Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 2
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0012
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
2 Έλευοίπακής νεκροπόλεως

έν ετει 1902 κυρίως έξερευνηθέν μέρος κείται κατά
το δυτικον πέρας της προ του 1898 ανασκαφής,
ήτοι προς δυσμάς του τοίχου Ζ εϊς μήκος περίπου
15 υ. , εις πλάτος δέ προς νότον του ρωμαϊκού δχε-
τοΰ' περίπου 8 [Λ. Μέρος του οχετού ένταΰ'θα καθη-
ρέθη, έφ'ό'σον έπέβαλλενή ανάγκη τής ανασκαφής.
Το έν ετει 1902 άνασκαφέν μέρος τοΟτο συμπερι-
λαμβάνεται έν τω έν πίν. 1 διαγράμματι. Πλην
τούτου έπεξετάθη κατά τι κα'ι ή ανασκαφή του
παρά τον ΟολωτΌν τάφον έν ετει 1898 άνασκα-
φέντος μέρους, άλλά τούτο δεν περιελήφθη εις το
είρημένον έν πίν. 3 διάγραμμα.

ΜΕΡΟΣ Α'.

ΑΙ προϊοτορικαϊ ταφαί.

Βλάβαι τής νεκροπόλεως οπωσοΟν λόγου άςιαι
προελθοΟσαι εκ σκαφών ή κτισμάτων νεωτέρων
αυτής δεν παρετηρήΟησαν ούτε έν ετει 1898, ούτε
έν ετει 1902, ώστε εντός των στρωμάτων έκείνων
τής έπιχώσεως, έν οις κείνται αί ταφαί, ουδέν
ίχνος νεωτέρων χρόνων έφάνη *. Ευτελή τοιχάρια
έντός τής νεκροπόλεως ευρέθησαν και πάλιν όχι
ολίγα" επειδή δε το άτεχνον και αύτοσχέδιον τής
κατασκευής αυτών ουδέν παρέχει τεκμήριον δηλοΟν
οπωσδήποτε τον γρόνον, καθ όν έκτίσθησαν, τά δε
έν Έφημ. Αρχ. 1898 σελ. 44-48 γεγραμμένα
περί τής χρονολογίας αυτών εξήχθησαν μετά έπι-
πόνους, δυσχερεστάτας και όχι πάντοτε αναμφίβο-
λους παρατηρήσεις κατά την έν τω κυκλικώ κτιρίω
Α άνασκαφήν, προσεπάΟησα έν ετει 1898 μετά
ιδιαιτέρας έπιμελείας νά εξακριβώσω την χρονο-
λογίαν τών τότε ευρεθέντων τοιούτων τοιναοίων2.
Αί άσφαλέστεραι περί τούτου παρατηρήσεις έγέ-
νοντο προς βορραν του πρότερον άνεσκαμμένου
μέρους, ήτοι προς δυσμάς του τοίχου ΙΙ' προς
βορραν δε του τοίχου Σ, οΓτινες αμφότεροι ήσαν
γνωστοί εκ τήο προ του 1898 ανασκαφής. Αυτόθι
ευρέθησαν μικρά μεν άλλ οχι ολίγα τοιαύτα τοι-
χάρια κείμενα έν άλλεπαλλήλοις στρώμασι τής
έπιχώσεοκ, μετ' αυτών δε και στρώματα τέφρας

1 Περί τίνων ρωμαϊκών κονιαμάτων κατακενωσμένων έν νεωτέρα
τινι σκαφί) θα γίνΥ] λύγος περαιτέροι.

2 Πρβλ. Πρακτικά Α Ε 1898 σελ. 74.

άνασκαφαί' νπο Ά. Σκιά.

αλλεπάλληλα και τάφοι γεωμετρικοί πολυάριθ-
μοι, ώστε ΰπήρχον ίκανά και ασφαλή τεκμήρια
προς έκτίμησιν τής σχετικής προς άλληλα χρο-
νολογίας αυτών, καίτοι ένταυθα τό έδαφος άνυ-
ψοΰται ίκανώς άποτόμως προς βορραν, δυσχε-
ραίνεται δέ λίαν ώς εκ τούτου ή συσχέτισις τών
τοιχαρίων τούτων προς τά πρότερον άνακαλυ-
φΟέντα. Τό βαθύτατα έκτισμένον και αναμφιβόλως
το παλαιότατον τών αυτόθι τοιχαρίων είνε τό Τ'
ό βράχος του φυσικοί) εδάφους παρά μεν την γω-
νίαν του τοιχαρίου τούτου κείται 0"06 βαθύτεοον
τής αφετηρίας τής καταμετρήσεως (ήτοι τοΟ τά-
φου τής "Ισιδος), ολίγον τι δέ βορειάτερον 0"58
ΰψηλότερον τής αυτής αφετηρίας. Αύτό το τοι-
χάριον τ κείται 0,95 ΰψηλότερον τής αφετηρίας,
έτι ΰψηλότερον δέ (ήτοι 1Ό8) τό παραπλεύρως
έκτισμένον τοιχάριον τ'. Γο τ είνε έκτισμένον έν-
τός τής προϊστορικής πύρας ΕΧνίΙ, ής ή τέφρα
υπήρχε και ύποκάτω αύτοϋ και παραπλεύρως,
ώστε προφανώς είνε νεώτερον αυτής. Την περιο-
χήν, έν ή έςετείνετο ή τέφρα τής πύρας ταύτης
δήλοι ή στικτή γραμμή πέριξ. Υπεράνω του τ
διήρχετο έτερον στρώμα τέφρας πάχους μέχρι
015, ήτοι ή πυρά ΙιΧνΓ αύτη μόνον ένιαχοΟ
παρετηρήθη ότι έχωρίζετο οιά στρώματος γής άπό
τής ύποκάτω κειμένης ΙύΧνίΙ, άλλαχου ό'μως αμφό-
τερα!-ήσαν ήνωμέναι εις έν στρώμα, άλλ' επειδή
τό χρώμα τής υπερκείμενης τέφρας ήτο διάφορον
τοΟ τής ύποκειμένης, αί δύο πυραί διεκρίνοντο και
εκεί σαφώς άπ άλλήλων. Ομοίως διεκρίνοντο και
τά έν έκατέοα τών πυοών όστρακα αγγείων, διότι
έν μεν τη κατωτέρα ουδέν στιλπνόν μυκηναϊκόν
οστρακον έφάνη, άλλά μόνον προμυκηναϊκά πολυ-
άριθμα, ήτοι άμαυρόχρωμα έκ κίτρινου πηλοΟ ή
λυδικά ή άγάνωτα ευτελή διαφόρων ειδών, έν δέ
τή ανωτέρα ευρέθησαν ίκανά στιλπνά έκ τών νεω-
τέρων ειδών, έν οίς και τεμάχια έκ τών γερμανιστί
λεγομένων Βα^θΐΐίαηηθη. Και άλλως δέ δεν δύ-
ναται νά ΰποτεθή ό'τι μόνον μία πυρά ύπήρχεν
αυτόθι, άφου ευρέθη τέφρα και ύποκάτω και
υπεράνω του τοιχαρίου τ. Έντός τής άνωτέ-
οας πύρας ΕιΧνί είνε έκτισμένον το τοινάριον
τ'. Δείγματα τών έν τή πυρα ΙύΧνίΙ ευρεθέντων
οστράκων απεικονίζονται έν εϊκόνι 1, ίζ ων εν έκ
του χείλους ευμεγέθους κρατηροειδοΟς αγγείου είνε
loading ...