Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 32
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0042
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
32 Έλενσινιακής νεκροπόλεως άνασκαφαί' νπό Ά. Σκιά.

ποτε καί περί της θέσεως των προηγουμένως άνα- δστα παιδιών τά έξης- I, II, IV, IX,XI, XIII, XVI,

σκαφέντων. XVIII, XXI, XXXIV, XXXV, XXXVII, ΏΙΙ. "Υπέρ

Το κατά το έτος 1898 άνασκαφέν τμήμα πε- το προσδοκώμενον μέγας φαίνεται ό αριθμός των

ριελάμοανε και το πρότερον ύπό του Δ. Φι- ευρεθέντων τάφων παιδιών άπο της βρεφικής μέ-

λίου άνεσκαμμένον μέρος, όπερ έςετείνετο κατά χρι της εφηβικής ηλικίας, διότι έκτο: των 13

μήκος μεν ες" ανατολών προς δυσμάς άπο του νεκροδόχων άγγείων, ές ών μάλιστα το ύπ' αριθ.

τοίχου Π' μέχρι της περιοχής των πυρών ΕΧνί II περιείχε δύο βρεφικούς σκελετούς, εύρέΟησαν

και ΙιΧνίΙ, ήτοι επί 12 μέτρα περίπου, κατά παιδία τεΟαμμένα προσέτι και έν ορυκτοΐς τάφοις

πλάτος δε έπι ο μ. περίπου ήτοι μέχρι του τά- άκαυστα μέν 5, ήτοι έν τοις τάφοις XIV, ΧΕίν,

φου XXIV. Πρ6'λ. Έφημ. Αρχ. 1898 σελ. 38. XIV, ΐ^ΧΙ και ΕΧΠ, εν δε κεκαυμένον έν τη πυρα

Επειδή ό'μως πλησίον του τοίχου Π' το βρα- ΕΠΙ, και έτερον ώσαύτως κεκαυμένον έντός τοΟ

χώδες έδαφος κείται ύψηλότερον ή κατά το ου- όστοδόχου αγγείου του τάφου VI, καίτοι καϊ έν

τικώτερον μέρος, ή άνασκαφή του Φίλιου έφάνη τή προτέρα ανασκαφή ή άναλογία τών παιδικών

οτι δεν προεχώρησεν εις βαΟύτερον έπίπεοον του τάφων προς τους τών ένηλίκων ήτο ώσαύτω;

ευρεθέντος βράχου, ή μάλλον κατά τά δυτικά μεγάλη.

δεν προεχώρησεν ουδέ μέχρι του βάθους εκεί- Οί έν τούτω τω μέρει της νεκροπόλεως άνα-

νου' ώς εκ τούτου δε διεσώθησαν και έντος του σκαφέντες τάφοι, ώς και οί έν τω μέρει της πα-

ύπό του Φίλιου άνεσκαμμένου μέρους ικανοί τά- λαιοτέρας άνασ/.αφής, ευρέθησαν πολλάκις υΐτερ-

Φοι ανέπαφοι. Ευρέθησαν όμως ύπ' έμου έν τώ μέ- κείμενοι αλλήλων εις αλλεπάλληλα στρώματα,

ρει τούτω και τέσσαρες τάφοι ήδη άνεσκαμμένοι άλλ' έπειδή έν τούτω τώ μέρει το έδαφος άπο-

ΰπο Φίλιου και επομένως κενοί, ήτοι ό πλησίον κλίνει μετά μεγάλης κλίσεως προς νότον και

του Π' και εις ύψος 1,64 από της αφετηρίας δυσμάς, ένδέχεται οί έν τώ ταπεινοτέρω μέρει

κείμενος, κατά τό ήμισυ οέ κατεστραμμένος ό τεθαμμένοι νεκροί, καίπερ βαθύτερον κείμενοι νά

μη σημειωθείς ύπ' έμου οΥ άριθμου τίνος, έπειτα μή εΐνε παλαιότεροι άλλων ύψηλότερον αυτών

ό τάφος Χ, ο τάοος ΧΕΙΙΙ, και έν υ,έοει Ό τά- τεθαααένων κατά το ποός ανατολάς μέοος, ώστε

φος ΧΕνΐ και Ό XXIV ό κείμενος ύποκάτω τοΰ μόνον τών υπερκειμένων αλλήλων τάφων ή πλη-

νεκροδόχου αγγείου XVI. έν ώ έλειπε το κρανίον σιέστατα προς άλλήλους κειμένων εΐνε ασφαλής

του νεκρού έςαχθέν κατά τήν άνασκαφήν έκείνην. ή χρονολογική σχέσις. Έκ του έν τω σχεδίω έντός

Έκ τών 52 ύπ' έμοΟ ευρεθέντων τάφων 19 έκαστου τών τάφων δι' έρυθροΰ χρώματος γεγραμ-

έμπεριεΐχον νεκρούς άκαύστους, 1 / κεκαυμένους, μένου άριθμου, όστις δηλοΐ το άπο της άφετηρία;

έτεροι δέ 4 αγγεία μετά τών λειψάνων κεκαυ- ύψος τοΰ πυθμένος έκάστου καταφαίνεται ή χρο-

μένων νεκρών, οί δέ λοιποί 13 ήσαν άγγεΐα νε- νολογική σχέσις τών υπερκειμένων ή πλησιέστατα

κοοδόνα έαπεοιένοντα όστα. παιδιών άκαυστα. ποός άλλήλου: κειαένων. Δεν κρινομεν όμως άσκο-

Τάφοι ορυκτοί μετ' άκαύστων νεκρών ήσαν οί ές"ής' πον νά διαλάοωμεν και κατ ίοίαν περί της '/ρο-

VII, Χ, XIV, XV, XXIV, XXXVIII, ΧΕΙΙΙ, ΧΓ,ΐν, νολογικης σχέσεως τινών έξ αύτών.

XIV, ΧΕνΐ, XI, VII, ΧΐνΐΙΙ, Ε, Ιΐν, ΙΙΧ, ΙΧΙ, Ό τάφος VI, έν ω εύρέθη ό έν είκ. 14 άπεικονι-

ΕιΧΙΙ, ΙΧΙΙΙ, ΙιΧίν. Τοιούτος ήτο και ό προειρη- ζόμενος άξιολογώτατος άμφορεύς, έχει τον πυ-

μένος πλησίον του τοίχου Π' ύπό του Φίλιου εύ- θμένα κείμενον εις μέγα βάθος, ήτοι εϊς ύψος 2,60

ρεθεις τάφος ό μή σημειωθείς δι' ιδίου άριθμοΟ. από της αφετηρίας, άλλ' όμως ές ασφαλών τεκ-

Ιάφοι αετά κεκαυμένων νεκρών ήσαν οί έξης" III, μηρίων συνάγεται ότι εΐνε εις τών νεωτάτων έκ

V, VIII, XVII, XX, XXII, XXIII, XXV, XXXVI, τών αύτόθι ευρεθέντων τάφων της νεκροπόλεως.
XXXIX, XIII, II, ΙΙΠ, IV, ΐνΐΐ, ΐνΐΙΙ και ή Ό τάφος ούτος ήτο διπλούς συνιστάμενος έκ δύο
προειρημένη άμφίοολος πυρά XIX.Άγγεΐα έμπεριέ- λάκκων, ών ό μέν άνώτερος κείμενος εις υψος
χοντα κεκαυμένα όστα νεκρού εύρέθησαν τά έςής' 2,97 άπο της αφετηρίας είχε μήκος 2 μ. πλάτος

VI, XI, ΧΕΙ, IX Άγγεΐα εμπεριέχοντα άκαυστα 0,85, καί βάθος 0,65, ό δέ μικρότερος έσκαμμένος

Έτνπ. 11.2.12.
loading ...