Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 10
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0020
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
10 Έλευοινιακής νεκροπόλεως άνασκαφαί· ύπο Ά. Σκιά.

της τέφρας ί,νΐ εκείτο 030 ύψηλότερον της άφε- Ή ανατολικώς καί βορειοανατολικώς της Ι· VI

τηρίας, επειδή ή 6ο εκείτο 2-30 βαθύτερον τού ευρεθείσα τέφρα τινά μεν έκ των αύτόθι τοι/αρίων

ρωμαϊκού οχετού ή 0,90 ύψηλότερον της άφετη- έπεκάλυπτε καί ήτο προφανώς νεωτέρα αύτών, άλ-

ρίας. Επειδή δέ το στρώμα της 1-ΎΙ είχε πά/ος λων δε εκείτο ύποκάτω ή έτέμνετο ύπ' αυτών.

1 "30, το κατώτατον μέρος αύτής εύρίσκετο περί- Μυκηναϊκά όστρακα στιλπνά ήσαν αυτόθι σπάνια,

που 1 "20 βαθύτερον τής άφετηρίας, ήτοι τού πυθ- συχνά δέ τά προμυκηναϊκά, ήτοι νησιωτικά και

μένος του τάφου της Ισιδος. Ένεκα λοιπόν τού άγάνωτα, ώστε πιστεύω ό'τι ή μεν τέφρα άνήκεν

μεγάλου τούτου βάθους, καίτοι ή ανασκαφή έξετε- άπασα εις χρόνους προμυκηναϊκούς, τά δέ μυκηναϊ-

λέσθη έν τή ξηροτάτη έποχή τοΟ έτους (ήτοι κατά κά ό'στρακα παρεισέδυσαν κατά τήν οΐκοδομήν τών

Σεπτέμβριον), ό'μως τό κατώτατον μέρος της τέ- ύστερωτέρων τοι/αρίων. Έτι νεώτερον ήτοι κατά

φρας ί,νΐ εύρέθη εις κατάστασιν βορβορώδη ι. τους χρόνους τών γεωμετρικών αγγείων έκτισμένον

Κατά τό άνατολικώτατον ό'μως άκρον αύτής πλη- είνε τό έπϊ άλλων κείμενον τοιχάριον Ο ', εύρέθη-

σίον τών αύτόθι τοιχαρίων ό βράχος τού εδάφους σαν δέ έπ' αύτοΟ και παρ' αύτό όστρακα γεωμε-

άνυψοΰται μέχρι 0"44 βαθύτερον της άφετηρίας, τρικά ίκανά. Και έν τή τέφρα ταύτη ευρέθησαν

ώστε ή τέφρα εχει όλιγώτερον πάχος και κείται άκαυστα όστά ζώων, ήτοι βοών, προβάτων, κέρας

έπ'αύτοΰ του βράχου. Τά τοιχάρια Ρ, Η καΙ Υ είνε έλάφου και τεμάχια οστράκου χελώνης, προσέτι

πάντα νεώτερα τοΟ παρ' αύτά μέρους της τέφρας δέ και δστρεα ίκανά. ΈπΙ μέρους τινός της τέφρας

ί,νΐ, καίπερ έπ'αύτοΰτοΰ βράχου τεθεμελιωμένα, διετηρεΐτο στρώμα θαλάσσιας άμμου έπικαλύπτον

διότι ή τέφρα παρ' αύτά ήτο συγκεχυμένη και τό αύτήν Παρά τό τοιχάριον § ήσαν φανερά δύο στρώ-

πρός βορράν οριον αύτής άδηλον ένεκα τής κτίσεως ματα τέφρας κείμενα τό μέν 240, το δέ 360

τών τοι/αρίων τούτων. βαθύτερον του πυθμένος τοΟ ρωμαϊκού οχετού ολί-

Πρός βορράν καί άνατολάς τής Ι^νΐ εύρέθη τέ- γον τι υπεράνω του βράχου. Αμφότερα έφαίνοντο

φρα πολλαχοΟ, άλλ' ένεκα τών πολλών αύτόθι προμυκηναϊκά, καίτοι οστρακά τινα στιλπνά μυ-

τοιχαρίων αύτη δεν διετηρεΐτο άθικτος εις μακρόν κηναϊκά ευρέθησαν βαθύτατα πλησίον τού βρά-

όπωσοΰν διάστημα, άλλά διεκόπτετο καΙ συνεχέε- /ου, αλλά μοί έφάνησαν ώς έν νεωτέρα σκαφή κα-

το πολλάκις, ώστε ούτε Ό άριθμός τών πυρών ήτο τακε/ωσμένα.

δυνατόν νά έξακριβωθή ού'τε τά ό'ρια αύτών διεκρί- Καθ' άπαν το μεταξύ τών ρωμαϊκών τοί/ων Ω

νοντο άσφαλώς. Παρά τον τοΐχον 1ΐ παρετηρήθη- καΙ Ω" διάστημα εύρέθη ίκανή ποσότης έκ τής

σαν δύο άλλεπάλληλοι πυραι χωρούσαι ύποκάτω άσβεστου εκείνης, ής μικροτάτη ποσότης έν λεπτώ

τού ρωμαϊκού οχετού, εκειντο δέ ή μέν 145, ή δέ στρώματι ειχεν εύρεθή άλλοτε εντός τού κτιρίου Α

1 90 βαθύτερον τού όχετοΰ τούτου, ήτοι 1'77 καΙ (Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 68). Όμοια άσβεστος

132 ύψηλότερον τής άφετηρίας. Έν άμφοτέραις εύρέθη και έν τοις άλλοις δύο τόποις τής νεκρο-

εύρέθησαν όστρακα μυκηναϊκά, τούτο δέ και το πόλεως, έν οΐς έξετελέσθη άνασκαοή έν ετει 1898,

'όχι πολύ διαφέρον ύψος, έν ώ εκειντο, άποδεικνύει άλλ' εις ποσότητα μικράν, διεσπαρμένην ό'μως εις

ό'τι ήσαν μέρη τών πρότερον άνεσκαμμένων πυρών μεγάλην έ'κτασιν κατά πάμπολλα αλλεπάλληλα

62 και 65 (Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 73). Αύτόθι στρώματα. Ή ένταΰθα μεταξύ Ω και Ω"εύρεθεΐ-

ό'μως εύρέθησαν και γεωμετρικά όστρακα εις βά- ο-α έπαρουσίαζε λίαν περιέργους συρρικνώσεις, άς

θος 2-60άπό τού ρωμαϊκού οχετού άποδεικνύοντα Ό καθηγητής τής γεωλογίας κ. Σκούφος έξήγησεν

ύστερωτέραν αύτόθι σκαφήν, εξ ής τά τμήματα ώς προελθούσας έκ πλευρικών πιέσεων παραχθει-

ταΰτα τών πυρών άπεχωρίσθησαν τού πρότερον σών έκ τής καθιζήσεως καί συμπιέσεως τών χωμά-

άνεσκαμμένου μέρους αύτών, ήτοι τών πυρών 62 των2. Περί τής άσβέστου ταύτης έν άρχή ειχον

καί 65. ΐό τοιχάριον Υΐ' είνε παλαιότερον, διότι ύποπτεύσει ό'τι ήτο κατάλοιπον όστών κεκαυμένων

άμφότεραιαί πυραί αύται διήρχοντο ύπεράνωαύτού. έν ταΐς πυραΐς, άλλ'ή /ημική άνάλυσις τοΟ κ.

1 Καί άλλοτε εν τινι γεωμετρικοί τάφω ζειμενω 0"77 βαθύτερον

της άφετηρίας άνέολυσεν δδωρ (Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 36). 2 Πρακτ. της Άρ/. Έτ. 1898 σελ. 75
loading ...