Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 233
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0243
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έπιγραφαι έκ τής έν Ά&ήναις αγοράς- ύπδ Γ. Οικονόμου. 233

3738), δστις είναι πιθανώς τοϋ ημετέρου πρόγονος- τε επιδόσεως και της μειώσεως του πληθυσμοΟ

Ωσαύτως άπόγονος τοΟ παρά ΚϊγοΙιπθι' 1939 Ά- αττικών δήμων έντος τοΰ άπό τοΟ 2ου ήμίσεος του

ριστοκράτονς Μίκωνος Χο?άείδον φαίνεται ό έν 4ου π. Χρ. αιώνος μέχρι περίπου τοΰ 150 π. Χρ.

τοις Χολλείδαις αναφερόμενος Αριστοκράτης. διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος. Έκ τών άστι-

Τών άλλων προσώπων τινά είναι δυσταύτιστα, κών δήμων της φυλής οί μάλιστα πολυάνθρωποι

τά δε πλείστα νέα. Πρωτοφανή έν τη άττική προ- είναι νυν οί Χολλεΐδαι και οί Λευκονοεΐς, είναι δε

σωπογραφία ονόματα είναι τάδε' Μείζων (σύνηθες ήλαττωμένος Ό πληθυσμός τών Άλιμουσίων και

το Μειξωνίδης), Σωκρατΐνος, Σώστρων, Σωτήριος, τών Σκαμβωνιδών. Ή μείωσις φαίνεται γενική έν

Κερρϊνος. τη μεσογαία, ένθα οί Φρεάρριοι, άλλοτε μέγας δή-

Όνόματα πρυτάνεων σώζονται νυν ακέραια ή μος έχων εννέα βουλευτάς, καταπίπτουσιν εις τούς

έλλιπή τεσσαράκοντα εξ. Υπεράνω τών [Λευκό- τρεις. Τουναντίον παρατηρείται αύξησις του πλη-

νο]έων έν τή πρώτη στήλη υπάρχει θέσις τριών θυσμοΰ τή; παραλιακής τριττύος, έν ή ιδία οί Παι-

στίχων, ών τούς μεν δύο έπλήρουν πρυτανικά όνό- ονίδαι παρουσιάζουσι μεγάλην διαφοράν έν σχέσει

ματα, τον δε άλλον τό δημοτικον αυτών. Έάν εις προς τούς προγενεστέρους πρυτανικούς καταλόγους,
τούτους ποοσθέσωμεν και τά δύο άπεξεσμένα όνό- Έκ τών δήμων, οί'τινες έκτος τών έν τή νέα

ματα, συμπληροΰμεν τον δΓ έκάστην πρυτανείαν έπιγραφή άπαντώντων, μνημονεύονται έν ταΐς προ-

άπαιτούμενον άριθμον βουλευτών, όστις ό'μως μό- γενεστέραίς άναγραφαΐς, ευλόγως έλλείπουσιν έν-

νον βραχύτατον, μέχρι τής δι' άγνωστον λόγον ταΟθα βεβαίως οί Κολωνεΐς και οί Έκάληθεν, άτε

συμβάσης έκκολάψεως, ύπήρξε πλήρης, άποτελοΰντες μέρος της Πτολεμαΐδος άπό του

Άξια ιδίας έπιστάσεως είναι ή σύγκρισις του 224/3 π. Χρ., έτι δέ καί οί Σουνιεις ώς άνή/.οντες

νέου καταλόγου τών πρυτάνεων τής Λεωντίδος προς ε'[ί την Άτταλίδα άπό τής ιδρύσεως τής φυλής

άλλους προγενεστέρους ομοίους καταλόγους ώς ταύτης. Τούς Λευκονοεΐς συνεπλήρωσα υπεράνω

ποος τόν άριθμον τών ύφ' εκάστου δήμου παρεχο- τών Σκαμβωνιδών άλλως τε καί διότι τό υπάρχον

μένων βουλευτών. Λί σχετικαί ήδη γνωστα'ι έπι- κενόν μόνον δια τοΰ δημοτικού" τούτου πληρούται

γραφαί είναι" 16 II 864 (άρχων του 4ου π. Χρ. ασφαλώς. Υπεράνω τών Λευκονοέων άνεγράφοντο

αιώνος)- ΑΜ 1904 XXIX 244 (335/4 π. Χρ:). δύο πρυτάνεις ή Κήττιοι ή Ποτάμιοι· αμφότεροι

ΑΜ 1885 Χ 106 (τοΰ 330 περίπου π. Χρ.)· πρβ. οί δήμοι ούτοι είναι καί έν άρχαιοτέροις χρόνοις

8αη(1\ν8ΐ1 ΒθίίΓ&^θ ζιιγ 8θζί&1-ρο1ΐΙΪ8θ1ΐΘη Οθ- μικροί.

δοΐιΐοΐιίθ Αΐ1ΐθΠ8 ϊπι Ζβίί&ΙίβΓ άθδ ϋθΐπο8ί1ΐθηθ8 Εις τό αύτό πόρισμα κυμάνσεως τοΟ πληθυ-

σ. 83-4. σμοΰ καταλήγομεν, έάν λάβωμεν ύπ'οψιν καί τούς

Νέα επιγραφή ΙΟ II 864 ΑΜ 1904 ΑΜ 1885 έν τή προηγουμένη έκ τής αγοράς έπιγραφή άνα-

Λευκονοεΐς .
Σκαμβωνίδαι
Εύπυρίδαι .
ΐβάδαι . . .
Αίθαλίδαι. .
Φοεάρριοι. .
Παιονίδαι. .
Χολλεΐδαι .
Πήληκες . ·
ιμουσιοι .
Κρωπίδαι. .
Έξ Οίου . .
Δειοαδιώται.

^ ^ φερομένους πρυτάνεις τής Έρεχθηίδος, εί καί προ-

3 — κειμένου περί τής φυλής ταύτης δεν δυνάμεθα νά

3 2 2 2 τελέσωμεν τήν παραβολήν δια πάντας τούς δή-

1 2 — — μους, διότι στερούμεθα πλήρων πρυτανικών άνα-

5 2 — [2] γραφών άρ/αιοτέρων χρόνων. Δήμοι άρα, ών δυ-

3 9 8 — νάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τήν έξέλιξιν, είναι

^0 3 — 2 ή 3 μόνοι οί έξής'

' (9) 2 2 ΑΜ 1904 ΙΟ II 995 βιιρρί. 996

2 2 _ _ 400-350 π. Χρ.

2 3 3 — Εύωνυμεΐς . . 7 2 —

2 1 Κηφισιεΐς. .8 - +3

4 1 — Άναγυράσιοι . 9 9

1 2 — Περγασεΐς . . 3 2 3

Ό συγκριτικός πίνας" παρέχει σαφή εικόνα τής Φηγούσιοι. . . 1 1 —

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1911. 30
loading ...