Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 33
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0043
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ελενοινιακής νεκροπόλεως άναοκαφαί· νπο Α. Σκιά.

33

Είκών 14. Όοτοδόχος άμφορενς μετά τρυβλίον ώς πώματος
(νψος 0,39).

εντός τοΰ μεγαλυτέρου και συμμετρικώς ποος αυ-
τόν, είχε μήκος 0,75, πλάτος 0,50 καϊ βάθος 0,40.
Αμφότεροι οί λάκκοι ήσαν άχτιστοι, ό οέ α,ικοότε-
ρος έπεκαλύπτετο οιά διπλής σειοας πλακών οί'τινες
θραυσθεϊσαι καϊ συμπιεσθεϊσαι κατέοριψαν τον ϋπο-
κάτω αύτών κατατεΟειμένον όστοοό/ον αμφορέα έκ
της όρθιας αΰτοϋ' θέσεως, ώστε ευρέθη προσανακε-
κλιμενο;. Κν οέ τώ άνωτέοω λάκκω ουδέν άλλο ευ-
ρέΟη πλην τέφρας ογι ττολλής, έπι>;αλυπτούσης και
τάς -λάκας του κατωτέρου βόθρου και μή έμπεριε-
Χ,ούσης λείψανα οστών, άλλ' ολίγα τινά οστοακα
γεωμετρικά -ροσοεζλημένα ΰ~ό του πυρός. Έκ
τών τεκμηρίων τούτων ήτο ΐανεοον ότι άαοότεοοι
οι Λάκκοι ά-ετέλουν ένα μόνον τάφον, ό ο' ανώ-
τερος λάκκος έχρησίμευεν ώς επιτύμβιος βωμός
του έν τώ βαΟυτέρω βόΟρω τεΟαμμένου νεκρού,
υπέρ του οποίου έκάη έν τώ ανωτέρω λάκκω πυρά
εναγίσαατος. Όθεν ό τάφος ούτος ήτο όμοιος προς

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΚΡΙΣ 1912

του; ύπό 8. 'Ννίάθ έν Άφίοναις και Χ. Τσούντα έν
Δεσποτικώ και Σίφνω εύρεΟέντας1. Πλησίον του
'/είλους του τάφου ί'στατο όρθιος λίθος τις ακα-
τέργαστος σ, εχων ύψος 0,50, όστις αναμφιβόλως
ήτο στήλη, υπεράνω οέ κατά την γωνίαν του με-
γαλυτέρου λάκκου ευρέθη ό πυθμήν άγγείου εύμε
γέΟους ισταμένου άνωθεν. Ό πυθμήν ούτος εκείτο
εις ύψος 4,17 από της άφετηρίας, το οέ ύψος
τοΟτο ισούται προς το τών υψηλότατα κειμένων
τάφων, οηλοΐ δέ φανερώς ότι ο τάφος ανήκει εις
τους νεωτάτους τών κάτωθι εύρεΟέντων. Παλαιό-
τερος του τάφου τούτου ώς ύποκάτω αύτοΰ κεί-
μενος εινε ό ύπ' αριθμόν XXXVI, έν ώ ευρέθη
ένήλις νεκρός κεκαυμένος και όστρακα γεωμε-
τρικά, ύ-εράνω οέ ί'στατο ώς στήλη ό ακατέργα-
στος λίθος ο . Επίσης οέ παλαιότερος τοΰ τάφου
VI εινε και ό ύπ' αριθ. ΧίΠΠ, ό'στις ήτο άχτι-
στος, εκείτο ο' έν αύτώ τεΟαμμένος μετά συνε-
σταλμένων τών σκελών νεκρός ένήλιξ άνευ ούοε-
νος κτερίσματος. Παρά την όσφύν τοΰ νεκρού τού-
του ευρέθησαν άνΟρακές τίνες οηλουντες οτι προ
της ταφής έκάη έν τώ τάφω πυρά έναγίσματος ή
ότι ό νεκρός υπέστη έλαφράν τινα και τυπικην
καΰσιν.

Νεώτεοα τών τάι-ων XXXVI καϊ Χί,νΐΙΙ, άλλ
ίσως ογι νεώτερα και τοΰ τάφου VI εινε τά νεκρο-
οό/α άγγεΐα I, II, XXXIV, XXXV και XXXVII,
άτινα πάντα εκειντο εις ύψος 4-4,17, ετι οέ νεώ-
τεοον αύτών το τοι/άριον II, όπερ ήτο έκτισμένον
ύπεοάνω ούο έκ τούτων. Ωσαύτως οέ νεώτερος
τοΰ τάφου XXXVI εινε ό τάφος XXIV κείμενος
εις το αύτ'ο ύψος προς την πλησίον -υράν XXIII,
έτι νεώτεοον το ϋ-εοάνω αύτοΰ κείαενον νεκοοοό-

Γ ι ι *

•/ον άγγεΐον XVI και τούτου ετι νεώτερος ό τάυος
XIV κείμενος εις ύψος 4,ο0 άπό της άφετηρίας.
Ούτω βεβαιοΰται αύτόΟι ή ύπαρξις τεσσάρων αλ-
λεπαλλήλων στοωυ,άτων τά^ων, ών παλαιότατο^
εινε ό XXXVI, νεώτατος οέ ό XIV.

Έν τη ύπο τον τοϊνον II συστάοι τάφων ή
πυρά ΕΠΙ κείται ύπεράνω μέν τοΰ τοί/ου σ , ύπο-
κάτω οέ τοΰ όστοοό/ου άγγείου ί,ΙΙ, ύπερκειται
οέ τούτου ό τοΐ/ος Η , ού οί λίθοι έπεκάΟηντο έπΐ
τοΰ λαιμοΰ τοΰ άγγείου' ή ύπεράνω όμως της ΙιΙΠ

1 Μίίί. ά. ά. &Γοη. Ιη8ΐ Αΐΐιβη 1896 Ταί. XIII, Έφη^.
"Αρχ. 1898 σελ. 144 /.α! 1899 «λ. 74

δ
loading ...