Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 108
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0118
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
108 Μυκαλησοός- νπδ Ρ. Ζ/τβ.

ΐήν τοΰ Αύγουστου άπο πλου εις Ελλάδα. Η 1ά περί ών ό λόγος νομίσματα εΐνε πάντα έλ-

μεταγενεστέρα αΰτη Έπαναγωγος Τύχη εικονίζε- ληνιστικών χρόνων, δηλαδή 200 περίπου έ'τη

ται επί αυτοκρατορικών νομισμάτων ιστάμενη προ μεταγενέστερα του αγγείου ημών, και φαίνεται,

της πρώρας πλοίου1. οτι ό τύπος αυτών, άπο του οποίου διαφέρει ή

Ό στέφανος, όν κρατεί ό πλοίαρχος και αί πτέ- ήμετέρα είκών, καθόσον ή πτερωτή μορφή εν ταύτη

ρυγες της Οηλείας μορφής ύποδεικνύουσιν έκ πρώ- πέτετα'. προ και ού/ί επί της πρώρας και δεν φέ-

της όψεως, ότι μάλλον Νίκη και ούχι ή Τύχη ρει αυτή τον στέφανον, έφευρέΟη έν Έλληνιστι-

εινε αύτη. ϊοΟτο τουλάχιστον ένόμισεν ό κ. Ζαίιη 2 κοΤς χρόνοις ή τουλάχιστον έτελειοποιήθη κατ'

όστις έξηγών τήν σκηνήν κατά διάφορον όλως τρό- αυτούς. Και έπ'ι ετι νεωτέριυν νομισμάτων άπαν-

πον, παραβάλλει τήν έπϊ άναγλύοου Αττικού3 τώσι πολυάριθμοι άλλαι μορφαϊ έν όμοια θέσει έπι

είκονιζομένην στεφάνωσιν κωπηλάτου νικήσαντος πρώρας πλοίου π.χ. Αινείας12 ή Κάδμος13, Αθηνά

τά Μουνιχία και βλέπει έπι του άγγείου ημών και Ποσειδών14.

άμιλλαν πλοίων, οία έγίνετο έν τοις Μουνιχίοις Λοιπόν ούτε ή θέσις της μορφής ημών ούτε αί

και τοις Αϊαντείοις, επειδή δε το άγγεΐον ημών πτέρυγες άποδεικνύουσιν ότι είνε Νίκη. Και ό στέ-

εΐνε άρ/αιότερον του 480 π. Χ., ό κ. Ζαίιη ύπο- φανός δέ δεν ήτο πάντοτε σύμβολον της Νίκης15,

θέτει, ότι τούτο υποστηρίζει τήν άμφιβολίαν του άλλ' έ/ρησιμοποιεΐτο έπ' ευκαιρία οιασδήποτε πα-

ΤδρίθΓ4 περί τοΰ ορθού της γνώμης τοΰ Α. Μοηι- νηγύρεως ώς και παντός εύχαρίστου16 γεγονότος,

ηΐδβη, ϋίΙΙθηβθΐ'β'θΓ και άλλίον, ότι τά Αϊάντεια όποιον ειδικώς ήτο και ή έκ Οαλασσοπορείας έπι-

ίόρύθησαν μετά τήν έν Σαλαμϊνι ναυμανίαν5. στροφή. Κατά Πολέμαρνον τον Ναυκρατίτην17, τούς

Αληθές εΐνε, ότι άπαντώσιν ενίοτε πτερωτά! στεφάνους είσήγαγεν εις Χαύκρατιν «κατά τήν τρί-

μορφαί έπ'ι παραστάσεων αμιλλών πλοίων6, και την προς ταΐς εί/.οσιν Ολυμπιάδα» ώς/αριστήριον

ούχι σπανίως χρησιμοποιείται Ό τύπος προς άπει- έμπορος18 τις έκ της πόλεως σωθείς κατά πλουν τρι-

κονισιν της Λικης , εινε ο ενόιαφερουσα και οια κυμιωοη Οι αγάλματος της ΑφροΟιτης , οπερ ει-

τήν άναλογίαν προς τήν ήαετέοαν παοάστασιν ή „ , „ „ ,

1 . ^-ι Αηβοη ε. κ. αρ. 932.

έπι νομίσματος τοΰ Σαγούντου8 ευρισκομένη είκών >3 ι, α. 933-7.

Νίκης έ/ούσης στέφανον και πετομένης ύπερά

ανω

ε. α.

946.

15 II. /. .ΙΗ8 XXIX σ. 294 είκ. 11, στέφανοι κρατούνται £>πο

πρώρας μεθ ύψηλοΟ καταστρώματος. Βλέπε έπι- Βεραπαινίδων θεάς, ήτις πιθανώς εΐνε 5, "Αρτεμις (ΤΙιοηιρβοη Ι. ά.).

σης I,. ΑΐΙδΟΙΙ Νΐΐηΐ Οΐ\ τεΰχ. V άρ. 940-943. 16 Πρβ. Εύριπ. "Λ**. 832 "Ιων 1169 Ήρακ,Ι. Μαιν. 677, και

ι λ ·ν λ > , > ' * "Αλχαιον, "Αονιππον, Νικόστρατον, Είίβουλον, παρ' 'ΛΟην. 674ο.

ΑΛΛ ο πτεοωτος ούτος τυπο; ητο „_„ Λί1,

678 β, 685ά, β.

, , , " 'Άθτίν. 675. Πρβ. νίίε. Γεωργ. I. 303-4.

«πολλών ονομάτων μοοφη μια» ,„ , . , ° . - . ,Υ

Γ * * τ ι γ 18 Το ότι δια της κεφαλής του κάπρου το πλοιον χαρακτηρίζεται

»τ , πιθανώς ώς πολεμικον (ΡηΠιν. Εβίβ/ι. σ. 228 πρβ. Βΐ'ϊί. Μιΐδ.

και παριστά ούχι μόνον την Νίκην, άΛΛα και την Β 436 = Ιΐ3ΐΎΪ8οη και Μο ΟοΙΙ πίν VII), δέν σημαίνει άναγκαίως

"Ιθΐν9 κα! τήν 'Έοΐν10 ίσως δέ καί τήν ΑοτείΛΐν11. παρίσταται άμιλλα πλοίων μάλλον ή' ασφαλής επιστροφή. Δυνα-
τόν εΐνε ό πλοίαρ'/ος της ημετέρας εικόνος να επιστρέφε άπο θαλάσ-
σιας αποστολής οϋχί χάριν έμπορίου γενομένης 'Ε' Τίί. Τϊν II,

1 11θ8θ1ΐθΓ ΣβΧ. I σ. 1507. 22 (495 π. Χ.) πέμπουσιν οί Λατίνοι /ρυσοϋν στέφανον τώ Λιί, διο'τι

2 Πριν ή καταρτίσω τήνέμήν έρμηνείαν τής τε σκηνής και της έπι- 6000 αιχμάλωτοι ένόστησαν πρός τους οικείους (Γ6Π1Ϊ88Ϊ αά 31108
γραφής. ίυβΙΉΠΐ). Κα! ένταΰΟα προέ/ει ή ϊόέα τής έπιστροφής (ό νόστος).

3 ΑΕ 1862 πίν. 29 = 031·. 83§1. II σ. 631 είκ. 2682. Λεν Οπάρ·/ει παρ' Έλληνι συγγραφεί παράδειγμα Τύχης διδού-

4 ΡαηΙ'Ι/-λνί880ΐυα Αϊάντεια. σης στέφανον, άλλ' ή Εοΐ'ίυηα τοΰ Όρατίου. ήτις εΐνε άοίΤΙΪηα

5 Ό κ. Ζ3ΐΐη δέχεται, ότι τό άγγεΐον εΐνε 'Λττικο'ν, βλέπε έν 3βαυθΠ3 (Ώδ. I 35,6) και πτερωτή (III 29, 54, πρβ. 8ΐπάθΓ6
τούτοις ανωτέρω σελ. 102 σημ. 5. 3011ΪΟ I 34,15)

0 Εθ8θ1ΐβΓ ΡΗ8. ^{η0 3ρϊ0θπ1 |3ρ3χ

7 Η. Βυΐΐβ έν ΚοβοΙιθγ. ΝΠίβ σ. 315 κέ.. βυδίυΗί, Ιιΐο ρθ3υΐ88β §3υάθΙ. I 34, 14-16.
3 Α. Ηβίδδ, Μοη. αηί άβ ΓΡερας/ηβ ρΐ. XXVII11, XXVIII

13, 15, 18, 19, 21. "Ενθα, διά το 3ρϊθ6ΐιι πρβ. γ6£ΐιπι 3ρίοβ8 III 21,20 και \νίο-

9 II. /. 0βΓΐΐ3Γά, ΑΠ8. Υα$. I πίν. ΧΚνί. Κο801ιΘΓ, ΙγΪ8 1<Ι)31τ1 ε. ά. Ή Οέσις τοΰ πλοιάρχου υποδεικνύει δτι ό στέφανος εΐνε
είκ 4,8. δώρον παρά τής πτερωτής μορφής, άλλα δέν είνε αδύνατον να προσ-

10 Κθ3θΙΐβΓ, ΕγΪ8. φέρεται πρός αυτήν, οπι»ς προσέφερεν ό Ναυκρατίτη; στέφανον τή
" "Οοα ΚοδΟΐΐβΓ ΝΠίβ σ. 321-322. σωσάση αύτόν Αφροδίτη. Βλέπε Τίί. Εϊν. ανω ΰποσσημ. 18 και
loading ...