Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 152
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0162
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
152

Τό έν Λνκοσούρα Μέγαρον τής Αεοποίνης· υπό Κ. Κονρουνιώτου.

νιον διάστημα δύναται νά έλατ- τοΟ βωμοΟ εϊνε 910, έπειδή δέ οί τελευταίοι μετά

τωθη μέ/ρις 1'335. Δια τά γόμφων λίθοι του στυλοβάτου της στοάς εύρίσκον-

γωνιαϊα όμως μεταξόνια ή ά- ται εις τήν γραμμήν των ορθοστατών τούτων, επε-

τιόστασις καθωρίσθη ώς έξης. ται ότι και ή στοά θα εί/ε μήκος ζροσεγγίζον προς

Έπι του επιπέδου του ναού τον αριθμόν τούτον, έχοντες δ' ύπ' όψει τά 6οι-

κάτωθεν του Μεγάρου μετ'άλ- σθέντα ανωτέρω μεταξόνια διαστήματα των κιόνων

λων αρχιτεκτονικών μελών της στοάς, συμπεραίνομεν ότι εξ θα ήταν εν ολω

τούτου ευρέθη έπίκρανον πα- τά ήμικιόνια, της δ' όλης στοάς το μήκος όλίγω

ραστάδος δωρικής (είκ. 20, μεγαλείτερον τών 9'50.

ίδέ και εϊκ.10), όπερ κατά τήν Τών τριγλύφων τής στοάς δεν άνευρέθησαν μέ-

μορ'ύήν καϊ τάς διαστάσεις (ύψ. ρη, συνεπληρώθησαν δέ ταύτα συμΰώνως προς τό

0-235, πάχ. 0-22, πλ. 046) εΰρεθέν επιστύλιον.

συμφωνεί τελείως ποός τά ή- Έν τη άναπαραστάσει τοΰ Μεγάρου ό κ. Όο-

μικιόνια και δεν ύπάρ-/ει άμφι- λάνδος συνεπλήρωσε τά έπιστύλια και τρίγλυφα

βολία ότι έκ τής στοάς τού- τής στοάς ακριβώς κατά τάς όριζομένας συμφώνως

των προέρ'/εται, πλησίον δέ προς τό εύρεθέν έπιστύλιον διαστάσεις, ούτω δέ

του Μεγάρου ευρέθη γωνιαϊον συμβαίνει, ώστε ό άξων τών κιονίων νά μή συμ-

έπιστύλιον ύψ. 0"27θ, ιζάγ. πίπτη προς άξονα τριγλύφου. Τό άτοπον τοΟτο θά

ύωρα/.ίον Μεγάοον. Ο' 40, μήκ. 1' 50, όπερ βεβαίως ήτο δυνατόν νά μή ύπήρχεν ίσως έν τώ άρ/αίω

ανήκει εις τήν αυτήν στοάν. κτιρίω, άν παραδε'/θώμεν ότι έν τοΤς λοιποΐς έπι-

Λοιπόν έάν παραδε/θώμεν ότι τό έπιστΰλιον τοΰτο στυλίοις και τριγλύφοις, πλήν τών γωνιαίων, το

έχώρει από του εξωτερικού άκρου τής παραστάδος πλάτος τών μετοπών ήτο κατά τι μεμειωμένον.
μέχρι τοϋ άξονος του πρώτου μετ' αύτήν χ.ίονος, Δια τήν συμπλήρωσιν του γείσου (είκ.

«--0,53 ->

7

β'κών 19. Πλάξ

^ <— .0,128

^ Είκών 21. Τεμάχιον γείσου Μεγάρου.

Είκών 20. Επίκρανον παραστάδος Μεγάρου. "·~Κ σ^ έχρησιμοποιήθη τεμάχιον γωνιαίου

σου, όπερ ευρέθη πλησίον του μεγάρου.

γει-

διά νά έ'/ωμεν τό μεταξόνιον διάστημα πρέπει νά Ο όπισθεν τής σειράς τών ήμικιονίων τοϊνος

άφαιρέταιμεν από του μήκους του έπιστυλίου το έ/ρητίμευεν, ώς φαίνεται, ώς άνάλημμα του ύπερ-

ήμισυ του πλάτους τής παραστάδος ήτοι 0"23, κειμένου του ναού μέρους του λόφου και ώς προ-

όπότε θά έ/ωμεν μεταξόνιον διάστημα 1'20.Έπει- ΐ,υλακτικόν μέσον κατά τής σφοδρότητος του νο-

δή δ όμως τότε ή άπόστασις από του εσωτερικού τίου άνεμου, όστις έγένετο αίτιος νά κτισθή και ο

άκρου τής παραστάδος μέχρι του άκρου του κίο- ναός έν άποκεκρυμμένη θέσει, διεσκευάσθη δ' ώς

νος, αφαιρουμένου έκ του μεταξονίου διαστήματος οπίσθιος τοΐ/ος τής διά τών ήμικιονίων τ-/ηματι-

τοΰ ετέρου ήμίσεος του πλάτους τής παραστάδος τθείτης στοα.ς' οί συνενόμενοι προς αυτά κατά τά

(0*23) και τοΟ ήμίτεο: του πλάτους τοΰ κίονος πλάγια τοΐνοι ήφανίζοντο εντός του βρά/ου προς

(0Ί7) είνε μόνον ()"88 περίπου, έπεται ότι το- Νότον.

τούτον πλάτος εί/ον μόνον αί γωνιαΤαι πλάκες τών Πώς ήσαν διεσκευασμένα τά άνώτερα μέρη του

μετακιονίων. τοίχου τούτου δεν γνιορίζομεν. Μέχρις ύψους τινός

Η άπόττατις μεταξύ τών έξωτερικών άκρων άνίυθεν τής σωζομένης εξ ορθοστατών συγκειμένης

τών σωζόμενων όοθοττατών τών πλαγίων πλευοών σειοας αύτου θά άπετελεΐτο εξ ισοϋψών όοι'£οντί(υν
loading ...