Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 58
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0068
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
58 Ό τον ΆΦήνησιν Ασκληπιείου περίβολος και το Έλενσίνιον υπό Φρ. Βερσάκη.

έν δέ τοις αύτοκρατορικοΤς ρωμαϊκοΐς χρόνοις ό ιω- έβαλε δια νεωτέρου περιβόλου καταστήσας αυτό

νικός ναός Α καϊ ίσως ό έτερος Β, προς δέ καϊ ή αυτοτελές. Έκ τούτου και αί διάφοροι έριδες με-

στοά μετά της οριζόντιας στέγης 28 (πίν. ο). ταξύ αυτού καϊ των ιερέων, διαρκέσασαι, ώς έκ

Έκ του ακριβούς προσδιορισμού του περιβόλου της επιγραφής μα ρ τυ ρ είτα ι, ετη τινά.

του Ασκληπιείου και της εποχής της ιδρύσεως Δεν έπρεπε βεβαίως νά περιμείνωμεν δτι ήτο

αύτοΟ, εξάγεται σπουδαία χρονολογία περί της δυνατόν νά ίδρυθη ναός τω Άσκληπιώ έν άλλω

χρήσεως των τροχμαλοπαγών λίθων (πρβ. Βερσά- τινι χώρω ή έν τω Έλευσινίω. Διότι ών ούτος κατά

κης ΑΕ 1910). Ωσαύτως λαμβάνομεν ώς Ιθγιϊιι- την άττικήν Ορησκείαν προς τάς Έλευσινιακάς θε-

ηυ8 ροδί ςιαβιη της οίκοδομήσεως του Διονυσιακού ότητας στενώς συνδεδεμένος και παριστάμενος ώς

θεάτρου το έ'τος 421 π. Χρ. ώς άνώτατον ό'ριον. έξ Επιδαύρου έλθών, ίνα συμμετάσχη των Έλευ-

Νυν οφείλομεν νά έξετάσωμεν ποίον ήτο το άρ- σινίων μυστηρίων, έξ οδ μία ημέρα των εορτών

χαιότερον τέμενος, το εντός του Ασκληπιείου εύ- έπιδαύρια εκλήθη, λογικόν ήτο νά φιλοξενηθή έν

ρισκόμενον. Τήν άπόκρισιν δίδει ή μνημονευθείσα τω ίερω των εΐρημένων θεοτήτων. Ή ίδρυσις λοι-

έπιγραφή, ή περί της ιδρύσεως τοΰ ίεροΰ άναφέ- πόν τοΟ άφιδρύματος τοΟ Ασκληπιού έν τω Έλευ-

ρούσα. Χάριν ευκολίας του άναγνώστου παραθέ- σινίω συμβολίζει πληρέστατα τήν έ'ννοιαν ταύτην

τομεν όλόκληρον τό α τμήμα αύτής κατά τήν εκ- και είναι λογική και φυσική αυτής συνέπεια. Νο-

δοσιν του κ. Δραγούμη (ΑΕ 1901, 107)· μίζω δτι και έκ της επιγραφής τούτο εξάγεται. Ο

,, ,.„,, η Ασκληπιός δηλ. ήλθεν εις τό'Ελευσίνιον μετά της

α]νελϋων (Ζ)εο(θ)[ε] «ν / . , <ν , ,Γ . τ

γ ν Ιγιειας, εις προϋπαντησιν οε αυτού μετεόη ο 1η-

[μυστηρ]ιοις τοις μεγα ' Γ ' γ ι ι

[λοις κατ]ηγετο ες τό Έ(λ) λέμαχος και όντως (=έπϊ τω γεγονότι τούτω)

5 [ευσίνφν και οίκοθεν ίδρνϋη τδ ίερδν τόδε. ΠοΟ; φυσικώς εν τω 'Ελευ-

[μεταπεμ]ψάμενος διά(κ) σινίω, διότι δεν δηλοΰται ιδιαιτέρως ότι άλλαχοΟ

[ονον ήγ]αγεν δεϋρε εφ' (α) ίδρύθη, άλλ' έννοεΐται άφ' εαυτού ό'τι τούτο εγινεν

[ρματ]ος Τηλέμαχο [άπ]α(ν) έν τω τόπω τής συναντήσεως.

[τήσαντ]ος άμα ήλθεν Ύ(γ) Δεν ήτο ό'μως τό κατά τήν νοτίαν πλευράν τής

10 [ίεια κα]ί οΰτως ίδρυθη Ακροπόλεως άρχαιότερον ιερόν τό όλον τοΰ'Ελευ-

[τό ίερό]ν τόδε ά'παν επί σινίου > άχχά ^ άνατολικώτατον αύτοΟ άκρον ■

[Άστυφί]λου άρχοντος Κυ- ^ ώ; εΓπομενι έξετείνετο ?τι π?ός δυσμάς, ίσως

Γδαντίδίο. Άρχέας. επί το „ ' < ο - - τ ^ · ν.

ι/ -1 , [χε^ρι του Αμυνειου, ως ευλόγως ο ΛιιαΘίοη πα-

Γΰτο οί ΚΙήρυκες ήμφεσβ <>\ ,„ „ λ"π\ ?>

,, , , ραοενεται ε. α. λο9), τούτο οεικνυουσης της φυ-

15 [ητησαν] χωρίο και ενια » «. τζ <

,, _ „ σικης τοΰ εοαφου: οιασκευης. Κατα του; μετε-

[επεκωλ]υσαν ποησαι αν- '' 7 ( 1 , , »

πειτα χρόνους, ίσως αμέσως μετά τήν ίορυσιν τοΰ

Τποθέτομεν ότι ό αναγνώστης έμάντευσεν έκ Ασκληπιείου, τό υπό τό νότιον μέρος τής Ακρο-

ταύτης άφ' εαυτού ποιον ήτο το ίερον τοΟτο. Ποίον πόλεως τμήμα του Ελευσίνιου απώλεσε τήν άρ-

άλλο ή τό περιζήτητον και πολυθρύλλητον Έλευ- /ικήν αύτοΰ σημασίαν, συγχωνευθέν τελείως μετά

σίνιον τδ νπδ τη πάλει (ΙΟ- III 5, 11 £. 38), τό τοΟ ίεροΰ' του Ασκληπιού, ώ ίσως όφείλει τήν

τοσαύτας τύχας και περιπέτειας ύποστάν, όσας ούδέ μέ/ρι σήμερον διατήρησιν αύτοΰ. ΤοΟτο συμπε-

ή γενέτειρα του Όδυσσέως. ραίνομεν εκ γραπτών τίνων ειδήσεων και κυρίως

Ούτω δέ εξηγείται δια τίνα λόγον οί Κήρυκες έκ τής οπό τοΰ' Φιλοστράτου περιγραφής τής πομ-

τοΟ Ελευσίνιου ήμφεσβήτησαν χωρίου. Διότι όρ- πής τών Παναθηναίων, έπιβεβαιούσης και αύτής

θόν ήτο νά περιωρίζετο ό Τηλέμαχος εντός ώρι- όπως και αί ρηθεΐσαι, τήν ενταύθα τοποθέτησιν τοΰ

σμένου χώρου του Ελευσίνιου, παραχωρηθέντος Ελευσίνιου (Φιλόστρ. Βίω σοφιστών Β 1,5 εκ

αύτώ προς οΐκοδόμησιν τοΰ άφιδρύματος τοΰ Α- τοΰ Κεραμεικοϋ άραοαν (ναϋν) χιλία κώπη άφήναι

σκληπιοΰ.Άντί τούτου δέ βλέπομεν ότι ούτος άπέ- έπι τδ Έλευσίνιον καϊ περιβαλοϋοαν αύτδ τδ 77ε-

κοψε μέγα τμήμα τοΰ αρχαιοτέρου ίεροΰ και περι- λασγικδν παραμεΐψαι κομιζομένην τε παρά τδ Πν·
loading ...