έδηλοΟτο
έν τώ κειμένω. Πόσον διήρκει ή ύπηρεσία τών τοι-
ούτων δημοσίων ύπηρετών δεν είναι παραδεδομέ-
νον, δυνάμεθα δ'ό'μως έξ αύτοΟ τούτου τοΟ. παρα-
δείγματος του κήρυκος Εύκλέους μετ' άσφαλείας
νά συμπεράνωμεν, ό'τι οί υπάλληλοι ούτοι δεν ήσαν
ενιαύσιοι, άλλά προσελαμβάνοντο έπί τινι ώρι-
σμένη έκ τών προτέρων περιόδω ή παρέμενον έν τη
θέσει έφ'ό'σον έπήρκουν εις την άποστολήν αυτών.
Ό,τι δέ ό Αριστοτέλης έν ΑΠ 62, 2 λέγει περί
του κήρυκος και του αύλητου τών έννέα αρχόντων:
επειτ ές σίτησιν λαμβάνουσιν έννέα άρχοντες τέτ-
ταρας όβολούς έκαστος και παρατρέφουσι κήρυκα
και αύλητήν, εξαρτά μεν αύτοΰς έκ τών προϊστα-
μένων αυτών, άλλά δεν επιβάλλει και την άλλα-
γήν αύτών μετ' έκείνων.

Διά της ταυτίσεως τοΟ Εύκλέους έχομεν οπωσ-
δήποτε καθωρισμένην την περίοδον,έντός της όποιας
έγένετο τό ψήφισμα ήτοι τό πρώτον ήμισυ της δευ-
τέρας π. Χρ. έκατονταετηρίδος. Και αί άλλαι δέ
άπό τών προσώπων ενδείξεις εις τους αύτούς περί-
που άγουσι χρόνους. Ουτω π. /. ό Αημόστρατος
Διοννσοδώρου Εύωνυμεύς ό έπί Προκλέους 98/7
έπιστάτης τών προέδρων (ΚΪΓοΙιηθΓ 3618) είναι
πιθανώτατα του ημετέρου πρυτάνεως Διονυσοδώρου
Εύωνυμέως υιός. Δέν είναι άδιάφορον νά παρατη-
ρήσω ότι ό Διονυσόδωρος έν τώ προκειμένω πι-
νάκι τών Εύωνυμέων πρυτάνεων είναι όγδοος και
κατ' άκολουθίαν, έπειδή, ώς εικάζω, οί πρυτάνε^
εγράφοντο έν έκάστω δήμω κατά σειράν ηλικίας,
ανήκει εις τούς νεωτέρους τών συνδημοτών αϋτου
πρυτάνεων. Αλλη χρονολογική άφετηρια είναι ό
έπί Διομέδοντος άρχοντος (232/1 π. Χρ. Κοίβθ
66) άναφερόμενος έφηβος - - Αντιπάτρου Λαμπ-
τρεύς (ΚΪΓοΙιηθΓ 1171), ού υίός τό παππώον φέρων
όνομα φαίνεται ό ημέτερος [Άντί;]πατρός Ααμπ-
loading ...