Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 24
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0034
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
24

' Ελευσινιακής νεκροπόλεως άνασκαφαί' ύπδ Ά. Σκιά.

χων, άλλα και πολλά άνωτέρω τινών εξ αυτών. είνε μεν άληθές δτι οί προειρημένοι εύτρεπισμοι

Δεν ήσαν δέ άπλώς στρώματα τέφρας εική και συνήθως ευρέθησαν τεταραγμένοι ή και κατεστραμ-

ώς έτυχε κειμένης, άλλά συνήθως παρετηρήθη μένοι, άλλά κατά τάς έμάς παρατηρήσεις τού-

δ'τι ή τέφρα προέκυψεν έκ μιας μόνης επιτόπιου λάχιστον, δεν ήδύναντο νά ύποτεθώσιν ώς άσχετοι

καύσεως, και ενίοτε δτι δ τόπος, έν ώ εύρέθη ή προς τά στρώματα της τέφρας, επιβάλλεται δέ

τέφρα, ήτο επίτηδες ηύτρεπισμένος δι έπιστρώ- νά έξετασθή τί ήτο ή τέφρα ή ούτως ηύτρεπι-

σεως /άλικων ή θαλασίας άμμου είτε προ της σμένη και ούτως ευρισκομένη, και άν δύνανται

καύσεως είτε μετά την καυσιν, δτι έκτος τών με- τά τοιαύτα στρώματα τέφρας νά είνε άλλο τι, καί

γάλων στρωμάτων τέφρας παρετηρήθησαν ένιαχου οχι πυραι νεκρών, ιδίως δέ άν δύνανται νά είνε

και λεπτά στρώματα, άτινα ήδύναντο ευλόγως έστίαι κατοικιών ή λείψανα καλυβών κατεστραμ-

νά έκληφθώσιν ώς πυραι έναγισμάτων, δτι ή τέ- μένων δια πυρκαϊάς ή άλλο τι τοιούτον. Σημειω-

φρα ενίοτε εκείτο έν λάκκω επίτηδες προς την τέον δ' δ'τι άφοΟ τά έν τή νεκροπόλει ευρεθέντα

καυσιν έσκαμμένω, ή έν χώρω περιβαλλομένω τοιχάρια, μή εΰρίσκων άλλην πιΟανωτέραν έςή-

ΰπο ώμών πλίνθων και δτι ευρέθησαν αυτόθι και γησιν, έξέλαβον το πρώτον ώς λείψανα οίκημά-

άκαύστων νεκρών τάφοι και προσέτι καί κτίσματά τοον2, δέν ήτο δυνατόν νά μή εξηγήσω πρώτος

τινα δυνάμενα νά έξηγηθώσιν ώς επιτύμβιοι βωμοί. εγώ τά στρώματα της τέφρας ώς έστίας τών οϊ-

Πρβλ.Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 43. 46. 50. 52. κημάτων τούτων ή ώς λείψανα πυρκαϊάς, άν

54 ύποσημ. 1. 56. 61. 63-64. 67-68. 74 Δη- κατά την άνασκαφήν έφαίνετο πιθανή ή ύπόθεσις

λαδή τά ύπ' έμοΟ ευρεθέντα στρώματα τέφρας αύτη.

έφαίνοντο δμοια προς τάς νεκρικάς πυράς τών νεω- Οί δυσπιστουντες πρός τάς έμάς παρατηρήσεις

τέρων χρόνων, διαφέροντα αυτών μόνον κατά τούτο, και πιστεύσαντες δτι εϊχον εύρει λείψανα προϊ-

δτι συνήθως ήσαν μεγαλύτερα και δτι δέν ύπήρχον στορικών κατοικιών δέν έξήτασαν, άν τά ύπ' έμοΟ

έν αύτοΐς καταφανή λείψανα οστών κεκαυμένων, παρατηρηθέντα γεγονότα συμβιβάζονται πρός την

έν ώ δ άναγινώσκων τό βιβλίον τοΟ ΡοπΙδθΠ θά ύπόθεσιν αυτών, επομένως είνε άνάγκΥ] νά έξε-

νομίση δ'τι παρέστησα ώς πυράς νεκρών άπλοΰν τασθή τό ζήτημα τούτο ύπ' έμοΟ, πρός τούτο δέ

στρώμα τέφρας ούοέν έμφαϊνον το ιδιάζον1. Και θά έχω ύπ' δψιν κα'ι τά πορίσματα τών έμών νεω-

« Τοιαύτα ε; άνεπιστασία; σφάλματα ευρίσκονται έν τω άλλως τέ?ων άνασκαφών, ώς εξετέθησαν άνωτέρω.
αξιολογώ βιβλίω του Ρουίδβΐΐ ικανά, ές ων τα μάλιστα άίτιοπαρα-

τήρητα κρίνω τά ακολούθα, άφορώντα τήν έν Έλευσΐνι άνασκαφήν : -/νήματα τινα ευρισκόμενα εντός τών τάφων ώ; παίγνια, ένώ άλλοι

Σελ. 20 λέγει ότι ή έν τή νοτία αύλή τοΰ ιερού ευρεθείσα έσ/άρα α'" έν τω βιβλίω ΤΙΐβΓΕ II 113 ανεγνώρισαν τήν σπουδαιότητα τών

(Πρακτικά τή; Άρ'/.'Ετ. 1898 σελ. 84) άνήκε πιθανώς εις γεωμε- ευρημάτων τούτων. Αληθώς όμως τινά έκ τών πραγμάτων τούτων

μετρικήν πυράν «τοΰ κατωτάτου στρώματος», ένώ οί αυτόθι εύοε- έ/αρακτήρισα (σελ. 100 έξ.) ώς σκε-ιη πρός έπιτέλεσιν νομίμου τίνος

θέντες ολίγιστοι τάφοι δεν διακρίνονται εις στρώματα, ώς οί έν τή περί τούς νεκρούς, καί μάλιστα τήν αυτόθι έκφρασθεϊσαν γνώμην μου

νεκροπόλει, ή δέ προειρημένη πυρά κείται πολύ ύψηλότερον τών περί τών ροιών έ·/ει δε/θή αυτός ό ΡοΐΐΙββΠ σελ. 32. — Έν σελ. 33

πλησίον ευρεθέντος τάφων (πρβλ. αυτόθι σελ. 82, 3).—Έν σελ. χαρακτηρίζει μικροτέ/νημά τι άπεικονιζόμενον ΰπ' έμοΰ σελ. 112

27 μνημονεύων γνώμην τινά περί προσφοράς εις τούς νεκρούς κενών είχ. 32 ώς ργΓΗΙΤ1ϊάθη{δπΐ1ϊ§βΓ, ΙκΛΙβΓ Οβ§βη8ΐ3ηά 1ΠΪΙ

αγγείων, ήτις Ι;ηνέ/θη μεν ύπ'έμοΰ ('Εφ.'Αρ/. 1898 σελ. 98-100), Οββ, ενώ τούτο είνε κωνικόν καί φέρει γλοιττίδα (οχι Οδβ, ή'τοι

έγένετο δε δεκτή υπό τοΰ ΡίιιΜ (σελ. 272 ύποσηα. 2), παοιστά ώτίον).— Σελ. 37 τά έν τώ τάφω της "[σιδος ευρεθέντα χαλκά

αυτήν ώ; είκασίαν του Ρίαΐΐΐ. - Σελ. 28 ύποσημ. 2 αναφέρει ψέλια λέγει χρυσά, περί δέ τών -/ρυσών ένωτίων τή; νεκράς λέγει

ώ; Μϊπί&ΙΐΙΓ§θίέί88 τήν έν είκ. 23 (σελ. 99) άπεικονισμένην εύ- δ'τι έ/ουσιν υαλώδη λίθον, ένώ λίθον έ/ουσι τά έν αλλω τάφο) εύρε-

μεγέθη καί εύτελεστάτην άγάνωτον λάγυνον. Πάντα δέ τά έν ύπο- θέντα ένο^τια, τά δ' έκ τοΰ τάφου τή; "Ισιδος έ/ουσι μόνον τρεις

σημ. 2 άναγεγραμμένα άγγγεϊα άναφέρει ό); ΠΙΟηοοΙίΓΟΙΙΙβ, ένώ ψηφίδα; έ; ήλέκτρου (Ί'δε καί ΖθΙΐβΙίΤΙΗΐ'βΓ εν. άν. σελ. 135).—

τό έν πίν. 2, 9 δέν είνε τοιοΰτον —Αύτόθι σελ. 28 αναφέρει με- Σελ. 42 εικάζει ότι τά χαλκήν φιάλην φέροντα οστοδό'/α αγγεία

ταςύ τών Μϊηϊ&ίυΓν386Π νΟΠ Γβ§β1πΐ&88Ϊ§βΓ Τββίΐηϊΐί ύπερεϊ/ον τοΰ έδάφου;, ένώ ή εικασία αύτη είνε όλω; αστήρικτο;,

11Π(1 ΒβΙΤ13ΐαη§ πάντα τά 68 έν τώ τάφω τή; "Ισιδο; εύρεθέντα ύπ' έμοΰ δέ εί/ε παρατηρηθή μάλλον τό Ινιντίον (σελ. 78). Παρε-

άγγεϊα, ένώ τρία ές* αυτών είνε άγάνωτα ευτελέστατα, άλλα δέ ξηγών δέ τά ύπ' έμοΰ σελ. 114 λεγόμενα ότι ή ευρεθείσα οστοδο/ο;

διά τό μέγεθο; ή δι' άλλον λόγον ήκιστα δύνανται νά ονομασθώσι να'-κη φιάλη έπεκαλύπτετο ύπό δύο σειρών πλακών, αί'τινες προφα-

ΜϊηΪ3ΐΛ1Ι'ν38βΙ). "Ολως έσφαλμένον δέ είνε τό αύτόθι κατωτέρω νώς εΐνον σκοπόν νά προφυλάςωσιν αυτήν άσφαλέστερον άπό τή;

λεγόμενον ότι τά άγγεϊα τοΰ τάφου τής "[σιδος είνε μικρά έ'νεκα έλ- πιέσεως τών υπερκειμένων χωμάτων, φαντάζεται ότι μεταςυ τών

λείψεω; χώρου έν τώ τάφοι, διότι ευκόλως ήδύναντο νά τεθώσιν δύο σειοών τών πλακών υπήρχε κενό; χώρος, όπερ δέν είνε αληθές,
άγγεϊα μεγάλα καί ολιγοϊτερα, ή νά κατασκευασθή ο τάφο; με-^αλύ- 2 Έφημ. 'Λρχ. 1898 σελ. 43. Πρακτικά τή; 'Αρχ. Έτ. 1898

τερο;. — Επίση; σελ. 28 λέγει ότι χαχώς έ/αρακτήρισα ιιιχροτε- σελ. 82.

Έτυπ. 17.1.12.
loading ...