Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 12
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0022
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έλευσινιακής νεκροπό/,εως

έτι καί προς δυσμάς και προς ανατολάς, ώστε
κατά την έμήν τουλάχιστον άντίληψιν ή άμμος
αύτη άπετέλει σωρόν, δηλαδή τύμβον. Χημική άνά-
λυσις εκτελεσθείσα ύπο του έν Πειραιεΐ χημικοϋ
κ. Α. Σακαλή, άπέδειξεν έν μέν τη ύποκάτω της
άμμου τέφρα φωσφόραν 0 39°/0 ή φωσφορικών οςύ
Γ26 °/0, έν δέ τη τέφρα του ανωτέρου στρώμα-
τος φωσφόρον Ο'Ο'Ι °/0 ή φωσφορικον όξΰ 1'61 °/0.
Μέρη των στρωμάτων τούτων είχον έν μέρει έςε-
ρευνηθή έν ετει 1898 παρατηρηθέντα έντός των
καθέτως τετμημένων χωμάτων της έπιχώσεως,
έσημειώΟησαν δέ τότε ώς πυραι ΙΙίΧΧΙ και ΙλΧΧΙΙ
κει'μεναι ή μεν πρώτη 0'85, ή δέ δευτέρα 0'45
ΰψηλότερον της αφετηρίας. Εκ της ΰπ' αριθ.
ΙλΧΧΙΙ είχε ληφθη και άσβεστος, έν ή ευρέθη διά
της χημικής αναλύσεως σημαντική ποσότης φωσ-
φόρου 1. Εντός της περιοχής της ύπ' αριθ. ί/ΧΧΙ
παραπλεύρως δέ του προειρημένου στρώματος της
άμμου ευρέθη έν ετει 1902 έσκαμμένος βόθρος τε-
τράπλευρος, βάθους 0'80, πλάτους 0'70 και πι-
θανώς ετέρου τοσούτου μήκους, καίτοι ή πλευρά
αύτοΟ ήτο κατεστραμμένη. Ό βόθρος ούτος ουδέν
άλλο έμπεριεΐχε πλήν τέφρας, παρά δέ το νότιον
πλευρόν αυτού ίστατο υπεράνω όρθιος άργός τις
λίθος, αλλά τό μέγεθος αυτού ήτο πολύ μικρόν,
ώστε οέν εΐνε βέβαιον ότι ήτο στήλη, ώς ή άνωτέρω
μνημονευθείσα τών πυρών Ι,Χνί καΙΙ,ΧνίΙ.

Κοινον χαρακτηριστικών πάντων τών στρωμά-
των της τέφρας του τμήματος τούτου εϊνε ή ολι-
γότης και ή ευτέλεια τών έν αύτοϊς εύρισκομένων
οστράκων κατ αντίθεσιν προς τά πρότερον άνεσκαμ-
μένα μέρη. Ευρέθησαν δέ κατά το πλείστον μεν
τοΟ μέρους τούτου όστρακα προμυκηναϊκά, κατά
δέ τό δυτικον μέρος τοΟ άνωτάτου στρώματος καί
τινα στιλπνά μυκηναϊκά, ώστε φαίνεται δτι έκτος
τοΟ δυτικού μέρους του άνωτάτου στρώματος της
τέφρας πάντα τά λοιπά ανήκον εις προμηκυναΐκούς
χρόνους. Γεωμετρικά δέ ή ετι νεώτερα όστρακα
ούόαμοΰ ευρέθησαν αυτόθι, πλήν του προμνημονευ-
θέντος (σελ. 7α) νεκροδόχου αγγείου.

Κατά τά μέσα περίπου του τμήματος τούτου
ευρέθησαν τρεις τάφοι νηπίων έκτισμένοι διά λίθιυν
καί έπικεκαλυμμένοι διά πλακών, οί δύο δέ έπεστρω-
μένοι διά χ άλικων. Κτέρισμά τι ουδείς έξ αυτών

ι. Πρακτ. της "Αρχ. Έτ. 1898 σελ. 77.

άνασκαφαί' ύπο Α. Σκιά.

έμπεριεΐχεν, άλλ' ό πυθμήν τών δύο εξ αυτών
έκαλύπτετο ύπο λεπτού στρώματος τέφρας καί αν-
θράκων έξ έναγισμάτων προερχομένων, διότι αυτά
τών νηπίων τά οστά ήσαν έν παοι τοις τάφοις τού-
τοις άκαυστα. Πάντες οί τάφοι ούτοι εκειντο ίκα-
νώς βαθύτερον τοΟ άνω μέρους τών τοιχαρίων,
ώστε ασφαλώς άνήκον εις προϊστορικούς χρόνους,
νεώτεροι μεν όντες του δευτέρου τών αλλεπαλλή-
λων στρωμάτων της τέφρας, άλλ' όχι νεώτεροι,
ίσως οε και π αλαιότεροι του άνωτάτου στοώυ,α-
τος. Παρά δέ τήν βορείαν πλευράν του τοιχαρίου
Ζ' κατά τό δυτικον πέρας του προειρημένου στρώ-
ματος της άμμου εύρέθη καί ένήλίξ τις νεκρός
άπλώς έν τή γη άνευ κτερίσματος τεθαμμένος μετά
συνεσταλμένων τών σκελών. "Εκείτο όλίγον τι
ύψηλότερον τών προειρημένων τάφων τών νηπίων
έν τώ αύτώ περίπου έπιπέδω προς τό άνώτατον
μέρος τών τοιχαρίων, ώστε δεν εϊνε μεν φανερον
έκ του βάθους άν ό νεκρός άνήκεν είς προϊστορι-
κούς ή εις νεωτέρους κατά τι χρόνους, άλλ' όμως
έπειδή μόνον προμυκηναϊκά τινα όστρακα εύρέθη -
σαν παρ' αυτόν, μοί φαίνεται ότι καί αύτος άνή-
κεν είς προϊστορικούς χ_ρόνους2. Δυτικώτερον δέ
τών τριών τάφων τών νηπίων έκεϊθεν τοΟ τοιχα-
ρίου Ζ ' εύρέθη μικρόν πλινθόκτιστον κτίσμα τε-
τράπλευρον, έ'χον μήκος 0'4ο, πλάτος 0'40 καί
ύψος μόλις 0'20, όπερ όμως δεν ήτο φανερον άν
ήτο άκέραιον ή κεκολοβωμένον. Όμοιον προς αυτό
ήτο το άλλοτε εύρεθέν ο3, άλλά τοΰτο δέν ήτο έπι-
κεκαλυμμένον ύπο της τέφρας, ώς έκεΤνο. Το κτί-
συ.α τοΰτο ήτο έκτισυ,ένον ύπεοάνω του άνωτάτου
τών αυτόθι ύπαρχόντων στρωμάτων τέφρας, έπο-
μένως ήτο κατά τι νεώτερον αύτου ή πιθανώτερον
σύγχρονον, έπειδή ή τέφρα είχεν εισχωρήσει με-
ταξύ τών πλίνθων. "Ετι δυτικώτερον κατά τό
πέρας της άνασκαφής εύρέθη επί του άνωτάτου
στρώματος της τέφρας πίθος προμυκηναϊκός άγά-
νωτος ιστάμενος όρθιος καί ουδέν έμπεριέχων πλήν
χώματος. "Αλλο άγάνωτον άγγεΐον μικρότερον καί
ώσαύτως όρθιον ίστάμενον εύρέθη κατά τό νοτι-
ανατολικών άκρον του τμήματος τούτου της άνα-

2 "Ισω; μάλιστα εϊνε παλαιότερος του παρακειμένου τοιχαρίου,
έπειδή τό κοανίον αϋτοϋ δεν ευρέθη, μοί φαίνεται δε ό'τι ένοέ/εται να
ήφανίσθη κατα τήν οίκοδομήν του τοιχαρίου.

3 Έφηα. Άρχ. 1898 σελ. 49-50.
loading ...