Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 109
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0119
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Μνκαλησσός- ύτιο Ρ. ϋνβ. 109

-/εν έπί τοΟ πλοίου1. Ή παράστασις του σκύφου ήμών είνε συνήθης

επί μελανόμορφων αγγείων, π. χ. άβ ΚϊάάβΓ Βΐϋ.

Σκύφος μελανόμορφος μετά Διονυσιακής Ναι. σ. 236 άρ. 343 εΐκ. 437, αί δέ μαινάδες

παραοτάοεως του αγγείου της /Λ'Μ. .Μαί. όμοιάζουσι πολΰ προς

Β8Α XIV πίν. XI ά ( = αυτόθι σ. 276, τάφ.
(2Η?. 31 άρ. 187. Πίν. 6, 2· είκ. 2) *. :{, ,? ,74) »Αλχ, α· άναλογία{ αύται &ν

άρκοΟσιν, όπως άνατρέψωσι τάς εκ του σ/ήματος
τοΟ αγγείου έςαγομένας εικασίας περί του τόπου
της κατασκευής αύτου, διότι ώς έκ πολλών τεκμη-
ρίων μαρτυρεΐται τά μελανόμορφα αγγεία κατε-
σκευάζοντο έν διαφόροις τόποις, ώς και έν αυτή τή
Κορίνθω και τή υπό Κορινθιακήν έπίδρασιν ευρι-
σκομένη /ατά τον έκτον αιώνα Βοιωτία 8.

Αί γυναίκες όρχοϋνται, ώς μαίνεται έκ της θέ-
σεως τών βραχιόνων 9 αυτών και τών σκελών της
μάλιστα επί τά δεςιά μορφής10. Ό χορός τών Μαι-

Είχών 2. Σκύφος μελανόμορφος. ΤάΨ. 31, άριϋ. 1*7. νάδων ή Βακχών μόνων, άνευ ανδρός,είνε γνωστός11,

περίεργος δμως, και καθ'ά φαίνεται μοναδικός εΐνε
Ώς βλέπει τις επί του πίνακος, τό χρώμα του 0 τρόπος τής απεικονίσεως τών κρασπέδων τών
εδάφους εινε άνοικτότερον του συνήθους τών με- χιτώνων, άτινα καθ1 ό μέρος λήγουσι κάτω, όμοιά-
λανομόρφων αγγείων, και τό σχήμα δέ του σκΰ- ζ0υσι προς άνεστραμμένας κληματίδας έκτεινομέ-
φου ήμών ιδιάζει μάλλον εις τά Κορινθιακά άγ- νας εκατέρωθεν παρά τοις άστραγάλοις 12. Ή έν-
γεΤα3. Όμοια αγγεία μετά ταινιών μελαινών ή τύπωσις επιτείνεται διά τής στενότητος του άνω-
έρυθρών επί εδάφους ροδόχρου ή κιτρινωπού εύρέ- τέρου μέρους του ενδύματος. Έτέραν εντελώς
θησαν ίκανά έν 'Ρειτσώνα4, άλλα οέ προέρχονται όμοίαν παράστασιν δέν γνωρίζω. Άναλογίαν τινα
έκ του Έςαρχου 0 και άλλα έκ Ιάμου0. ίσως έχει τό ένδυμα επί του Παναθηναϊκού άμ-

φορέως .Λ/ομ ΛϊβίΖ. Χ πίν· ΧΓ,ΥΙΙ β, όπερ όμοιά-

πρβ. ϋΐιπβί Πίνο. ΌΑ. XII, ηβςυθ ηβδί άΪ88Ϊπιϊ1β 68ί ςιιοά

Βοβοΐίΐιϊαδ οοπίβοίί, ϊη ίρβο ίβηο ςυοάβιη Ροι·1ηη3β, ουηι ί»ει πους ως προς την εςεικονισιν τών κρασπέδων

Ει·£θΙβ1θ8 άβββ οοΓοη3ΐιι οίϊοΓΓθί, οΒπιίθη Ιιοο 03ηί3ίιιιη των Ενδυμάτων, ώς και τής όσφΰο: και τών άκρων

1 Άπίθανον εΐνε, 8τι ή παράστασις τοΰ ημετέρου άγγείου εικονίζει ~ων χειριοων. 11 συγκρισις αυτη καθίστα πιθανόν,
άμιλλαν πλοίων έν επικήδειοι; άγωσιν (Α. 8. Μιιγγη^, «ΓΗ8 XIX ότι και τοΰ ημετέρου αγγείου το έ'νδυυ,α ήτο μετά

3. 198), η τόν πλουν ποό: τόν τάφον ή πέοαν αύτού (83νΪ2;ηοηί, ~ » , γι , -\> τ λ , ,

' „ττ7 γ,γ 'η -κ' ■ » » νιν οι ο« περιττής τεννης κεκομμενον , ουο εινε ουνατον να
Λίο?ϊ. α?ϊ£. XIV α. 575 Ρβπββηι, ε. χ. XIX σ. 24-26 μετα 1 1 <■ 1

τών παραπομπών). Ό ΡΗπβοηί εξαίρει ΰπέρ τό οέον τά -η'λινα υπόθεση τις, δτι το σ'/ήμα του ένδύματος προήλθε

πλοία «τινα αναφέρε,, ων ενια ούδ' ευρέθησαν έν τάφοι; (ώς π. χ. έκ τ^ς π?οσπαΟείας του άγγεΙΟγράοου νά έΗείκονίση
έκ Μήλου -/.αϊ Κορίνθου)· αλλά και τά εν τάφοι; ευρεθέντα δεν ου- ( ,

νανται -νά ■Λρησ1μεύσωσι πολύ εΐ; άποδει?ιν τή; ΰποθέσεω;, άφοϋ εΐνε περιτεχνόν τινα τακτοποίησιν του κόλπου και τής

γνωστόν, οτι τά έν τοϊ; τάφοι; -/.ατατιΟέρ.ενα πράγματα δεν εϊ/ον πάν-
τοτε ώρισαένω; έπι/.ήδειον χαρακτήρα.

2 Βλέπε άνω 3. 102 ϋποσ. 5- 1 Πρβ. ε. ά. σ. 242 άρ. 352 (εΐκ. 47, ένθα ό <3θ Κ. εσφαλμένως

3 Π. / . \νΐ1Ϊ3θΗ ΑΙΙΙιον ΤΗοηίηά. πίν. II 19. Κ&γθί-Οθ1- γράφει 351). Ό Διόνυσος ιππεύει καθήμενο; πρό; τά όπίσω έπί τή;
1ϊ§η0Π είκ. 33, 1ι&11 πίν. VII 2 πρβ /.αί 83ΐζηΐ&11Π, Οα7ΠΪ?·118 έρύθρομόρφου κύλικος ΒγΪΙ. Μπ8. Ε 102, ού'/ί δε και έπ'ι τών άγ-
πίν. XXXII, XXXIV, άβ Κίάάθΐ·, ΟαΙ. ΜΜ. ηαί. I πίν. II γέίων, εις ά παρεπέμψαμεν ανωτέρω.

72, ΡοίίϊθΓ, ναβββ άη Εοηννβ Α 331, 298, πίν. 13,11, ων τά 8 Όρα ^Η8 XXIX 344-353.

πλείστα ευρεθέντα έν 'Ροδω έκλήΟησαν ύπό ΒδΙΐΐ3υ (Νβάνορ. σ. !' Πρβ. ΕηΐΠ13ηυβ1, Όαηββ βνββψ,Ιβ εΐκ. 148, 505 Ηίποΐίδ,

89 κέ..) αιολικά, πάντω; δέ δέν εΐνε αττικά. Κβυ. ανβΐΐ. 1909 εΐκ 10 Ε.

' Π. χ. τάφ. 12 άρ. 16, 16α, τάφ. 46 ά?. 41, ΙΗ8 XXIX σ. 10 Πρδ. Εωιηβηαβί είκ. 492 Α, 577. Ηϊηοΐίδ εΐκ. 10 I.

317, 323. 11 Πρβ. ΌβΓ. 8η§1. 83ΐΐ3ίΐο εΐκ. 6065, 6066.

:' Έν τω μουσείο) Χαιρώνειας. ''! Άντιπβλ. π./. Β8Α XIV πίν. XI, ά, ϊ, Νοίίζ. ά. 8βαν.

α ΒδΗΙ&υ, Νβίοτορ. πίν. VIII 24, άίθ αιΐδ άθΐ· Ηΐίΐίοι·. Κθ- 1893 σ. 124.
ΓΗηιίΙί ζιΐθΓ8ΐ 1>βΙ\3ηηΙθ Ροπή. έ. ά. σ. 150. 13 Προ. Βο1ιΐ3υ ζ)ηαβ3ΐΐο?ιβ3 Υβείίαι-ίαβ σ. 42, 43.
loading ...