Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 21
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0031
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έλενσινιακής νεκροπόλεως ανάσκαψαν υπό Α. Σκιά.

Είκών 12. Ποΰς λνδιχοΰ αγγείου (ϋψος 0Ί6).

εις πολλά αλλεπάλληλα μικρά στρώματα. Εις
μέρος τι εκειντο υπεράνω της τέφρας ώμαί τίνες
πλίνθοι τεθειμέναι ή μία παρά την άλλην.

Επίσης άςιοσημείωτα ήσαν δύο πλινθόκτιστα
κτίσματα, το μεν περίπου τετράπλευρον, το δέ
στρογγύλον. Γό πρώτον εϊ·/ε μήκος 0,80, πλάτος
δε περίπου 0,60 και ΰψος περίπου 0,40, εκείτο
δέ εν τή γωνία δυο τοιχαρίων μή προσκεκολλη-
μένον 0'υ.ακ ει; αυτά. Παοαπλεύοω: αύτου έν τώ
μεταςΰ αύ:οϋ και του τοίχου στενωτάτω χώρω
ευρέθησαν δυο έκ των γνωττών μυλόλιθων κεί-
μενοι ό εις εντός του ετέρου. Ήτο τεΟεμελιωμένον
επί στοώυ,ατος τέφρας, ετέρα δε τέφρα άνάαικτο;
υ,ετά νώαατο; -εοιέβαλλεν αυτό πέοις και ΰπεοά-
νωΟεν, ένθα ήσαν και λίθοι τινές συσσεσωρευμένοι.
Παραπλεύρως αύτου και εντός της μετά χώματος
ανάμικτου τέφρας ευρέθη σωρός οστράκων διαφό-
ρων αγγείων υ,ικοών και υ.εγάλων. Ωσαύτω; πα-

* I 1 ι ι ΓΙ -

ρα~λεύρ(ος του κτίσματος ευρέθη υπεράνω της
τέφρας λεπτόν τι στρώμα χαλίκων κείμενον έν
έπιπέδω τοιούτω, ώστε έπεκτεινόμενον Οά έπεκά-
λυτ:τε τό κτίσμα. ΚαΟαιρεΟέν το κτίσμα τούτο
άπεοειχΟη ότι εσωτερικώς ήτο κοίλον έχον τον
πυθμένα έπικεκαλυμμένον δια στρώματος λεπτών
χαλίκων πάχους 0,0ο, υπεράνω τών όποιων υπήρχε
τέφρα, που μεν καθαρά και κούφη, που δε ανά-
μικτος μετά χώματος πληροΟσα δλον τον έσω-
τερικόν κοίλον χώρον. ΈπΙ τοΟ κοίλου τούτου
χώρου υπεράνω τή; πληρούσης αυτόν τέφρας

υπήρχε πηλός ερυθρός έκ τών πλίνθων του κτίσμα-
τος, όστις μο'ι φαίνεται ότι ήσαν αί πλευραϊ του
κτίσματος καταπεσοΟσαι 1. Τό κτίσμα δηλαδή μοι
φαίνεται δτι ήτο φρεατοειδές όμοιον προς το άλ-
λοτε εύρεΟέν έν μέρει λιθόκτιστον κτίσμα ο'2, αί
δέ πλευραϊ αύτου συμπεσοΰσαι έπεκάλυψαν τον έν
τώ μέσω κοΤλον χώρον. Ιο κτίσμα τούτο απεικο-
νίζεται φωτογραφικώς έν είχ. 13 (σελ. 22), αλλά
δυστυχώς δεν διακρίνεται σαφώς όποιον ήτο.Όπι-
σθεν αύτοΰ προς διάκρισιν έχει τεθή σπυρίς (ή
ζεμπίλι, ό'πως κοινώς λέγεται), προς δεξιάν δέ
φαίνονται οί δύο μυλόλιθοι. Ή έν αύτώ τώ κτί-
σματι φαινου,ένη όπή δεικνύει την έκ της κατα-
πτώσεως τών πλευρών σχηματισΟεϊσαν καμάραν.

Τό δεύτερον πλινθόκτιστον κτίσμα, ήτοι το
στρογγύλον, εκείτο δυτικώτερον του προηγουμέ-
νου, ήτο δέ τεΟεμελιωμένον έπι του βράχου, παρα-
πλεύοως έτερου στοώυ,ατος τέφ3ας. Έκειτο καϊ
τοΰτο -αρά την γωνίαν δύο τοιχαρίων, άλλ' απεί-
χαν ολίγον άπ αύτών. Ιό μέγεθος αύτοΰ ήτο
-ερίπου το αύτο προς το προηγούμενον, είχε δε
ΰψος περίπου 0,50.Ή κατασκευή αύτου ήτο εν-
τελώς όμοια προς τό έν τή νοτία αύλή του ίερου
εύρεΟέν κτίσμα α" , ήτοι έσωτερικώς ήτο πλή-
ρες, άνωθεν δέ εϊχεν ίκανώς ύψηλον περιχείλωμα
άνοικτον έκ της μιας πλευοα:. Λυτικώτεοον τού-
του ευρέθη στρώμά τι λεπτόν ώσε'ι κονίαμα, λίαν
ψαθυρόν έπιτεθειμένον έπ'ι του χώματος του έόά-
Φους. Τό στρώμα τοΰτο είχε μήκος 1 μ. περίπου,
πλάτος 0,50 και πάχος μόλις 0,02 -εριοριζόμενον

1 Λεν δύναται να ΰποτεθή οτι τό κτίσμα ήτο ούτως εξ άρ-/ής επι-
κεκαλυμιιένον, διότι ή έν τώ εσωτερικω ΰπάρ/ουσα κούφη τέφρα δεν
έπέτοεπε να τεθή υπεράνω πηλός νοιπός, χωρίς ούτος να καταπέση.
Έν τούτοις εις μέρος τι τοΰ κτίσματος ύποκάτω μεν ΰπήρ/ε τέφρα
κουφότατη, άνωθεν δ' αύτής ό ερυθρός πηλός ΰπερέκειτο μετέωρος
έν ε'ι'δει καμάρα:. Τούτο μοϊ φαίνεται οτι Οά ήτο αδύνατον να γίνϊ),
αν μή τό κτίσμα ύποτεθή φρεατοειδές, οίον ΰπετέθη.

2 Ίδε Έφημ. Αρχ. 1898 σελ. 49-50.

3 Πρακτ. της Άρχ Έτ. 1895 -ίν. 1, σελ. 162· προλ. Έφημ.
'Λρ/. 1898 σελ. 50. Τό κτίσμα α'" έν τώ σ/είίω φαίνεται ε/ον
πλέον ή διπλάσιον μέγεθος τοΰ παρόντος, διότι έσημειιόθη το μέγεθος
τών θεμέλιων αύτοΰ, τό όποιον ήτο μέγα. επειδή τό κτίσμα ε/.;ΐνο
εί/εν ΰψος πλέον τοΰ 1 μέτρου. Τό άνω ό'μως μέρος αυτοΰ, ένθα το
περι/είλωμα, δεν ητο μεγχλύτερον τοΰ παρόντος. Τέφρα υπήρχε·/
άφθονος έντός τοΰ περινίιλώματος, αναμφιβόλως οι υπήρχε και
πέριΕ, καίτοι δεν ενθυμούμαι τοΰτο καλώς, διότι και ώς όλως άσή-
μαντον έθεώρησα τό κτίσμα έκεϊνο τότε, και ή έπί/ωσις αυτόθι οεν
ιΤχΐ μείνει άτάρακτος ένεκα της οικοδομής τοΰ παρά τήν πύλην Β"
πύργου κατά τόν Ιί' π. Χ. αιώνα και της άφαιρέσεως τοΰ υλικού του
τείνους κατ» τους ρωμαϊκούς νρόνους.
loading ...