Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 25
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0035
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
' Ελενσινιαχής νεκροπόλεως άνασκαφαί· νπυ Ά. Σκιά.

Πάσα έστία πρωτογόνου κατοικία; ένεκα τοΟ 40,44 καΐ 59 καΐ ή ύστερον άνασκαφεΐσα Ι^ΧνίΙ,
προορισμο0 αύτης έχει ώρισμένα τινά καΐ άπαραί- εκειντο βαθύτερον πάντων των πέριξ τοιχαρίων,
τητα χαρακτηριστικά, άτινα μέλλουσιν άναγκαίως έπομένως δι'αύτάς δέν ύπάρχουσι τοίχοι, προς ους
να εινε κοινά κατά πάντα χρόνον και νά φαίνωνται νά ΟεωρηΟώσι σχετικαί2. Πώς λοιπόν αί πυραΐ
κατά τήν άνασκαφήν, έάν ή καταστροφή τών λειψά- αύται δύνανται νά ΟεωρηΟώσιν ως έστία! κατοι-
νων αύτής δεν είνε πολύ μεγάλη. Ουτω λ. χ.εν τη κιών, άφου δεν υπάρχουσι τοίχοι των οίκημά-
έστία των κατοικιών καίεται πυρ συχνότατα μεν των, εις τά όποια δήθεν άνήκον αύται; "Επειτα το
και ενίοτε αδιαλείπτως αλλά πάντοτε σχετικώς μέγεθος των προϊστορικών πυρών, οσάκις ήτο δυ-
όλίγον. Ένεκα τούτου είνε άναπόφευκτον νά κα- νατόν νά παρατηρηΟή, ήτο τοσούτον μέγα, ώστε
ταλείπωνται πάντοτε ήμίκαυστά τινα μέρη τών πρέπει νά ΟεωρηΟή όλως αδύνατον ότι είνε έστίαι
ξύλων έν τη τέφρα. Επειτα έπειοή εκ της εστίας οικιών, πολλάκις δέ ή γη περ'ι αύτάς και ύπ αυ-
τό πυρ δύναται νά μεταδοΟή εις τάς έν τη κατοι- τάς φαίνεται μέχρι πάχους 0,20 τοσούτον ίσχυ-
κια άποτεθειμένας ζωοτροφίας και τά εύφλεκτα ρώς κατακεκαυμένη, ώστε είνε όλως αδύνατον νά
οικιακά σκεύη καΐ έπιπλα, παρακωλύει δέ και τάς ύποτεΟη ότι το έν τη έστία καιόμενον ολίγον πυρ
κινήσεις τών ένοικούντων και έν γένει την ύπ' αύ- ήούνατο νά παραγάγη τοιούτον άποτέλεσμα3.
τών χρήσιν της οικίας, περιορίζεται κατ' ανάγκην Ενίοτε παρετηρήΟη ότι και ή υπεράνω τής τέ-
ή έστία εις όσον το δυνατόν μικρότατον χώρον φρας γη ήτο ώσαύτως και αύτη ισχυρώς κατα-
και τοποθετείται εις άκρον τι του οικήματος παρά κεκαυμένη, όπερ είνε όλως άσυμβίβαστον προς
τόν τοΐχον, μόνον δέ έν εύρυχώροις μεγάροις ή έν την ύπόΟεσιν ότι ή τέφρα άνήκεν εις έστίαν οί-
πολίι ψυχροΐς κλίμασι κείται έν τω μέσω.Επειδή κήματος ή προήρχετο εκ πυρκαϊάς οικίας, ή μόνη
δέ προς περιορισμον του χώρου τής έστιας ή τέ- δέ πιθανή έξήγησις είνε ό'τι έπι τής φλεγόμενης
φρα σαρουμένη συλλέγεται έκ τών πέρις προς το άνΟρακιάς έπερρίφΟη γή προς κατασκευήν τύμβου,
ώρισμένον διά τήν έστίαν μέρος, έπιρρίπτονται δ'αύ- Ή πυρά 34 είχε διάμετρον 2 μ., ή πυρά 04 είχε
τόΟι διά το προχειρότερον και χώματα σαρούμενα μήκος τουλάχιστον 6 μ. και πλάτος 1,20-1,70,
έκ τής οικίας ή άλλαι άκαΟαρσίαι, συμβαίνει ώστε ή πυρά 20 έςετείνετο εις μήκος 4-5 μ., τών
ή τέφρα, ουδέποτε δύναται νά είνε καθαρά, ειμή πυρών ΙυΧνί και Ι;Χ\ΠΙ ή διάμετρος ήτο περίπου
κατά μικρόν μόνον μέρος, κατά τό πλείστον δέ είνε 8 μ., ή πυρά XXIX έςετείνετο εις μήκος 1 μ.,
ακάθαρτος και ανάμικτος μετά χωμάτων. Αλλά ώς επίσης και ή πυρά XXX, ώσαύτω: δέ πολύ
και άν ύποτεΟη ότι άνθρωποι μηδαμώς φροντίζον- μεγάλαι ήσαν και αί πυρα'ι 56, Ι^ΧΧ, 11/ΧΧΧ,
τες περ'ι τής καθαριότητος και τής οικιακής εΰ- ΙιΧΧΧΙ και άλλαι4. Τοιούτον μέγεθος νομίζω
ζωίας οέν σαρουσι τήν τέφραν ούοέ περιορίζουσι ότι ουδέποτε δύναται νά εχη έστία ιδιωτικής κα-
τόν χ_ώρον τής εστίας, πάλιν κα'ι τότε ή τέφρα, τοικίας, και μάλιστα πενιχροτάτης, αλλά και άν
όταν διασπαρή εις μεγάλην εκτασιν, Οά πατήται ύποτεΟη ό'τι ήδύνατο νά είνε τοσούτον μεγάλη,
ύ~ αυτών κατ ανάγκην κα'ι Οά αναμιγνύεται μετά τότε ουδέποτε Οά συνέβαινε νά είνε ή τέφρα λευκο-
χώματος. τάτη κα'ι καΟαρωτάτη, διότι Οά ήτο άδύνατον νά μή

Προς ταΰτα όμως ουδαμώς συμβιβάζονται τά πατήται ύπό τών ένοικούντων, ουδέ Οά έφαίνετο

ύπ έμοΟ έν τα'ίς πυραΐς τής 'Ελευσινιακής νεκρό- έν ταΐς πεοισσοτέραις τών πυρών ότι μόνον άπας

πόλεως παρατηρηΟέντα. Πρώτον μεν ούδέποτε είχε καή πυρ εκεί0. Τί δέ πρέπει νά λεχΟή περ'ι

-αρετηρήΟη ότι πυρά τις εϊχεν επίτηδες τοποΟε- του μεγίστου στρώματος τέφρας ΣιΥΙ, έχοντος

τηθή είτε παρά τοί'χον είτε έν τω μέσω οΐκήμα- μήκος μεν υπέρ τά 12 μ., πλάτος τούλάχιστον

1 ι «ι ,1· , . , , , , 1 /

τος , ικαναι οε ες αυτών ως αι υπο τα τοιχαοια

, Ζ / , / εύοεΟεΐσαι, αί έντός του κτιοίου Α 3 "τ- · ι - ο» - π · ·γ? >λ τοαο ·, «ι α

' ' ■ ι 2 Ιο= ανωτέρω σελ. 2ο και 11ο και 11/φ. Αρχ. Ιί?9ο τιι.. οΐ ες.

βαθύτατα έπ' αύτοΰ' του βράχου κείμενα! πυραϊ 3 Έφη;χ. "Αρχ. 1898 σελ. 68. 69. 73 έ?.

' "Ιο'ε Έφηα.'Λρχ. 1898 σελ. 54. 64 υποση,α. 1. 69. 73. 81

1 Έφηα 'Λον 1898 «λ 43 *αί «νω^Ρω «λ· 3*> 1δ*· 16ί« ···

:' Έφ.Άρχ. 1898 σελ. 67 έξ. 73 έξ. 81.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1912 4
loading ...