Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 230
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0240
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
230

Έπιγραφαι εκ της έν 1 Αθήναις αγοράς" υπό Γ. Οικονόμου.

ψηφίσματι άπαντώντι Δημητρίω Άναγυρασίω δεν
δύναται αναμφισβητήτως νά πιστωθη.

Εις τους αυτούς ωσαύτως χρόνους άγουσι και
τό επιτύυιβιον της Νεοστράτης Θαλιάρχου Περγα-
σήϋ·εν ϋυγατρδς (ΚϊγοΙηιθγ 6575 «ϊηίΐ;. II 8θ-
οαΐΐ») καί 6 έν έ'τει 137 περίπου έφηβος Απολλώ'
νιος Μενεκράτου (8υηά\ν&11 23) του ημετέρου
Μενεκράτους Περγασήθεν πιθανώς υίός. Κατά
ταΟτα δεν είναι άπίθανον 5τι και ό έν τω άττικώ
τετραδράχμω αναφερόμενος τρίτος άρχων Κλέαρ-
χος (186-146 π.'Χρ. ΚίΓοΚηθΓ 6793 —8υηά-
\ν&11 υιιΙθΓ8ΐιοΙιυη§'Θη ζυ άβη αίίϊβοΐι. Μϋηζβη
]'ϋη§6Γβη 8ίϋθ8 42) δύναται νά είναι ό αύτός τω
Κηψισιεΐ Κλεάρχω. Το αύτό δέ δυνάμεθα νά εί-
πωμεν καί περί του Τίμωνος Κηψισιέως (ΚΪΓβΙιηβΓ
13838-τ8υη(ί\ν&11 ΙΤηίβΓδίιοΙι. 224.

Απόγονος του τριηράρχου Θεοξένου Εύωνυ-
μέως (ΚϊπΛπθγ 6990-1. Βαηάντβΐΐ ΝΡΑ 94)
είναι Ό Θεόξενος Εύωνυμεύς της ημετέρας επι-
γραφής.

Εις την οίκογένειαν δε του Δημοστράτου Διονυ-
αοδώρου Ενωνυμέως, έπιστάτου των προέδρων επί
Προκλέους 98/7 (ΚΪΓβΙιηθΓ 3618) άνήκει ό νΰν
άπαντών Διονυσόδωρος Εύωνυμεύς.

Υπολείπονται άρα ώς νέα πρόσωπα άλλως δλως
άμαρτύρητα ή δυσταύτιστα οίδε.

Ενωννμεΐς' Ήγησίας, Δαμόκριτος, Δίων, Θέρ-
σων, Θεόδωρος Εύάνδρου, Διόδωρος, Τίμων, Διο-
νυσόδωρος, Δημήτριος (πρβ. ΚΪΓοΙιηβΓ 3401-3
και 8αηά\ν9ΐ1 ΝΡΑ 49), Θεαίτητος, Θεό[ξ]ενος,
[Ξά]ν&ιππος. Λαμπτρεϊς' Αντίπατρος, \ Αμ]φί-
μαχος, Μίκων, ' Αριοτότιμος, Καλλίας, Τιμοκρά-
της Στρονβ{ίχου) (πρβ. ΚίΓοΙιηβΓ 13776α), Αρ-
τέμων. Κηφισιεΐς' Δημοφάνης, Ποσειδώνιος, Μο
σχος, Κλέαρχος (;), Βά&υλλος, Θεάγγελος, Φιλό-
μηλος. Άνα,γνράοιοί' Αεωνίδης, Μήδοκος, Φί-
λων Φίλωνος, Σμίκυΰος (εγγονός πιθανώς τοΟ επί
Δίομέδον'τρς 233/1 ιερέως Σμικύϋ·ου ιερέως Ανα-
γυρασίου ΚΐΐΌΐιήθΓ 12786), Τιμοκράτης, Χαιρε-
λείδης. Άγρνλεΐς' Πολύξενος, Εϋκριτος, Βουλό
στρατός. Περγαοβίς' Σύμμαχος, Θαλίαρχος, Με-
νεκράτης. Παμβωτάδαΐ' Πολύζηλος, Ηράκλειτος
(υίός αύτοΟ ό παρά ΚΪΓβΙιηθΓ 13217 Σωσιγένης
Τίρ. Παμβ.).'Εκ Κηδών' Καλλίστρατος, Γόργις.
Σνβρίδης Διογένης και Φηγονσιος Αρτέμων.

ΤοΟ γραμματέως Διονυσίου Άνακαιέως πρόγο-
νος είναι ό έν αναθηματική επιγραφή τών μέσων
του 4ου αιώνος άπαντών Κιχήσιππος Διονυσίου
Ανακαιεύς (ΚίΓοΙιηβΓ 8448).

Έν τέλει αναφέρω ό'τι κατά τάς ενδείξεις του
λίθου ό ιερεύς του επωνύμου άνεγράφετο συντο-
μώτατα έν τω κειμένω. Το όνομα αύτοΟ ελλείπει
καϊ έν τώ οίκείω στεφάνω κάτω.

VII.

Στήλη ύμηττίου λίθου ένεπίγραφος, ελλιπής
άνω και κάτω. Ευρέθη τω 190/ κα'ι απόκειται έν
τφ Έπιγραφικώ μουσείω ύπ' άριθ. 479, έχει δέ
υψ. 7 68, μήκ. 0'53 και πάχ. 0Ί05.Τών γραμ-
μάτων τά μεν του κειμένου εχουσιν υψ. ΟΌΟο,
τά δετών υπογεγραμμένων όνομάτων ΟΌΟ/' διά-
στιχον 0Ό04- στίχοι κειμένου δέκα πέντε. Τινά
τών πρυτανικών όνομάτων είναι παλίγγραπτα, δύο
δέ απολεσθέντων Ό χώρος έμεινε κενός. Περί τών
γραμμάτων καθόλου παρατηρώ, ό'περ και έν τη είκόνι
είναι όρατόν, ό'τι δεν έχαράχθησαν πάντα άρτια,
άλλά κατά κανόνα καταλείπονται εις την δια χρώ-
ματος συμπλήρωσιν ή οριζόντιος κεραία του Α, ή
μέση του Ε και ή τοΟ Θ (είκ. 3). "Αλλο παρά-
δειγμα της δι' όλης της έπιγραφής τηρήσεως τών
αυτών άρχών χαράξεως είναι καϊ τό ψήφισμα 16
II 438. Μ εμονωμένων οέ άτελών γραμμάτων το
τελευταϊον παράδειγμα και βιβλιογραφία έν ΑΕ
1910,73. 'Επί τη ευκαιρία ταύτη μνημονεύω ό'τι
έπί έπιτυμβίου στήλης του ΚεραμεικοΟ, ευρεθείσης
έν ταϊς τελευταίαις άνασκαφαΐς, άνεγινώσκετο σα-
φέστατα, οτε αύτη έξήχθη έκ της γης, δια τών
ιχνών τοΟ χρώματος όλον όνομα άλλως άχάρακτον.

Και τό ψήφισμα τοΰτο έγένετο υπέρ τών 6παλ-
λήλων της βουλής και τοΟ δήμου, ώς και το προ-
ηγούμενον, εχει δέ τό σωζάμενον μέρος αύτοΟ συμ-
πεπληρωμένον ώς έν σελ. 231 παρέχεται.

Οί ύπογεγραμμένοι πρυτάνεις άνήκουσι πάντες
εις την Αεωντίδα φυλήν.

Άνώτατον χ^ρονικόν όριον, προ τοΟ όποιου δεν
είναι δυνατόν νά έγένετο τό προκείμενον ψήφισμα,
παρέχει ήμϊν τό δημοτικόν τοΟ γραμματέως της
βουλής και τοΟ δήμου Δημητρίου Άπολλωνιέως,
καθ' όσον είναι παραδεδομένον ότι Ό δήμος Άπολ-
loading ...