Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 6
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0016
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έλευσινιακής νεκροπόλεως άνασκαφαί' υπό Α. Σκιά.

κτίσματα είνε νεώτερα πάντων των αύ-όΟι γεωμε- Άφίόνας 3 και ύπό ϋόΐ'ρΐθΐά έν Λευκάδι 4 εύρεθέν-

τρικών τάρων. Ήδη όμως έξετάσας έπανειλημμέ- τας, έ'τι δε και δύο άλλοί έν γεωμετρικοΐς τάφοις,

νως καί επί τούτω το τεμάχιον της κεράμου και ήτοι ό έν Αθήναις παρά το όρφανοτροφεϊον Χατζη-

τά κονιάματα παρατηρώ δτι πάντα ταύτα είνε κώττα 5 και έτερος έν αύτη ταύτη τη Έλευσινιακή

πολύ διάφορα τών κεράμων καϊ των κονιαμάτων νεκροπόλει 6. Τοιούτοι περίβολοι δύνανται κάλλιστα

τών αρχαιοτέρων χρόνων, όμοια δε προς τά τών νά είνε έκτισμένοι ύψηλότερον τών τάφων, εις ους

ρωμαϊκών οικημάτων ι. Επειδή δε αυτόθι ολίγον άνήκουσι, ώς είνε εκτισαένα καϊ τά τοιχάρια Η

άπωτέρω υπάρχει όωμαΐκόν τι οίκημα εύρεθέν ύπό και Η" έν σχέσει προς τους παρακειμένους τάφους"

Φίλιου, πιστεύω ό'τι τά προειρημένα κονιάματα και οί τάφοι δε δεν είνε άναγκαϊον νά εύρίσκωνται

μετά της κεράμου άνήκουσι εις έκεΐνο τό οίκημα, έν μεγάλη συμμετρία προς τους περιβόλους αύτών

τυχαίως δέ έν νεωτέρα τινϊ σκαφή κατεχώσθη- διατεταγμένοι, ώς δεικνύει ό προειρημένος έν Λ,ευ-

σαν εις τό βάθος έκεΐνο. Έττειτα και άν ύποτεθή κάδι ευρεθείς περίβολος. Συμφώνως λοιπόν προς

ό'τι τά αύτόθι τοιχάρια (προϊστορικά και νεώτερα τά προειρημένα ουδέν κωλύει νά δεχθώμεν ότι τινά

τών προϊστορικών) άνήκουσιν εις οίκήυ,ατα, τά οί- τουλάχιστον εκ τών τοιχαρίων τών τριών άνωτέ-

κήματα ταΟτα έπρεπε νά ύποτεθώτιν ώς πλίνΟινα ρων στρωμάτων είνε σύγχρονα προς τους γεωμε -

ή ξύλινα άθλιώτατα και ευτελέστατα κατεσκευα- τρικούς τάφους και εις αυτούς άνήκουσιν.
σμέι*α, ώττε έγχρωμα κονιάματα Οά ήταν δι' αΰτά Οϊ προς δυσμάς της περιοχής τών πυρών ΕΧνί

όλως άνάρμοττος πολυτέλεια. Προσέτι οί πυθμέ- και ΕΧνίΙ μέχρι του τοίχου Π' ευρεθέντες τάφοι

νες τών παρακειμένων γεωμετρικών τάφων Ει VIII, είνε πάντες γεωμετρικοί, πλην του ύπ' αριθ. ΙιΧν,

XX, XIX, XXV. VII, VIII, IX κείνται πολύ όστις καίπεο ουδέν κτέοισαα εαπεοιέγων φαίνεται

ύψηλότερον του τ", ώττε τοΰτο τούλάχιστον ότι είνε προϊστορικός ένεκα το'ν μεγάλου βάθους

οπωσδήποτε δέν δύναται νά είνε νεώτερον τών τά- αυτού (1.20 ύψηλότερον της αφετηρίας) έν συ

ν -
I

φων έκείνων. Έν γένει δέ τκ έν τή Έλευτινιακή κρίσει προς τούς παρακειμένους γεωμετρικούς. Ό

νεκροπόλει ευρεθέντα τοιχάρια, ώς θά έκτεθή και τάφος ΕιΧν ήτο άπλοΟς άκτιστος λάκκος, έν ώ

άκολούθως, ουδαμώς είνε άνάγκη νά θεωρηθώσιν ύπήρχε τεθαμμένον παιδίον περίπου πενταετές,

ώς λενψκνα οικημάτων, καίτοι ήναγκάτ^ν άλλοτε "Αλλος προϊστορικός τάφος ή στρώμα τέφρας μετά

νά δεχθώ αύτά ώς τοιαύτα μή εύρίσκων άλλην προϊστορικών όστράκων δεν έφάνη κατά τούτο τό

πιθανωτέραν έ ς ή γ η τ ι ν 2. Γού^αντιον μάλιστα άφού μέρος, και όστρακα δέ παλαιότερα τών γεωμετρι-

καίτοι τοσαύτα μέχρι τούδε τοιχάρια έχουσιν εύ- κών μόνον όλίγιστα ευρέθησαν εντός τών χω-

ρεθή, όμως ούτε θύρα ούτε άλλο ουδέν σαφέστε- μάτων 7. Ενδέχεται ό'μω; νά είχον άφανισθή προ-

ρόν πους και άσφαλέστερον σημεΐον της ύπάρξεως ϊστορικαί τίνες ταφα'ι διά ΰστερωτέρων σκαφών ή

οικημάτων έφάνη, νομίζω ότι ένδεικνύεται νά δε- καϊ ύπό τών ύδάτων τών βροχών, διότι τό βραχώ-

χθώμεν ότι τά τοιχάρια ταΰτα δέν άνήκουσιν εις δες έδαφος αύτόθι κείται ύψηλά, ώστε εύκόλως

οικήματα, άλλ' είνε περίβολοι τάφων, οίοι οί ύπό ήδύνατο νά άτιογυμνωθή ύπό της βροχής, έν όσω
8. ννϊάθ έν προϊστορική νεκροπόλει παρά τάς

3 ΜϊΜθΐΙ. ΑΛβη XXI, Τϋί. XIII, ΟπιΙ). XII.

4 ϋδι-ρΐθΜ, νίβΓίβΓ Βηβί ΰββΓ Ι,θαΙιαδ-ΙΙΙίΕΐϋΕ (Αίίιβη
1907) σελ. 8.

1 Τα κονιάματα είνε λίαν πα/έα και μετά άφθονου άσβεστου και 5 ΒΓΐίοΙίηβΓ και ΡβΓΠΐοβ έν ΜΪΙΙβίΙ. ΑΛβΠ 1893 σελ. 97
άμμου πεποιημένα, φέρουτι 8έ χρώμα τά μεν άπλουν έρυθρόν, τάδε πίν. VII.

βυσινόχρουν πεποικιλμένον διά πολυαρίθμων κηλίδων. 6 Έφημ. Άρ'/. 1898 σελ. 85-86.

2 "Ιδε τά έν Έφ. Αρ/. 1898 σελ. 43 γεγραμμένα. Ο'. δυτικώτερον 7 "Α?ιος μνεία; είνε προσέτι και μυλόλιθο; τι; ευρεθεί; υπεράνω
και επί υψηλότερου έδάυου; έκτισμένοι τοίχοι II, II', [Ι' , Μ, Ν' τοΰ τάφου XX, αναμφιβόλως δε εί; προϊστορικού;, ΐσω; μάλιστα
υ και άλλοι τινές πλησίον ένεκα της έπιμίλεστέρας κατασκευή; και νεολιθικού; νρόνους ϊνήκων, όστις ε/ει έν τω μέσω βοθρίον, αδηλον
τοΰ μεταξύ αυτών ευρεθέντος σκιρωτοΰ εδάφους (Α Κ 1897 σελ. πρό; τίνα σκοπόν. "Ισω; ήτο πυρεΐον. Μήκος αυτοί 0.20, πλάτος
42, 43, 48) ϊτως δύνανται και πάλιν μετά τινο; πιθανυ'τητος νά θεω- Ο-14, διάμετρος του βοθρίου, Ο 055, βάθος αϋτοΰ 0Ό18. "Ομοιον
ρηθώσιν ώς ανήκοντες εις οικήματα, άλλ' οπωσδήποτε επειδή προφα- βοθοίον φέρει και μι/.ρο'; τις σφαιρικός τρα-/ύτης λίθο; ευρεθείς έν τή
νώ; άνήκουσιν εΐ; σχετικός νεώτεροι; χρόνους, δέν λαμβάνονται ύπ' πυοά' ΓιΧνίΙ,δστι; δμω; ού'τε ώ; πυρεΐον είνε εύχρηστο;, ούτε νά
οψιν. διατρηθή φαίνεται ό'τι έ'μελλεν.
loading ...