Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 138
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0148
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
138 Εκ της Μυκηνών γεωμετρικής

II Ρ1. Ε άρ. 7), ές ών καϊ αί εντός άλλήλων γω-
νίαι προήλθον, αί'τινες καθέτως διατεθειμένο» σχη-
ματίζουσα οίονεϊ ί/θύος σπονουλικήν στήλην (ΟιΓα-
ΙθηοΓηαηιβηί).

Μεγίστην όμως εχει προτίμησιν ή τεθλασμένη
ταινία (έσκιασμένη) είτε οριζοντίως είτε καθέτως
εξελισσόμενη, ήττονα δέ ή άπλή τεθλασμένη γραμ-
μή (προ. 8ο1ι1ίθΐηαηη, Μγοθηβ8 σ. 130 εΐκ 68,
σ. 191 είκ. 192-195 κτλ.). Αξιοσημείωτος είναι
ή περί το άγγεΐον σειρά στιγμών. Η καμπύλη
λίαν περιωρισμένην έχει ένταυθα θέσιν' ώς μικραϊ
κυματοειδείς γραμααϊ (11), φύλλον (8 ύπο τους
ίππους) και κύκλοι, ών εντός σταυρός (8 κάτω
ζώνη· πρβ. Αγ§. Ηθγ. II Ε VIII άρ. 121)).Το τρι-
γωνοειδές τόξον (6 καϊ 5) ευρίσκεται και έν Άργει
όμοιοτατον έχον εντός ρόμβους πλήρεις δικτυωτού
(αγ^'ίν. Ηθγ. II πίν. Ι.VI άρ. 21). Παρατηρητέα
ή ουσικότης του μνημονευθέντος φύλλου. Ό δέ
έντο: κύκλου σταυρός είναι συνήθης καϊ έν Ατ-
τική και έν θήρα (προ. σταυρόν όμοιοτατον έν κυ-
κλαδικαϊς πυξΐσι ΑΕ 1899 πίν. 8 άρ. 5,7 και
σελ. 96).

Μεγάλη '/ρήσις γίνεται ρόμβων, οί'τινες άε'ι έστι-
γμένοι έν τώ μέσω ή περιθέουσιν όλόκληρον του
αγγείου τήν έπιφάνειαν ή κείνται ανά δύο ή πλεί-
ονες παραπληρωματικώς' ιδίως παρατηρητέαι αί
άπεστοογυλωαέναι αυτών γωνίαι, αίτινε^ έν άγ-
γείοις άλλων τόπων τηρουσι τήν αύστηράν γω-
νιώδη αύτών μορφήν.'Εάν τις σειράν ρόμβων ήνω-
μένων διά της κορυφής θέση παραπλεύρως ούτως
ώστε νά έφάπτωνται αί μεσαία; αύτών γωνίαι, ένει
προ αύτοΰ κόσμημα παραπλήσιον τω φολιδωτώ,
οίον έν 8 (δεν φαίνεται έν τή εϊκόνι). Αυτόθι προς
τούτοις σημειωτέοι και οί κρεμάμενοι πλήρεις δι-
κτυωτού ρόμβοι, κόσμημα ήδη τοις μυκηναϊ/.οΐς
άγγείοις κοινόν (πρβ. και δοΐιΐΐθπιαηη, Μγοβηβ8
σ. 125 εΐκ. 39).

Τρίγωνα παρατηρουμεν πλήρη διασταυρουμένων
γραμμών έπ'ι της πρόχου (4), σύνηθες κόσμημα
έπί της ράχεως των πρόχων, ώς ήδη είπομεν (πρβ.
και Α Ε 1892 σ. 27 καϊ 28 εκ Μυκηνών πρό/ουν).
Μέλανα δέ τρίγωνα έφαπτόμενα άλλήλλων ταΐς
κορυφαΐς έχομεν έν τώ σκύφω 3. Το κόσμημα
τούτο, προελθόν έκ της διά διαγωνίων διαιρέσεως
τετραγώνου χώρου εις τρίγωνα, άπαντα συ/νό-

νεκροπόλεως- ύπο Δ. Εύαγγελίδου.

τατα έν τοις μεγάλοις άμφορεΰσι (πρβ. ,ΙβΙιιΊ).
ΑγοΙι. Ιηβί. 1899 σ. 195 εΐκ. 58, 60 καϊ σ. 198
εΐκ. 62· ΑΕ 1898 πίν. 3 άρ. 5 καϊ 7) και Ιξακο-
λουθεΐ έν τοις πρωτοκορινθιακοΐς άγγείοις (Ατ^ίν.
Ηθγ. II σ. 129 άρ. 57, Ο&ζθίίθ ΑγοΙιθοΙο
1888 πίν. 25 καϊ ΑΕ 1898 πίν. 5 άο. 3 κτλ.).

Ό μαίανδρος άπαντα ένταυθα μόνον ύπΌ τήν
καθαράν αύτοΰ μορφήν έσκιασμένος. Σημειωτέαι
αί έπί τών άγγείων 9 και 14 άντικείμεναι όρθαί
γωνίαι, κόσμημα, ές ού πιθανώς προήλθεν ό μαί-
ανδρος σκιαζομένου τοΰ μεταξύ τών γραμμών κε-
νού" (Ροιιΐδβη σ. 83-84). Τούτω συγγενείς είναι
καϊ αί έπϊ τοΟ λαιμού της πρό'/ου (4) άντικείμεναι
άμοιβαίως γραμμαί, ές" ών πάλιν διά του αύτοΰ
ώς άνω τρόπου προήλθεν ό λελυμένος μαίανδρος
(ΑΕ 1898 πίν. 4, 1 παρά το στόμιον, έπϊ δέ της
κοιλίας εναλλασσόμενος τώ μαιάνδρω). Ένταυθα
τακτέον καϊ τήν κλιμακωτήν τεθλασμένην της χύ-
τρας (8), τού έκ Μυκηνών κρατήρος του Εθνικού"
μουσείου ( Ι&ΙιγΙ). 1 899 σ. 85 εΐκ. 43) καϊ τεμα-
χίου άγγείου έκ του Ηραίου του Αργούς Α Μ1911
σ. 27 εΐκ. 2), ήτις πιθανώς προήλθεν έκ τών κρε-
αααένων τεθλασαένων γοααυιών κατ' έπίδοασιν
του μαιάνδρου.Έν τω μουσείω Σπάρτης είδον τε-
μάχια γεωμετρικών άγγείων έκ τοΟ Άμυκλαίου,
ών τινα όμοιάζουσι τοις ήμετέροις (8Μ0 σ. 245
άρ. /98 (2)). Έπί ένος τούτων, άποτελουντος μέ-
ρος κρατήρος ίσιος, υπάρχει κλιμακιυτή τεθλα-
σμένη καϊ ίππος ού κάτωθεν πτηνον και ύπό τήν
κεφαλήν περιγεγραμμένος σταυρός. Ό πηλός είναι
ερυθρός, τό δέ χρώμα τών κοσμημάτων μέλαν ένι-
αχοΟ ύπο του πυρός έρυθρωθέν. Είναι πιθανόν δ'τι
το άγγεΐον τούτο είναι άργολικής προελεύσεως, ώς
έκ του ρυθμού τών κοσμημάτων φαίνεται καί μά-
λιστα τής κλιμακωτής τεθλασμένης, ήτις τοσοΰ-
τον ιδιάζει τώ άργολικώ ρυθμώ.

Ούδαμοΰ άπαντα ένταυθα ό άγκιστρωτός σταυ-
ρός (8λν38ΐΐ1ί&), ό τοσούτον αγαπητός τοις τοΰ
Διπύλου άγγείοις, έκ συμπτώσεως βεβαίως, διότι
εύρίσκεται έπί τών Ίιρυνθιακών άγγείων.

Τό πτηνον άποτελεϊ έν τών κυρίοον κοσμημάτων
ειτε εν μακρά σειρά περι το αγγειον είτε ανα ουο
ή πλείονα ή μεμονωμένον. Εικονίζεται άεί έν σκι-
αγραφία, άλλ' έπί του άμφορέως τό σώμα αύτοΰ
είναι πλήρες γραμμών καί το σχέδιον μάλλον
loading ...