Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 23
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0033
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έλευσινιακής νεκροπόλεως άναοκαφαί' υπό Α. Σκιά.

τον ύπώπτευσα δτι ήσαν λείψανα οστών και ύπέ- δεν έχει μέν δημοσιευθη εισέτι έκτενής εκθεσις,

βαλον εις χημικήν άνάλυσιν \ απεδείχθη δτι ήσαν χλλ' έκτος των ύπό του ΡθΓΠΪΘΓ έν τω πεοιο-

ίζημα άσβεστολιθικον άποτεθέν ύπό των δμβρίων οίκω ΑΠ80ΠΪ3. I (=1906) σελ. 110 ες. και

ύδάτων, σ/ηματισθέν δέ εξ άνοργάνων συστατικών ύπ αύτοΟ του Ξανθουδίδου έν τω εν Αθήναις έκ-

τοΟ έδάφους, καθ'ά παρετηρήθη ήδη άνωτέρω (σελ. διδομένω περιοοικω Παναθήναια Ζ (Ιο Όκτω-

1 Ια)."Ενεκα της τοιαύτης ελλείψεως οστών πολλοί βρίου 1906) σελ. 32 δημοσιευθεισών βραχειών

οέν ηθέλησαν νά πιστεύσωσιν δτι τά ύπ' έμοΟ έκΟέσεων, ό ώανθουδιδης έν έπιστολή αύτου άπευ-

άνασκαφέντα στρώματα τέφρας ήσαν νεκρικά! πυ- θυνομένη προς με γράφει τά έςης' ((Θεωρώ τε-

ραί, τινές δέ τούτων δεν έπείσθησαν ούοέ μετά Α«ι'ως βέβαιον δτι καϋσις νεκρών έτελεϊτο κατά

την έν τοις Πρακτικοΐς της Άρχ.Έτ. (1898 σελ. την Πρώτομινωϊκήν και Μεσομινωϊκήν έποχήν,

76 έξ.) δημοσίευσιν της χημικής αναλύσεως του οΰχϊ ό'/<ως παντοϋ και πάντοτε. Εκ δεκάδος με-

καθηγητοΟ κ. Κ. Ζέγγελη, ές ής έβεοαιώθη δτι γάλων βόλων, τάς οποίας έσκαψα εις Κουμάσαν

ΰπήρχεν έν ταΐς πυραΐς τέφρα οστών2. Οί ταύτα και πέριξ εις μίαν μεν θόλον Κονμάσας καταφα-

φρονουντες πιστεύουσιν οί μέν δτι τά ύπ έμοΰ έν νέστατα εϋρον ίχνη καύσεως έντδς και έκτος της

Έλευσΐνι ευρεθέντα κτίσματα μετά των αυτόθι θόλου, εις μίαν δέ άλλην εις θέσιν Πορτι ενρον

ευρεθέντων στρωμάτων τέφρας οέν εϊνε πυρα! έπίχωσιν οστών ήμίσεος περίπου μέτρου πάχους,

νεκρών, αλλά λείψανα κατοικιών (ήτοι ό ϋΓίΙ- πάντων κεκαυμένων και ένίων άπηνθρακωμένων.

^ΘΙΐάΟΓί κα! Ό Τσούντας), Ό δέ ΡοΐΐΙδβΠ δτι Και αύττ. δέ τά κτερίσματα καϊ τά χρώματα τοϋ

εϊνε λείψανα κεκαυμένων ξύλινων καλυβών. τάφου ήσαν όλα μαϋρος καπνός, όπως λέγομεν

Τό ζήτημα της υπάρξεως του εθίμου της καύ- ημείς εδώ εις την Κρήτην, και οί τεθαμμένοι και

σεως τών νεκρών ογ ι μόνον έν τοις ύστερωτέροις κεκαυμένοι έν τη θόλω ταύτη νεκροί ήσαν τού-

Μυκηναϊκοΐς χρόνοις, αλλά κα! έν τοις παλαιό- λάχιστον άρκεταΐ εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες.

τέροις κα! έν τοις προμυκηναϊκοΐς εν ει λυθή ήδη Τά κτερίσματα ταύτα δεικνύουσιν έποχήν Ε. Μ.

οιά τών ανασκαφών του Σωτηριάδου έν Χαίρω III και Μ. Μ. I. Και εις τους θαλαμοειδεΐς τά-

νεία κα! Έλατεία3 κα! έκ τών του Ξανθουδίδου φους Καλυβιών παρά την Φαιστόν, τους οποίους

έν Κουμάσα κα! άλλα/ου της Κρήτης, περ! ών έσκαψα μέν εγώ, έδημοσίευσε δέ ό Βανί^ϊΙΟΎΐΐ,

1 Έφημ. "Αρχ. 1898 σελ. 68. Πρακτικά της ΆΡχ. Έτ. 1898 ενρήκα άναμφισβητήτως τήν χρήσιν της καύσεως
σελ. 75 ές. εις ένα τάψον, ήτοι εις τήν Ύστερο μινωϊκήν ή

2 Τοιαύτην δυσπιστίαν εξέφρασαν τό πρώτον ό ϋι^βηάΟΓΪ έν ΜυκΎΐνάίκΎΐν έπθΊΎ\ν Μ. II.) »
ΗΪΠβΓ V. 03>ίΓΪη£6η Τ1ΐ6Γ3 II σελ. 85 καϊ ό Τσούντα:, όστις και ' ' Λ I \ '

κατόπιν καίπερ παραστάς κατά τήν έν έτει 1902 έκτελεσθεΐσαν μικράν ΛΛΛ Ομως επόΙΟη εν ε/.εΐναΐς μεν ταΐς ανα-

άνασκαφήν ένεαεινεν έν τη αύτη γνώμη. (Λί προϊστορικά^άκρο- σκαφαΐς ευρέθησαν ανθρώπινα οστά κεκαυμένα,

πόλεις Διμηνίου και Σέσκλου σελ. 131 ίιποσηα.). Όυ.οίαν ποος του- Λ ,

τους γνώμην έξέφρασε και ό λΥοΙίβΓβ έν έπιστολη πρό'; τόν ν.' ϋιΛη έν έλευσΐνι οι οεν έφανησαν τοιαύτα δστα κατα-

(ίόε Η. (3Γορβη§ϊθ83βΓ, Όίβ θΓ&1)βΓ νοη ΑΙΙϊΙία άβΓ νοΓ- οανώς, ή άκρίοεια τών έμών παρατηρήσεων δύναται

ηιγ1ίθη. ιιηά ηιγίίθη. Ζβϊί. Λίΐιβη 1907 σελ. 28 6 ποσηα. οι), ' > Ρ λ~· < 'ΐ " > ' τ

τ^. , ... , ,. *1. να αυ/ύΐσοητηοη και παΛιν, ωστε ως εκ τούτου εινε

κατόπιν δε ο Ρ1. Ροιιΐδβη ϋιβ υιργ1οη£Γ3ββΓ ιιηα αίθ Ι)ιργ- Γ · 1 1 "

Ιοηναβθη. Εβΐρζϊ§ 1905 σελ. 3, ό ΟΐΌρβη§ϊβ58βΓ (εν. άν.) ανάγκη νά έςετασθή τό ζήτημα τούτο ειδικώς ώς

και ό ΡΚαΙιΙ (ΟδΙΙΪη§. 8β1. Αηζβί§βη 168 (1906) σ.340 και 169 π?ί>ς τήν Ελευσίνα. Πρότερον δμως πρέπει νά

(=1907) σελ. 670. Έδέ/Οησαν τά υπ' έρ,οΰ γεγραμαένα ό Ηβ11)ί8, , «.,'/>/ ν

Ζα άβη ΙιοηιβηβοΙιβη Ββ8ί&ΐίυη888θΙ)Γϋυο1ιβη (8ΪΙζιιη§8- σημειωθή δτι είς έκ τών αμφισβητούντων την

ββι\ ά. 1)3γΓ. Αΐίδά. ά."ννϊ88. 1900 σελ. 199=ς ), ό νοίΐ- άκρίβειαν τών έμών παρατηρήσεων, ο Ρ. Ροπί-

§Τ3ί£ έν ΒυΠβΙϊη άβ οογγ. Ηβΐΐ. XXVIII (=1904) σελ. 395, ό σΛ„ χ., , , - , ' ^ ~, » , , <

Ζ , . . τ . . , , τ . , , ... 8ΘΠ, δεν εμελετησε υ.ετα πολλής επιστασίας τα

ΖβηβΙπΐ3ΐβι\ Ι^ιοηβηνβΓΐ)Γθηηιιη§ υηα 1,βιοηβηΙ)β8(;3ΐΐυη8 ) 1 ' ' '

ϊηι Εΐίβη Ηβ1ΐ38 (Ι.θϊρζϊ8 1907) σελ. 40 έξ. 100 έξ., ώσαύτως ύπ' έμου περ! τούτου γεγραμμένα, και αναφέρει

81 καί τίνες άλλοι Ό Ηβ11}ί£ έκ πλάνης αναφέρει (σελ. 200) ότι (σ£-Λ_ 3) δτι ευρέθη ύπ' έμου «πλέον τοϋ ένδς

δεν ευρέθησαν πυραί έκ Μυκηναϊκών χρόνων. , , , Γ,

8 Πρακτικά τής Ά?;. Ετ. 1909 "σελ. 123-127 1910 σελ. ^ου κατωτέρω τοίχων προϊστορικών εν στρώμα

160-163. Ένώ ή'δη έξετυποΰτο ή παοοΰσα διατριβή, μοί έστάλη τέφρας διαφόρου βάθους*), ένώ τά ύπ έμου εύ-

ϋπό τοϋ κ. ΏοΓρίβΙά ή διατριβή αϋτοΰ 8βθΙΐδίβΓ ΒΓΪβί ίίΙ)βΓ λ- - '____ /Τ__", > <

τ ι ¥Λ ι . * , , ;Κ ,ι. . «,> γ » - λ~ . οεθεντα στρώματα τεΐρας οεν ησαν εν, αΛλα

Εβ11Κ38 - ΙΙΙΐ3ΐ{3, εν η (σελ. 15 έξ. και 18) βεβαιοΰται ασφαλώς ή 1 " 1 ' Γ 1

άνεύρεσις νεκρικών πυρών προϊστορικών χρόνων και έν Λευκάδι. πολλά, κα! όέν εκεΐντΟ πάντα κατωτέρω τών 101-
loading ...