Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 81
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0091
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλ.ικαι έπιγραφαί: Γ) Γόννων υπό Ά. Αρβανιτοπονλου

κατά τήν δεξιάν οχθην τοΟ Πηνειού, ώς κείται το
Μόψιον, ούδένα λόγον θα είχεν ή αναφορά των
συμβολών τούτων.

Προς τούτοις αί έν τή επιγραφή ταύτη άναφε-
ρόμεναι θέσεις εύρίσκουσι τά εαυτών χαρακτηρι-
στικά κατά τΌ νυν Μουσαλάρ προς το Βερνέζι'
τοΰτο δ' έκεΐ καλείται φάραγξ, οίον όντως είναι'
περί αύτΌ δέ και κατ'αύτο και έπι του ορούς Ερή-
μου, της νΟν Καρακόπετρας, ζητητέον τάς άναφε-
ρομένας εκεί θέσεις, ούχί δέ προς το Μπουγάζι του
Τυρνάβου, ώς δλως άτόπως νομίζει Ό Ζηκίδης έν
ΑΕ 1901, 125 καΐ φαίνεται δεχόμενος Ό Κθγπ έν
ΙΟ- ε. ά., διότι έκεΐ είναι αναμφισβήτητος /ώρα
των Φαλανναίων και άλλων.

Ή Κονδαία άρα εκείτο πάντως παρά τήν άρι-
στεράν ο/θην τοΟ Πηνειού μεταξύ των νυν χωρίων
Καρατζολ και Μουσαλάρ, θά συνώρευε δέ πρός τε
τά Φάλαννα και τήν Εύρωπον πόλιν, προς τήν
Γυρτώνην και τους Γόννους (άνω αριθ. 82).Τοΰτο
έν τω παρόντι διατεινόμεθα ούχϊ μετά πάσης βε-
βαιότητος, διότι υπολείπεται ετι νά έξετάσωμεν
έπΐ τόπου τά άπο Μπαςιλάρ εις Μουσαλάρ άρχαΐα
έρείπια, άλλά μετά πάσης πιθανότητος συμφώνως
τη μνημονευθείση περί των ό'ρων έπιγραφή.

Κατά ταύτα ευρηται εν πλάνη και ό Κϊρ εν
Τ1ΐθ88&1. δΐιιάΐθη 139 κέ. διορθών τΌ παρ' Ήρο-
δότω V 63 Κοηάϊον εις Κονδαΐον, ό'περ ού μόνον
γραμματικώς είναι έσφαλμένον, διότι τΌ έθνικον
φέρεται πάντοτε Κονδα(ι)ενς, άλλά μάλιστα πρα-
γματικώς, διότι ή Κονδαία φαίνεται ούσα Περραι-
βική, εις ο ακριβώς προσέκοψεν Ό Κϊρ απορρίπτων
το Γόννιον παρ' Ηροδότω, ώς όντων Περραιβικών
τών Γόννων και τών Περραιβών ύπηκόων τοις
θεσσαλοΐς και μή δυναμένων άρα νά έκλέξωσι τα-
γον έν στρατέ ία* βλ. καί ΠΑΕ 1910, 260 κέ..
Πλείονα περι της Κονδαίας θά είπωμεν και κάτω
και εύθετώτερον.

Στίχ. 5-9. Ένεκα της διδομένης ισοπολιτείας
Ιτέθησαν το Γοννη εϊναι και τΌ άλλως περιττεΟον
μετά τούτο κα·&άπερ τοις άλλοις Γοννενσιν διότι
ήρκει το έτερον.

Στίχ. 13-16. Έπι τών αυτών ταγών έξεδόθη
και έτερον νεωστι εΰρεθέν ψήφισμα, ές" ού συνε-
πληρώσαμεν τον πατέρα τοΟ Λωβίνου Αμμάταν.
Ετέρων ταγών κύρια ονόματα κα'ι πατρικά άπαν-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1912

τώσιν έν άλλοις ψηφίσμασι το Αντίγονος, Ενβίο-
τος, ΕνηΜδης. Ή δέ εκφορά τών πατρικών άνευ
τοΰ τον άπαντα ενίοτε" βλ. 80 Α.

Νέα όνόματα έν ταΐς θεσσαλικαΐς έπιγραφαΐς
Εμφανίζονται τΌ Άμμάτας, Ενλυκος, Αωβΐνος.

Άριΰ: 110 (είκ. 17. — Εύρετ. άριΰ. 74).
Στήλη μαρμάρου λευκοφαίου αριστερά μόνον άκέ-
ραιος.—Ύψ. 0-12, πλάτ. 0-192, πάχ. 0-066.

Η επιφάνεια έστιλβώθη κάλλιστα, μετ' έξαιρε-
τικής δ' επιμελείας και άβαθέστατα έχαρά/θη ή
έπιγραφή- υψ· γραμμ. 0Ό11-0 016, διάστ.0Ό07·

Κικών 17 (εκ φωτογραφίας της όπισ&ίας όψεως εκτνπον)'
επιγρ. άρι&. 110. Προξενικόν ψήφισμα τών Γοννέων
νπερ Ξενάρχου Ίατπάρχον Κονδαιέως.

[Άγαθήι τΰχηι" ή πόλις]
ή Γοννέων [εδωκεν
Ξενάρχωι Ίπ[παρχου
Κ]ονδαιεϊ προξ[ενίαν,
εΰε]ργέτηι δ[ντι, Γον-
5 νη είναι, καθ]άπε[ρ τοις
[άλλοις Γοννεϋσιν κτλ.].

Είναι εμφανές ό'τι το ψήφισμα τοΟτο έχει γραφή
ομοιότατα τω προηγουμένω κατά τους τεσσάρας ή
πέντε τούλάχιστον πρώτους στί/ους. Ή τοσαύτη
όμοιότης καθιστά άπίθανον τήν είκασίαν του ό'τι ό
τιμώμενος είναι διάφορος του ~οοτ^(θυ[ΐ.ίνου, οίον
πάππος ή εγγονός αύτου.

Πιθανώτερον είναι νά ύπολάβωμεν ό'τι το περι
ού Ό λόγος ψήφισμα έγράφη προς άντικατάστασιν
του προηγουμένου, οντος ούχι ώραίου έκ τών διτ-
τογραφιών, έςαλείψεων και άνωμαλιών' ώς φαί-
νεται Ό ώέναρχος παρήγγειλε τήν ποίησιν της προ-

11
loading ...