Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 69
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0079
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικαι έπιγραφαί' ΰπδ Ά. Αρβανιτοπονλον.

Στί/. 3-4. Ένεκα του σωζομένου δε συνεπλη- Άλλ' έν όποτέρα των περιπτώσεων δυνάμεθα

οώσαμεν τά προηγούμενα εννοι είσίν, ένεκα δέ τοΟ νά εΐκάσωμεν ώς λίαν πιθανόν ότι ή μεν άναφερο-

έπέκεινα συνεπληρώσαμεν τά τε προ αύτοΟ και τά μένη γη κείται ή παρά τον Σον ποταμόν (νΟν Ζη-

μετ' αύτό' ώς προς τούς Γόννους ο/θη ή έΐΐέκεινα Λιάνα), ή εις την εξοδον των Τεμπών κατά την

νοείται του μεν Ενρώπον και του Πηνειού ή δεξιά, (άριστεράν) δχθην τοΟ Πηνειού, εις τά δρια της Μα-

τοΟ δε Συδς ή αριστερά" εις των ποταμών τούτων κεδονίας, οί δέ δροι οί Λειβήθριοι ήσαν τών Γον-

Οά νοήται βεβαίως ένταΟθα, διότι οί λοιποί άξιό- νέων και Ήρακλειωτών, διαμαχομένων ίσ/υρό-

λογοι ποταμοί κείνται ίκανώς μακράν, έτεροι δέ, τατα, ώς Οά ίδωμεν έν άριθ. 165 κέ., περί τών

ώς ο τών Δυο Δένδρων νυν ονομαζόμενος, και όμοιοι κατά τον Συν καΐ την έξοδον τών Τεμπών άμφι-

άνήκουσι τη χώρα τών Γοννέων. σβητουμένων ορών.

Στί/. 5-6. Τδ έν άρ/ή τοΟ στί/· 5 ύπάρ/ον Ή περ'ι ης ό λόγος επιγραφή είναι και κατά το

,ΑΡΑΡοΕΝΤοΞ φαίνεται εσφαλμένως γραφέν άντί σΧ''ί[Λα των γραμμάτων και κατά τήν έπιμέλειαν

Ρ|ΑΡΑΡΡΕθΝΤθ5:, άσχετον δέ προς κύριον όνομα της χαράξεως μία τών αρχαιοτάτων έκ τών εύρε-

οίον ΑΡΗΡοΤοΣ κττ.. ΊΙ συμπλήρωσις Χαρ[ά- θεισών (πρβ αριθ. 112.134), πιθανώς περί τάς

δρα είναι πιΟανωτάτη, διότι και τόποι χαραδρώ- ικρχάς τής Γ π. Χρ. έκατονταετηρίδος γραφεΐσα'

δεις παρά τους μνημονευθέντας ποταμούς και τά τδ δτι και έν τοιούτοις χρόνοις έγένετο χρήσις τής

δρια τών Γοννέων ύπάρχουσι πολλοί, και ώς όνομα γνωριμωτέρας κοινής γλώσσης, δύναται νά έρμη-

θέσεως πολλάκις άπαντα ή λέςις αύτη. νευθή εκ τής συνήθειας τών Μακεδόνων ταύτης ή

Έν στί/. 6 συνεπληρώσαμεν Λει\βη&ρίων, διότι έκ του κοινοτέρου διαφέροντος, ώς είπομεν έν τή

ίχνη μεν του Β σώζονται, εξ άλλου δέ τά Λείβη- ΑΕ 1910, 343 καϊ έν τή Κθν. άβ Ρΐιίΐ. 1911,

Ορα και αί Λειβηθρίδες Μουσαι ένταυθά που κατά 134-135.

τόν'Όλυμπον αναφέρονται υπάρχοντα. Λειβήθριοι Τά ονόματα Αειβήΰριος και Χαράδρα είναι νέα
δέ δροι νοούνται βεβαίως τά σύνορα τών Γοννέων έν ταΐς θεσσαλικαΐς έπιγραφαΐς.
προς πόλιν τινά τής Μακεδονίας, παρά τά περί-
φημα Λείβηθρα κείμενοι" δτι ή πόλις αύτη θά ήτο Άρι®. 95 (είκ. 7. - - Εύρετ. αριθ. 100).
ή Ηράκλεια, δ νυν Πλαταμών, λέγομεν ευθύς Στήλη μαρμάρου ΰπομέλανος κάτω μόνον άποκε-
κάτω. Κατά τό ώραΐον δάσος που τής Καλλιπεύ- κομμένη" άνω λήγει εις ίκανώς προέχον δριζόντιον
κης δύνανται νά τεθώσιν οί Λειβήθριοι ούτοι δροι, γεΐσον, ύφ' δ έπί τοΟ μέσου τής αρχής τής άντη-
δπερ εύαρμοστεΐ τοις είρημένοις. ρίδος άπεδόθη έκτύπως άναγεγλυμμένη Μακεδο-

Στίχ. 7-10. Τάς συμπληρώσεις ενταύθα έξετε- νική ασπίς κυκλική, διηρημένη δια χαραγών εις

λέσαμεν παραδείγματος ένεκα, ίνα προσαρμόσωμεν τέσσαρας κανονικούς τομείς, έκ πέντε ημικυκλίων

τά σωζόμενα πρός τινα νουν, οίον έΟεωρήσαμεν συγκειμένου έκάστου' δτι ποτέ ένισχύοντο αί λε-

πιθανώτερον. πτομέρειαι αύται διά βαφών, αποδεικνύει νεωστ'ι

Διττός δέ δύναται νά είναι δ νοΟς τής έπιγρα- εύρεΟέν ψήφισμα μεΟ' δμοιοτάτης άσπίδος διατη-

φής ταύτης: τό μεν δτι δύο τούλάχιστον πλούσιοι ρούσης ίχνη σαφή βαφών πρβ. και άριθ. 96.146.

βεβαίως άνδρες, ώς άνω άριθ. 90. 91 κττ., ή δλος 147. 151.—Ύψ. 0'475, πλ. 0 32, πάχ. 0-067.

τις δήμος εύηργέτησαν τήν πόλιν '/ορηγήσαντες Εύθύς ύπό τήν ασπίδα έχαράχθη μετρίως βα-

γήν τοις ΓοννεΟσιν, ής αί θέσεις καθορίζονται, ίνα Οέως άλλ' έπιμελώς ή έπιγραφή, άποτριβεΐσα ένι-

κατέχωσιν αύτήν ώς πατρώαν, το δέ δτι μάρτυρες αχου έκ τής πάλαι έν ύπαίθρω εκθέσεως τής στή-

γνώσται τών τόπων εξετάζονται, ώς έν ταΐς κάτω λης και τοΟ εύΟρύπτου τής ύλης' ύψ. γραμμ.

οημοσιευθησομέναις άρ ιΟ. 165-1 /.) έπιγραοαΐς, 0-009-0-016, διάστιχ. 0-004.

και άναφέρουσι γεγονός τι περι κτήσεως γής ώρι- Σφάλμα του" χαράκτου ΰπάρ/ει έν στί/. I",

σμένης περιοχής ύπό τίνων ώς πατρώας' κατά τήν ένθα παραλιπών τό 5! τοΰ μηνός, έ/άραξεν αύτδ

οευτεραν ερίπτωσιν αί συμπληρώσεις θά ύπεράνω έπ'ι του όιαστίχου μικρόν και μόλις φαι-

είναι έν τισι διάφοροι τών ήδη προταΟεισών. νόμενον, ώς δ του άριθ. 68 και 113" έν στί/. 12
loading ...