Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 135
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0145
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έκ της Μυκηνών γεωμετρικής νεκροπόλβως' υπό Δ. Εύαγγελίδον

135

τέρων των ζωνών έπαναλαμβάνεται ή αυτή καί πιθανώτατον είναι νά ύποθέση τις 5τι συγχρόνως

ΙπΙ της ετέρας δψεως. ΙΙαρά τήν βάσιν τέλος σειρά 6πο του αύτοΟ κεραμέως κατεσκευάσθησαν ή ότι

πτηνών περί δλόκληρον το άγγεΐον. το εν έχρησίμευσεν ώ: πρότυπον του έτέρου.Άλλά

Έδώκαμεν τό όνομα χύτραν εις τά αγγεία ταΟτα και το 7 ομοιάζει τά μέγιστα πρΌς ταύτα τόν τ;

(5, (), 7 καί 8) οι' ους λόγους είπομεν ανωτέρω. πηλον και τόν τρόπον της διακοσμήσεως, μόνον δέ

Τό σχήμα αυτών είναι παραπλήσιον πρΌς το τών το 8 αποτελεί ίδιον τύπον ώς προς τήν διακόσμη-

πυςίδων, άλλ αύται είναι πολύ λεπτότεραι καί σιν, περί ής κατωτέοω.

κομψότεραι, τά δε τοιχώματα αυτών δεν είναι κά- .Κκ. 0. Φιάλη μετά δύο οριζοντίων λαβών και

θετα' τούτο παρατηρεί τις και έν ταϊς μικραϊς εν-
ταύθα χύτραις (."ι, 6,7), αΐτινες κατά το μέσον
περίπου της κοιλίας έχουσι μικράν έςόγκωσιν" δεν
είναι δέ άπίΟανον και νά προήλθον έκ τών σχεοον
σφχιοικών γνωστών νεωμετοικών πυξίδων" αλλά
παρατηρητέαι ενταύθα καί αί λαβαί, αί'τινες έλ- Κκών .9. Φίά;.^.

λείπουσιν από τών πυξίοων εκείνων. Ομοίαν τό

σχήμα τοις άγγείοις τούτοις πυξίδα εΐδον εν τω βάσεως.'Γψ. 0 08, άνοιγμα στομίου 0'20' πηλός

μουσεία» της Έλευσΐνος, αλλά λίαν ταπεινήν (ύψ. τεφροκίτρινος, κοσμήματα καστανά έςίτηλα. Χείλη

0Ό4ο) και άνευ λαβών (ύπ' αριθ. Κυρ. 689) και προς τά εςω ολίγον αποκλίνοντα, λαβαί στρογγύ-

ευρεΟεΐσαν εντός παιδικού τάφου (ΑΕ 1898 σ. 80 λαι, προσκεκολλημέναι κατά πρότυπα μεταλλικά

Ζ' και σ. 90). Άλλ' έν γένει τό σχήμα τοΰτο δέν και λήγουσαι εις έςοχήν, προσαρμοζόμεναι δέ με-

άπαντα άλλαχοΟ έν τοις γεωμετρικοϊς άγγείοις, τ' ιδιαζούσης μαλακότητος έπ'ι της ράχεως του

όσον γνωρίζω (άρχαιότερον πρβ. Ρΐινίειίίορΐ πίν. αγγείου. Και τό όλον σ/ήμα διακρίνεται έπ'ι λε-

VIII αρ. 15 καϊ άλλα/ου τών Κυκλάδων), υ,όνον πτότητι, κομψότητι καί ώραίω περιγράμματι.
δέ έν τοις πρωτοκορινΟια/οΐς γίνεται κοινόν και Ή διακόσμησις άπλή και συνήθης1 ρόμβοι έστι-

εύρίσκεται συχνάκις 1. Τό δέ κάλυμμα δέν γνωρί- γμένοι. γραμμαί, στιγμα'ι περί τό άγγεΐον, μεταςύ

ζομεν άν εληγεν άνω εις κομβίον ή ήτο άπλουν. δέ τών λαβών εν μέσω καθέτων γραμμών δρθαί

Όμοιον τώ του αγγείου 7 κάλυμμα ίδε Αΐ'^ίνθ γωνίαι έσκιασμέναι έντος αλλήλων κατ άντίΟετον

Ηθγ. II ΕνίΙΙ 8& και 8ΐ>. διεύθυνσιν (ηια&ιιάβΓίιβΙίθη) προ. Α Μ 1893 πίν.

Τά περί ών ό λόγος αγγεία διακριτέα εις δυο VIII 1, 3 (εξ Αθηνών) καί Α^Α 1905 πίν. XII

τύπους, χαρακτηριζομένους διά του σχηματισμού εϊκ. Α4 (εκ Κορίνθου).

τών χειλέων.Ούτω τά μεν εχουσιν οριζοντίως προ- Είκ. 10. Τό άριστερόν και άνω ήμισυ μέρος

εξέχον και ευρύ χείλος (5, 6), τά δέ είσέχον και
ύψηλόν εις δξύ άπολήγον (7, 8)' καί τών μεν πρώ-
των τό νεϊλος αέοει μικοόν αύλακα, έν ώ έστηοί-
ζετο το κάλυμμα, τά δέ δεύτερα εφερον πιθανώς
κάλυμμα έχον προς τά εντός έςέχον περιΟώριον,
ίνα στηρίζηται.

Πάντα είναι άγάνωτα έσωΟεν και έχουσι παχέα ΕΙχών 10. Αγγείου μέρος.

τοιχώματα, τήν δέ όλην μοροήν άδράν και (3α-

ρεΐαν. Ίά 5 καί 6 κοσμούνται κατά τόν αυτόν σχε- αγγείου μετά καθέτου λαβής. Πηλός ερυθρός, κο-

δόν τρόπον καϊ εχουσι τόν αύτόν πηλον ούτως ώστε σμήματα καστανά ερυθρωθέντα. Κοσμήματα στι-

1 Πρβ. Τ1ΐ8Γ3 II σ. 23 ε!Ζ. 49, ΛΜ XXVIII ». 199 Ταί. ΥΡ*1 κα* γραμμαί, μεταξύ τών λαβών μετόπαι

XXXVI άρ.1, 2. λγ^ίνθ Ηθγ. II α. 137 άρ. 68α, 69η, νβδβδ πλήρεις γραμμών, πτηνών καί τεθλασμένων έσκι-

ΗηίΐςυβΒ άα ΙιΟανΓβ ΡΙ. 39, Κ 13 καί τήν τοΰ τύπου τών άγ- , Ίρ ' _ , , ,

- Α , , ν . . , „ , , ΧΤ .. , ' ασυ,ενων. ϋιπι του ευρεος και ηυλακωαενου περί-
γειων του Φαλήρου Κ3ΐ3ΐ. άβ8 \'38β3 άυ Μΐΐδθβ Ν3ΐΐ0113ΐ (ΓΑ- 1 1 1 ~ 1

Λβηβ8 Ρ1. XVII ά?. 424 (= ^1ιγ5. 1887 α£λ. 55 ί!/.. 19. 20). χειλώματος συστήματα καθέτων γραμμών κα-

Μ>ΧΛΙΟΛΟΓΙΚΙΙ ΕΦ11ΜΕΙΜΪ 1911 1ί>
loading ...