Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 240
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0250
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
240

Επιγραψαϊ έκ τής έν "Αθήναις άγοράς' υπό Γ. Οικονόμου.

πιθανώτατα το όνομα Φιν]τίας. Σαρδιανός κλπ. και ά'^ωΐ' πο'ΐεωΐ' πολ^είτης και

Ή γραμματική της επιγραφής Α[Ι(=σ)φυυ και ή βουλευτής κλπ.),
ορθογραφία αύτής Μειλήσιος τάσσουσιν αυτήν πι- Συνεδέοντο ώσαύτως δια της αυτής εκφράσεως

θανώτατα εις την άπο του 1ου μέχρι του 20ϋ μ.Χρ. και κύρια ονόματα ένός καϊ του αυτοΰ προσώπου,

αιώνος περίοδον. □ = σ Β&ΓΪθΙά Η&ηάβιιοΐι II 485. ένθα δε ταΟτα ήσαν πλείονα τών δύο παρατηρείται

488. ΙΟ- III 430. 158. — υυ Β&ΐ'ίβΜ αύτ. 47/ ότι δια του δ καϊ συνδέονται μόνον τά δύο τε-

άναφαίνεται συνηθέστερον άπο του 160 π. Χρ.— λευταϊα. Βεβαίως είναι σαφές το πράγμα, ένθα

Άπαντα ο'ομως ήδη έν επιγραφή του 4ου αιώνος ώς πρόκειται περί προσωνυμίου ή έπωνυμίου, το δ' άρ-

ειςεν ό λΥίΙΙΐΘίπι <ϊ^ IV 75* πρβ. ΙΟ XII 2, 74. -/αιότατον παράδειγμα παρέχει ό "Ηρόδοτος 6,71:

ΛνϊΙΙιβΙηι ΟΙ XII 123. Περί του εί ΜβΪ8ίθΐΊΐ3η8- Ζενξίδημος τον δή Κυνίσκον μετεξέτεροι Σπαρτιη

8οΙι\νγζβΐ' 48 έ. Ν&ο1ιηΐ3ΐΐ8οη ΒαΡ άβτ ιηα§η. τέων έκάλεον Ββοΐιΐβΐ δρίίζη&ηίθη ο). Παρα-

ΙηβοΙίΓ. 35. δείγματα είναι πολλά, διευκολύνεται δε ή εΰρε-

Είς τον 40ν καϊ 3ον π. Χρ. αιώνα τάσσει ό Α. σις αυτών οιά τών εύρετηρίων ιδία τών νεωτέρων

Βι-ϋοΙίΐιβΓ Οτη&ηιβηί υηά Ροπή άβΓ &ίίΪ8θ1ιβη επιγραφικών συνταγμάτων. Προς πίστωσιν άνα-

6ΓΕΐ08ίθ1βη 13 (πρβ. 21) τάς μετ'έζωγραφημένου α>έρω ΟΙΟ III 4717: βασιλευόντων Κλεοπάτρας

στρογγύλου επικράνου επιτύμβιους στήλας. Ό τύ- Φεάς Φιλοπάτορος καϊ Πτολεμαίου τον και Κα'ι-

πος του άναγλύπτου στρογγύλου επικράνου κατέρ- οαρος. 16 XII, 2 άρ. 134. 238. 39/. 16 XII, 3

χεται και εις νεωτέρους χρόνους, ώς διδάσκει το άρ. 477. 532, 2 και 4: Ώλιος Πλώτιος Κρά-

νέον έκ τής Αγοράς παράδειγμα και τά συγγενή τερος δ καϊ Αριστοφάνης- Ώλος Πλώτιος Θεό-

αύτώ. δοτός δ καϊ Χαρίτων. 16 IX 2 σελ. 316 υπό το

Το όνομα Μηνόψιλος άναμιμνήσκει τήν εύρύ- αρθρ. ηοηιΐηίΐ τής $ 6. Ή πολυωνυμία οηλοΰται

τατα έν Μ. Ασία διαδεδομένην οίκογένειαν κυρίων άλλως ενίοτε και διά παραθέσεως τής λ. ό καλ,,ού-

ονομάτων παραγομένων έκ του Μηνός, ο δ ή λατρεία /«ενός ή (ο) λεγόμενος π. χ. 016 III 4710 ^_4ι-

έκ Καβίρουν του Πόντου όρμηΟεΐσα (Στράβων σ. γύπτου): Απολλώνιος "Ερωτος τοϋ "Ερωτος

558) και ήδη έν παλαιοϊς χρόνοις έφ'όλην σχεδόν μητρός Άριστίου λεγόμενος ό τοϋ 'Έρωςψα ,Τ.

τήν Μ. Άσίαν έπεκταθεΐσα έ'φΟασεν είτα και εις Κθϊΐ—Α. ν. Ρΐ'Θΐηθί'Βίθϊη Ββποΐιΐ; ϋ. θ. ΚθΪ8Θ ίη

τήν Άττικήν, ήδη προ τοϋ τρίτου π. Χρ. αιώνος, Ι,γάϊβη αηά άβΓ βΜΙ. Αΐθ1Ϊ8 σ. 1: Μαγνησίας

άλλα παρέμεινεν ενταύθα μόνον ώς ιδιωτική λα- τής ύπό Σιπύλω: Απολλώνιος Α... δ καλούμενος

τρεία τών έκ τής Ασίας δούλων (Ββοΐιίθΐ-Ρϊοΐν . . . Άξια μνεία: είναι και ή Λυκιακή επιγραφή

ΡβΓ8θηβηη&ΐΉβη σ. 6. 20/.— Ζίβΐιβη Β8 σ. 150). 016 III 4322: Ένΰάδε κεϊτε παις Συνεγδήμου

Άρχιτέκτουν Μηνόφιλος έκ Μιλήτου έν επιγραφή ηι ετών ω οϋνομα μήτηρ ήδ' δ πατήρ Συνέγδημον,

ΑγοΙι. Απζθϊ^θγ 1904 σ. 8. οι δ' άλλ^οι πάντες έπωνόμαοαν Βϋάον. Γνωστή

Τελευτών παρατηρώ βραχύτατα περί τής έκ- δέ είναι και ή έκ τής άχαϊκής Δύμης επιγραφή ή

φράσεως ό και δτι δεν είναι έν άρχαιοτέροις /ρό- καταδικάζουσα εις θάνατον ίεροσύλους και κιβοη-

νοις συνήθης, έφ' όσον επιτρέπεται νά συναγάγω- λοποιούς νομισμάτων (ότι ίεροφώριον και νόμισμα

μεν έκ τών περισωθέντιυν παραδειγμάτων, άλλά εκοπτον χάλκεον), ών τά έπι δόλω βεβαίως και

Φαίνεται τών ύστέρουν μακεδόνικων ή και μόνων κατά τήν εκάστοτε παρισταμένην αύτοΐς άνάγκην

τών ρωμαϊκών χρόνων προσφιλής τρόπος προς όνο- χωριστά χρησιμοποιούμενα ονόματα δηλοΰνται διά

μαστικήν διάκρισιν, ήτις και άλλως έδηλοΰτο, δέν τοΟ είτε ή εί: Θρακίωνα εΐτε'Αντίοχος όνομα αύτω

έτυχε δέ ακόμη συστηματικωτέρας τινός έρεύνης. έστι, Κράτιν τον χρυσοχόον Κυλλήνιον ή εί Παν-

Συνεδέοντο ούτω εθνικά εις τό αϋτό πρόσωπον άνή- ταλ^έων ή εΐ τι άλλο όνομα κτλ. ϋίίίβηΐ). 8γ11θ£β

κοντά· π. χ. 16 III 480,7; Αϋλος Παντουλήιος 513. 86ΌΙ 1613.

Γαΐ{ου υί)ός Εφέσως δ και Μειλήσιος' (πρβ. 129 Έπι τούτοις αναφέρω και άττικήν έπιγραφήν

Ούαλέριος "Εκλεκτός Σινωπεύς βουλευτής και Ά- 16 III 1282, ένθα δηλουται μεταβολή ονόματος.

ϋηναΐος και Δελ^φός βουλευτής και Ή/,εϊος και Ίεροφάντης Γαργήττιος δ ποτέ Φίρμος. Φίρμος

Έτνπ. 11.4.12.
loading ...